Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Дейността на ДП „Ръководство на въздушното движение“ в контекста на инициативата Единно европейско небе

S 250 fad825b4 b3ff 4f1c a245 0eec9458787d
S 250 ddb5cdc2 66c1 4eb8 9614 864585c79811
S 250 74050d12 586b 4966 b409 901fce83e714
S 250 5c3421ac 123f 491f b641 9b9bb049de07

1.    Инициативата Единно европейско небе (ЕЕН)

Официалното начало на инициативата Единно европейско небе (Single European Sky) е положено през 2004 г. с приемането на четирите основополагащи регламента от Европейския парламент и Съвета. Същите са с номера №№ 549, 550, 551 и 552/2004, като популярните им наименования са съответно: рамков регламент, регламент за осигуряване на аеронавигационно обслужване (АНО), регламент за въздушното пространство и регламент за оперативната съвместимост.

Всички те са насочени генерално към въвеждането на обща транспортна политика, изискваща ефикасна система за въздушен транспорт, която позволява безопасно и редовно обслужване на полетите, като се улеснява свободното движение на стоки, хора и услуги.

Година по-късно, като допълнение към тази нормативна рамка, са формулирани амбициозните и същевременно към днешна дата все още незадължителни цели на високо ниво на инициативата ЕЕН, които да се постигнат за периода 2005-2020 г:

-  трикратно нарастване на капацитета на въздушното пространство там, където е необходимо;

-  увеличаване на безопасността десет пъти;

-  намаляване с 10% на ефектите, които имат полетите върху околната среда;

-  и на последно, но не по значение, място намаляване на разходите на ползвателите на въздушното пространство с 50%.    

През изминалите години тези изходни отправни точки са съпътствани от редица изменения на нормативната база и многобройни експертни проучвания в различни области на предоставяне на АНО. Тяхната основна цел е постепенното детайлизиране и допълване на нормативната база чрез формулиране и създаване на практически средства за постигане на целите на инициативата ЕЕН.

В резултат на проведените изследвания и анализи като основни причини за наличната неефективност на европейската система за обслужване на въздушното движение се посочват фрагментацията на въздушното пространство и организацията на предоставяне на обслужването съобразно националните граници на европейските държави.

В отговор на тези причини Европейската комисия непрекъснато актуализира наличното и приема ново законодателство, финансира програми и проекти, които са насочени към:

-  създаването на наднационални структури - на този етап функционални блокове от въздушно пространство (ФБВП), които постепенно да неутрализират ролята на националните граници при предоставяне на АНО;

-  разработване и въвеждане на нови технологични решения, които да повишат капацитета на въздушното пространство - програмата SESAR;

-  задължително прилагане и изпълнение на заложените цели в петгодишни планове за ефективност на ниво ФБВП, които целят подобряване на ефективността на дейността в четири ключови области: безопасност, околна среда, капацитет и разходна ефективност. В тези планове в крайна сметка следва да се  постигне оптимален баланс между устойчивото понижаване на цената на предоставяното обслужване с предварително зададен темп на общоевропейско равнище, без това да влияе отрицателно на качеството на обслужването в останалите три ключови области.

Развитието на инициативата ЕЕН предстои, като бъдещите цели във всяка област на дейността ще стават все по-високи и трудни за постигане с прилаганите досега традиционни методи и средства. Като следваща много вероятна стъпка в недалечно бъдеще не е изключено въвеждането на пазарни механизми за предоставяне на АНО, които не отчитат границите на отделните държави.

2.    Развитие на ДП РВД

2.1.    Институционално развитие

В рамките на горепосочения контекст ДП РВД се стреми своевременно да се адаптира към очакваните промени в средата, като повишава гъвкавостта и оптимизира организацията на предоставяното обслужване.

ДП РВД е сертифициран доставчик на АНО, който изпълнява всички изисквания на европейското и националното законодателство.

През 2004 г. заедно с румънския доставчик на АНО - ROMATSA, учредява инициативата за създаване на ФБВП „Дунав“. С оглед на постигнатите резултати същата е определена за една от най-добре функциониращите такива. Сред основните постижения на тази инициатива са:

- трансгранично предоставяне на АНО (организацията по-долу е валидна до декември 2019 г.);

- въвеждане на свободно планиране на маршрути на полетите във ФБВП през нощта, което предстои да се разшири през цялото денонощие;

- провеждане на съвместни процедури за общи проучвания и доставки на оперативно съвместимо технологично оборудване;

- изготвяне на планове за ефективност, които допринасят адекватно за постигането на целите на ЕЕН на общоевропейско ниво във всички области на дейността.   

От края на 2015 г. като наблюдател във ФБВП „Дунав“ е присъединен доставчикът на Република Македония - M-NAV, като постепенно се разширява сътрудничеството и с други инициативи и държави от Централна и Източна Европа, участващи в други ФБВП (инициативата Gate One, учредена в София, в която участват 11 държави, сред които Румъния, Сърбия, Унгария, Полша и др.).

