Банкеръ Weekly

Началникът на ДНСК арх. Иван Несторов пред в. "БАНКЕРЪ"

Дирекцията не е съд - работим с правомощията, дадени ни от закона

Господин Несторов, в последните дни Дирекцията за национален и строителен контрол попадна в „окото на бурята“. Скандалът с градежа  в местността  Алепу се разраства с всеки изминал ден, а отговорите все още липсват. Обяснете  как се стигна до тази ситуация ?

- Сагата с Алепу е започнала в далечната 2005 година. ДНСК обаче не се занимава с продажба или с придобиване на имоти, нито пък с взаимоотношения между собственици, а темата   очевидно най-много вълнува обществото. Ето защо у мен будят недоумение този тип въпроси, които - странно защо - се отправят към нас. Коментарите на различни „специалисти“ по темата излизат извън границата на елементарното познаване на дейността на ДНСК и отговорността, които ние носим при извършване на контролните ни функции, определени ни от закона.

Нека се спрем именно на тях.

- Да започнем  от техническата част. Основната процедура, от която тръгва всичко, е приетият и одобрен със санкцията на Общинския съвет  през 2007 г. Общ устройствен план на Созопол. А инициатор за изработването на този план е тогавашният кмет Панайот Рейзи.

Да поясним с  думи прости -  точно този документ на практика отваря възможността пред собствениците на тези имоти да ги застрояват, при определените в него параметри?

- Точно така. През 2008 г. влиза в сила Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧБ). В текстовете му е записано, че влезлите в сила подробни устройствени планове не подлежат на корекции, независимо от заложените в закона ограниченията за 100-метровите ивици на брега, които са публична държавна собственост. Именно тези четири думи - "не подлежат на корекция" са причината, която дава възможност за обособяването на този ваканционен комплекс.

Искате да кажете, че предвиденото „изключение“ развързва ръцете на инвеститорите?  Едва ли записването му в закона е било случайно?

- Аз не съм депутат и не мога да коментирам, взетите от Народното събрание решения, но съм длъжен на ги изпълнявам.

Но да продължим  нататък. През 2008 г. Регионалната инспекция по околната среда и водите дава писменно становище, чрез което одобрява изготвената от община Созопол градоустройствена процедура. През 2016 г. вече влиза в сила окончателния вариант на Общия устройствен план на община Созопол, в който точно в местността Алепу е предвидено изграждането на това ваканционно селище. А параметрите на застрояване са тези от 2007 г., т.е. плътността на застрояване е 1.2 , а допустимата  височина – 10 метра.

Нека до обобщим -  „изключенията“, залегнали в Закона за устройство на черноморското крайбрежие позволяват вместо параметрите за затрояване тук да са 0.5, те да бъдат 1.2?

- Да, точно така.

Като оставим настрана тази „екстра“, от която са се възползвали проектантите на ваканционното селище, кажете кой , кога и как даде становище, че тук има свлачище и брега трябва да бъде укрепен именно по начина, който виждаме днес?

- Тези процедури не са под контрола на ДНСК. Те са детайлно разработени от „Геозащита,“ Варна, която е структура на Министерството на регионалното развитие. Именно те  още през 2009 г. са  направили проучването на терена, направили са доклад и са регистрирали тази част от имота на Алепу като свлачищна територия. И оттук насетне следват всички последващи действия, свързани с  обследването на свлачищните процеси. При всички такива случаи държавата е длъжна да извърши тези проверки именно чрез това държавно предприятие и на база дадените от него оценки да вземе мерки за ограничаването на тези процеси. Прави се картен материал, регистрира се и се изготвя инженерно геоложки доклад, на базата на който указва начините, по които може да се укрепи това свлачище.

В такъв случай, ако разбирам добре, укрепването на свлачището е задължение на държавата.  Защо частна фирма се е заела да го укрепва ?

