Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДЕСЕТ РИСКА ДЕБНАТ БИЗНЕСА ПРЕЗ 2008-А

В основата на всяко дългосрочно бизнес решение е заложена определена доза риск и успешното му управление би трябвало да е част от организационната стратегия и дейност на компанията. През последните години в центъра на вниманието бяха финансовият и регулаторният риск. И в двата случая са дефинирани правила и рамки, с които всяка фирма трябва да се съобразява и да разработва най-доброто практическо ръководство за дейност и контрол. Подобен подход подобрява финансовите резултати и улеснява комуникациите. Следващата стъпка, която доста компании вече са направили, бе да огледат по-внимателно оперативните рискове и приоритетно да решат как да ги управляват и контролират по начин, позволяващ по-нататъшно подобрение на фирмения бизнес. Следвайки тази посока на разсъждения, се налага логичният извод, че за да извоюват нови възможности за дейност, фирмите трябва все по-често да изучават една по-широка вселена от рискове - от финансовия и правния до оперативния, за да стигнат до стратегическия.
По оценка на международната одиторска компания Ърнест енд Янг, която е участвала в доста разработки по тази тема в световен мащаб, обаче стратегическият риск (който може да доведе до огромни финансови загуби или фундаментално да подкопае конкурентните позиции на компанията) не е еднозначно дефиниран за всички сектори. Защото проблемите на някои пазарни играчи в повечето случаи откриват бизнес възможности за други.
В този ред на мисли експертите на Ърнест енд Янг, в сътрудничество с основаната през 1975-а консултантска фирма Оксфорд аналитика, създали радар на риска - прост и полезен инструмент, който позволява лесно да се откроят десетте стратегически риска за дейността на компания, индустриален сектор и дори за глобалната икономика като цяло. Специалистите са направили своите изводи на базата на допитвания до повече от 70 анализатори от целия свят и от 20 различни дисциплини, формиращи бизнес обкръжението, включително и право, финанси, бизнес стратегия, геополитика, контрол, медицина, икономика и демографски въпроси. Всички интервюта са имали една основна цел да напипат очертаващите се тенденции и неизвестни, които ще са решаващи за благополучието на водещите световни групировки през идните пет години. Анкетите не са правени по предварително съставен списък от рискове, които анализаторите да класират. Вместо това експертите просто е трябвало да споделят своето виждане за най-важните десет стратегически предизвикателства пред глобалното стопанство през 2008-а, след което да ги подредят по степен на важност, както и петте риска с най-решаващо влияние върху фирмите от 12 базови бранша. Те са: автомобилен, медии и увеселения, потребителски продукти, енергетика, телекомуникации, управление на активи, застраховане, банкови услуги и капиталови пазари, нефт и газ, фармация, биотехнологии, недвижими имоти.
След това авторите на проучването са започнали да отсяват приоритетните за всеки сектор рискове, като в центъра на радара са поставяли най-големия за съответната дейност, а в най-отдалечената точка от периферията - най-малкия (макар и включен в топ 10). В резултат много бързо става ясно, че не всички стратегически бизнес рискове имат една и съща природа.
Специалистите разделят рисковия радар на три големи секции: макрозаплахи (които възникват от общата геополитическа и макроикономическа среда, в която всички работят), опасности за сектора (резултат от тенденциите и неизвестните пред всяка специфичната сфера на дейност) и оперативни заплахи (които са станали толкова динамични, че могат да повлияят на стратегическото развитие на водещи фирми).
Следващата стъпка на експертите била да сканират секторите и да проследят степента на различия между получените 12 радара. Оказало се, че един от най-важните стратегически бизнес рискове -
правната уредба и прилагането й
е съдбоносен за четири сектора - недвижими имоти, биотехнологии, фармация и нефт и газ.
Банките и капиталовите пазари, застрахователният бранш и телекомуникациите също оценяват този риск с висока степен на влияние. Докато три други сектора - автомобилен, потребителски продукти и енергетика, са го подредили в дъното на класациите си.
От друга страна, всяка фундаментална промяна на индивидуалното търсене е върхов рисков фактор за потребителските продукти, за управлението на активи и за медийния и увеселителния бранш.
Установено е също, че природата на риска варира значително при отделните браншове. Например анализатори на два от секторите - биотехнологии и потребителски продукти, не са откроили нито една макроикономическа заплаха сред десетте най-значими стратегически бизнес рискове на следените от тях области, а са се спрели изцяло на оперативните или на специфичните за бранша. За разлика от тях, анкетираните експерти по нефт и газ и по застрахователни услуги отбелязват много по-голямата зависимост на тези сектори от световния бизнес климат и поне половината от десетте стратегически риска за тях на практика са макроикономически.
Някои браншове пък преминават през драматична трансформация. Технологичният напредък движи промените в базовите бизнес модели на много фирми. В тези сектори
специфичните рискове
по правило доминират класацията. Особено чувствителни в този смисъл са медийният и увеселителният браншове. В пет други области - управлението на активи, биотехнологиите, потребителските продукти, фармацията и телекомуникациите, анализаторите, маркират, че половината от най-значимите стратегически бизнес рискове са специфични за секторите.
Използването на подобен подход, според анализаторите, дава възможност за сравнение на 12-те изучавани сектора и позволява да се класифицират десетте най-важни стратегически риска за тях и оттам - за цялата икономика.
