Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ДФЗ заделя още 9.5 млн. за инвестиции в селските райони

Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие"- разплащателна агенция Борис Михайлов подписа нови 31 договора по Програмата за развитие на селските райони за безвъзмездната финансова помощ в размер на близо 9.5 млн. лева.

Най-много, 18 на брой, са договорените проекти на Местните инициативни групи, които изпълняват своите стратегии по подхода "Водено от общностите местно развитие". Одобрената субсидия за тях е над 1.6 млн. лева (1 654 000 лв.). С най-голяма финансова помощ, в размер на 239 554 лв., е проектът по подмярка 7.5 "Подкрепа за публично ползване на инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура" на МИГ Ардино–Джебел. С парите в Ардино ще бъде изграден и оборудван нов Туристически информационен център.

Другите два по-големи проекта са по публичната подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", като се очаква в село Попинци, община Панагюрище да се извърши ремонт на площада. Оборената субсидия за модернизацията му е 143 357 лева.

Със средства от Европейския съюз, в размер на 142 479 лв., ще бъде подобрена енергийната ефективност на общинските сгради в община Стралджа. 

Повечето от проектите на местните инициативни групи са на частни стопанства по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства". С финансовата подкрепа фермерите ще оборудват стопанствата си с нова селскостопанска техника. "Посредством механизацията те ще повишат конкурентоспособността в животновъдните си стопанства, в овощните си градини и лавандулови ниви", подчертават от фонд "Земеделие". 

Други 5 подписани договора са по подмярка 5.1 "Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития". Чрез изпълнението им пет животновъдни дружества ще подобрят биосигурността в стопанствата си със субсидия от над 1.8 млн. лева (1 825 711 лева).

Борис Михайлов е подписал и 4 договора по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" с обща стойност на безвъзмездната помощ от над 3.6 млн. лева (3 663 894 лева). Най-мащабният проект сред тях е с одобрена субсидия в размер на над 1.8 млн. лева (1 861 374 лева). С парите ще бъде изградено ново, модерно "Предприятие за първичнa прерaботкa нa медицински и aромaтни култури и ягодоплодни видове" в област Видин.

Договорени са два проекта по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства", като субсидията е над 1.6 млн. лева (1 659 771 лева). По първия, за закупуване на нова техника и строителство на склад за временно съхранение на продукция, безвъзмездната помощ от ЕС е в размер над 1 млн. лева (1 026 972 лева), а по втория за ново технологично оборудва на овцеферма. При коректно изпълнение на инвестицията, земеделският стопанин ще получи близо 633 хил. лв. (632 799 лв.).

Изпълнителният директор на разплащателната агенция положи подписа си и под един договор по подмярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности". Одобрената субсидия от 195 091 лв. ще подпомогне за създаване на предприятие за производство на растителни билкови екстракти – мацерати. (Мацерирането е процес, при който се извършва запарване на пресни или сушени билки в растително масло, с което се цели извличането на мастноразтворимите компоненти от растението.)

Михайлов е подписал и един договор по подмярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти". По проекта ще бъде построен и оборудван цех за производство на пелети. Одобрената безвъзмездна помощ за него е 483 439 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във