- Отново искам да напомня, че всички тези процеси се развиват през 2009 г., когато общината в Созопол получава държавния дотогава път. Тя се възползва от съвместното си участие във фирма „Алепу вилидж“ ,  за да й възложи укрепването на свлачището. Това е  нещо, което Законът позволява. Но така или иначе тези геозащитни съоръжения все пак са  под контрола на държавното дружество „Геозащита“ Варна - то отговаря за цялото Черноморско крайбрежие.  Именно то съгласува изготвените проекти за вида на укрепване на регистрираното свлачище и дава становища дали те отговарят на изискванията за геозащитни съоръжения.

Но след като вече е било налице одобрение  на това съоръжение единствено и само като укрепващо свлачището, как то се превръща в основание то да бъде проектирано  като етап от изграждането на целия ваканционен комплекс?

- Тъй като аз съм архитект, а не хидроинжинер или хидрогеолог, ще се позова на думите на корифея в тази област - проф. Божидар Божинов. Той казва , че нормативните изисквания на Наредба 12 от 2000 г. допускат прилагането на различни видове укрепителни съоръжения. И едно от решенията е това да става със сграда, която изпълнява  подпорна функция. Или казано по-просто -  това е въпрос на проектиране. А взаимоотношенията в този случай са между възложителя и проектантския колектив, но контролът върху проекта е задължение на „Геозащита“ Варна. Те са тези, които приемат или допълват с указания, ако нещо в проекта трябва да се направи допълнително.

Защо  тогава атаката за контрола за случващото се на брега е насочена срещу ДНСК?

- И аз не мога да си го обясна. ДНСК е един държавен орган, който се занимава със същинското въвеждане в експлоатация на обектите от 1-ва, 2- ра и 3-та категория. И - да, геозащитното съоръжение е от първа категория, но ние извършваме проверка за съответствието между построеното и разрешеното, но само на база вече одобрени документи и разрешителни, които се издават от други органи. Когато направихме проверка през февруари  установихме, че колегите от община Созопол и в частност нейният главен архитект е издал строителното разрешително, но не се е съобразил, че след като става въпрос за брегоукрепително съоръжение, трябва да е предвидена етапност на строежа, при която първо трябва да бъде отчетено дали това съоръжение изпълнява ролята , за която е изградено и едва тогава да се пристъпва към втория етап на строителството, за което има издадени и одобрени строителни книжа. Тогава ние задължихме община Созопол да направи тази етапност в строителството и да отдели брегоукрепителното съоръжение от курортния комплекс, тъй като въвеждането на  комплекса в експлоатация  ще се извърши не от държавата, а от общината.

След  това беше свикана държавна приемателна комисия , в която влизат представители на всички институции, имащи отношение към изграждането на такива брегоукрепителни съоръжения и тя го прие, но забележете само като първи етап – укрепване на свлачище. Що се отнася до втория етап – кога той ще започнеда се изпълнява - никой не може да каже. Трябва да мине известно време, за да може това съоръжение да се наблюдава и да се направи преценка дали то изпълнява своята роля за укрепване на целия този бряг. Докато „Геозащита“ Варна не даде становище, че това е така, ние няма да разрешим да се пристъпи към втория етап на строителството.

От думите Ви става ясно, че забавянето, не значи забравяне. Как тогава ще коментирате думите на премиера, че така изграденото съоръжение ще остане „къщичка за птички“?

- Премиерът Борисов е отговорен за всички процеси – политически и икономически, които се случват на територията на Република България. И беше длъжен да реагира на тези сигнали за този, макар и изкуствено създаден, проблем.

Отново искам да напомня, че всичко това е резултат от приетия и влязал в сила  общ устройствен план на Созопол, от одобрените и влезли в сила строителни разрешителни , както и от одобрените от „Геозащита“ проекти на брегоукрепителното съоръжение. Така, че този проблем не може да се прехвърля на гърба на ДНСК.

И нека накрая да обобщим - независимо от скандала, оформил се около коментираната ситуация, проектът ще бъде реализиран, макар и с някакво забавяне?

- Вижте, ДНСК не може да играе ролята на съд. А причина е проста  - това са инвестиционни намерения, които община Созопол е одобрила и допуснала. Ние имаме точно определени и ограничени от Закона правомощия. А от 2012 г. насам , с промените в Закона, държавата не може да се намесва в решенията на общинските власти. А ДНСК няма право да отменя разрешителни за строеж, издадени от местните власти.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във