Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Дишаме най-мръсния въздух в ЕС

България е най-замърсената държава от страните-членки на Европейската агенция по околна среда по отношение на фини прахови частици с диаметър под 10 микрона за 2012 година. Това показват данните на Изпълнителната агенция по околна среда, позовавайки се на последния годишен доклад на европейската агенция по околна среда за качеството на въздуха, цитирани от БТА.

Фините прахови частици са най-сериозният замърсител и за Европа, като след нас се нареждат Полша и Словакия. У нас процентът на населението, изложено на наднормени нива на фини прахови частици за 2012 г. е близо 90 на сто и е значително над средният за Европа (38 на сто).

Причините за наднормените стойности в страната са битовите, транспортните и промишлените дейности, както и замърсените и лошо поддържани пътни настилки.

Допълнителен принос към замърсяването на атмосферния въздух с прахови частици оказва и влиянието на неблагоприятните климатични условия в страната като ниска скорост на вятъра и продължителни засушавания.

Най-замърсените градове в България по брой превишения на средноденонощната норма на фини прахови частици са Перник, Димитровград, Видин и Пловдив, сочат данните от доклада. Средногодишна концентрация на фини прахови частици под 2.5 микрона /ФПЧ2.5/ на европейско ниво, включително и за България, е под нормата. Единствената страна, превишаваща средногодишната концентрация, е Полша.

Средногодишната концентрация на азотен диоксид в европейските страни е под нормата, като България е сред държавите с ниски нива на замърсяване. През годината превишение на нормата е регистрирано в някои пунктове на София и Пловдив, като основен източник на емисиите е автомобилният транспорт.

Концентрациите на серен диоксид в България са под нормите, като има локални и епизодични замърсявания в Перник и Гълъбово. Основните източници на серен диоксид са топлоелектрическите централи, сочат данните.

Високи концентрации на озон се наблюдават на високо разположени станции. По отношение на максималната осемчасова концентрация за озон страната ни е около нормата, като най-високи концентрации са регистрирани в Италия и Хърватия. Делът на населението в България, което живее при нива на озон над краткосрочната целева норма е 3.81 на сто и е по-малък от средният за страните-членки на ЕАОС - 14 на сто.

По отношение на други атмосферни замърсители, включени в доклада, като въглероден оксид, бензен, олово, никел и арсен не съществуват проблеми с постигане на целевите норми за замърсяване в България.

Само през 2011 г. в Европа са регистрирани около 400 хил. случая на преждевременна смърт, свързани с влиянието на замърсения въздух върху човешкия организъм. Почти 95% от градското население в Европа е изложено на замърсители на въздуха, с нива смятани за опасни от Световната здравна организация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във