Като
най-съдбоносно стратегическо предизвикателство
пред водещите световни компании през 2008-а анкетираните анализатори определят правната уредба и прилагането й.
На практика това се дължи на непрестанното затягане на регулациите на много пазари, както и на множеството рискове, свързани със съобразяването с правните норми в процеса на разрастване на фирмите извън Европа, Северна Америка и държавите от BRIC (Бразилия, Русия, Индия и Китай). Вероятността за намеса на контролните органи в сектори като фармация, биотехнологии, застраховане, телекомуникации и енергетика допълнително увеличава този вид риск. Подобни интервенции могат да повлияят на конкурентната среда и да предизвикат фундаментални промени на бизнес моделите. Един от анкетираните анализатори в областта на телекомуникациите споделя, че регулирането оказва огромно влияние върху конкурентния пейзаж не само между утвърдените играчи и новаците, но и между държавите.
В други сектори пък продължителната жизнеспособност на сегашните бизнес модели може да се окаже застрашена от бъдещите решения на контролните органи. Например приходите от щатския фармацевтичен пазар (най-големия в света) позволяват на фирмите от бранша да работят на печалба, въпреки стриктния ценови контрол на други ключови пазари и невъзможността на клиентите от развиващите се страни да плащат пълната цена на фармацевтичната продукция. Ако подобни ценови ограничения бъдат наложени и в САЩ, това със сигурност ще промени световния пазар на лекарства, включително и фирмените бизнес модели и разработката на нови медикаменти.
Предизвикателството от прилагането на нормативната уредба е решаващо в
силно регулираните сектори
каквито са банковите услуги, застраховането, фармацията и биотехнологиите. В тях контролът непрекъснато се засилва, а компаниите са притиснати да показват дохода си от инвестициите при дългосрочни програми за управление на риска. Това може да принуди фирмите да потърсят начини за уеднаквяване на риска, за да могат да координират разновидностите от предизвикателствата и контрола и да намалят разнообразието им (което ще снижи разходите им). И, което е особено важно, да постигнат по-цялостно отчитане на фирмения риск пред висшия мениджмънт и бордовете на компаниите.
В хода на непрестанната глобализация на пазарите спазването на нормативните изисквания става още по-сложно и принуждава фирмените ръководства да се справят с управлението на противоположни правила на различните пазари. Специалист по бизнес стратегия отбелязва, че спазването на нормите в десет юрисдикции не е проблем. Но когато компанията работи в 30-40 държави в различна фаза на развитие и с коренно различни контролни традиции, то очевидно разбирането на местните обичаи, както и на основните световни нормативи, ще е от решаващо значение за разрастване на бизнеса.
Второ място в рисковата класация заемат
световните финансови шокове
срещу които са имунизирани малък брой сектори. Например дружествата от сферата на биотехнологиите и на енергетиката ще срещат трудности при привличането на финансиране в подобни екстремни условия. Банките, фирмите за управление на активи и застрахователите се изправят пред реалната опасност да понесат директни загуби при резки движения на пазарите. А нефтените и газовите компании могат да се окажат в неизгодното положение на падащи цени, точно след като са направили скъпоструващи инвестиции за разработването на нови находища, в случай че световната икономика изпадне в рецесия.
Най-пресният пример за мощта на финансовите шокове е кризата на пазара на щатските ипотеки с ниско качество, която доведе до трусове на кредитните пазари в целия свят и обхвана почти всички области на глобалната финансова система. Този феномен бе предвиден доста точно от Рори Маклиъд - бившия шеф на звеното за фиксирана доходност в Беъринг асет мениджмънт, който през април 2007-а коментира, че ако настъпи спазъм на световните кредитни пазари, то разпространението му няма да доведе до фалит на отделни банки, както в миналото, а ще обхване цялата финансова система. Експертът прогнозира също, че ще са появят неочаквани огнища на колебания, а кредитният шок може да доведе до временно преустановяване на отпускането на нови заеми, защото традиционните кредитори, каквито са банките, ще се изтеглят от пазара.
Банковият сектор и капиталовите пазари са изправени и пред сериозни оперативни рискове. В този смисъл източник на кризи могат да се окажат дружествата за алтернативни инвестиции, каквито са хеджинговите фондове, както и фирмите за частен капитал. Финансовите нововъведения и структурните промени допринесоха за техния голям успех в последните години, но не трябва да се забравя, че голям принос за прекаления им растеж имат и ред циклични фактори. Така че евентуални фалити на популярни играчи от бранша могат да доведат до загуба на доверие между инвеститори и кредитори и кризата да прерасне в системен провал.
Сътресения на пазарите за кредитни деривативи и структурни финанси също могат да предизвикат потенциални системни проблеми, защото растежът на финансовия сектор става по-несигурен, отколкото предполагат пазарните участници.
Възниква и сериозен потенциал за драматични фалити от прекалено използване на заеми за финансиране на борсови транзакции. За рискова област се смятат и операциите carry trades, при които инвеститорите теглят кредити във валути с ниски лихви и влагат парите в инструменти с висок доход. Накратко, в хода на продължаващите финансови иновации, които разпределят риска между повече участници и в резултат правят прогнозирането на потенциални трусове по-трудно, нараства потенциала за финансови шокове.
Следва продължение

Facebook logo
Бъдете с нас и във