2.2.    Развитие на трафика и влиянието му върху дейността на ДП РВД

През годините до края на 2013 г. трафикът във въздушното пространство, обслужвано от ДП РВД, се характеризираше с плавно нарастване от 5% средногодишно. Растежът в този период основно е следствие от развитието на авиационния сектор в Турция и в държавите от Арабския полуостров - основно ОАЕ и Катар. За разлика от това, в резултат на събитията в Кримския полуостров от март/април 2014 г. и последвалия инцидент с полета на Малайзийските авиолинии от юли 2014 г. във въздушното пространство на Украйна са наложени ограничения, довели до съществено и трайно пренасочване във въздушното пространство на Район за полетна информация (РПИ) - София на потоците от обслужван трафик между Европа и Близкия и Далечния изток.

В началото на 2014 г. това изискваше незабавна реакция в краткосрочен план за осигуряване на обслужването на увеличен брой въздухоплавателни средства с разполагаемите ресурси (над 30% спрямо прогнозираното равнище) и своевременно предприемане на адекватни мерки за осигуряване на необходимия капацитет за предоставяне на качествено обслужване на въздушното движение и недопускане на закъснения в средносрочен и дългосрочен план.

Сред тези мерки са: увеличаване на максималния брой на секторите на системата за управление на въздушното движение от 12 на 18, пускане в експлоатация на ново комуникационно, навигационно и обзорно оборудване, въвеждане на нови по-продуктивни секторни конфигурации, обучение на състава за работа на няколко работни места, провеждане на широкообхватна медийна кампания за текущо осигуряване на необходимия брой висококвалифицирани кандидати за ръководители на полети и инженерно-технически персонал, създаване на подходяща среда за обучение на същите на място и при необходимост в други доставчици на АНО и др. Целта на предприятието е да привлече необходимите висококвалифицирани специалисти, които след преминаване на международно определените като съдържание и начин на провеждане тестове и съответните етапи от обучението могат да започнат работа като ръководители на полети или като инженерно-технически състав.  

Освен увеличаването на броя на необходимите допълнителни човешки и технически ресурси, след около продължилите година преговори за промяна на реорганизацията на въздушното пространство над делегираното пространство над Черно море, най-съществената по значимост в последните 20 години в региона, бе въведен нов интерфейс между България и Турция, който създава необходимия капацитет на въздушното пространство и ще допринесе за посрещане на нарастването на трафика в средносрочен план. В резултат на въведените промени регистрираните закъснения в съседни на РПИ София въздушни пространства, възлизащи на 115 729 минути през 2015 г., са редуцирани до 0 минути през 2016 година.

Паралелно с това се поддържат и най-високи стандарти на безопасност, като в резултат на предприетите мерки системата за управление на безопасността отчита устойчив ръст на зрялост, а броят на авиационните инциденти е сведен до минимум.

Като резултат от устойчивото развитие на трасовата мрежа през годините маршрутите през ВП на РПИ София се отклоняват минимално от теоретичните оптимални траектории, с което ДП РВД допринася за минимизиране на емисиите, отделяни от полетите.  

 
Същественото увеличаване на трафика се очаква да бъде съпътствано с нарастване на комплексността на операциите в обслужваното въздушно пространство поради въвеждането на новото летище на град Истанбул и неговата по-голяма близост до границата. Същото се очаква да влезе в експлоатация в началото на 2018 г. и е свързано със съществено увеличаване на броя на полетите, имащи много по-голяма еволюция на профила (набиране на височина и снижение). В тази връзка предстои въвеждането на необходимата организация за обслужване на полетите с цел постигане на максимална ефективност на траекториите.

Независимо от нарастването на трафика организацията на обслужването следва да бъде оптимална и решенията, съдържащи се в Плана за ефективност, трябва да са по начин, който осигурява адекватен принос към постигането на общоевропейските цели в четирите ключови области на ефективност.

Всички тези усилия за осигуряване на качествено АНО и постигнатите резултати в периода 2014-2016 г. затвърдиха ДП РВД като надежден партньор и се оценяват високо от Европейската комисия и авиокомпаниите. В тази връзка и след провеждане на изискуемия консултативен процес на всички нива за осигуряване на високите равнища на броя на полетите в средносрочен и дългосрочен план при увеличена комплексност на въздушното пространство на ДП РВД ще бъдат предоставени допълнителни ресурси за обслужване на въздушния трафик в РПИ София.


2.3.    Устойчиво подобряване на ефективността на дейността и понижаване на цената на предоставяното обслужване   

В контекста на развитието на инициативата ЕЕН ДП РВД устойчиво подобрява ефективността на предоставяното обслужване и намалява цената на своята услуга. Горепосоченото развитие на оперативната среда и нарастването на трафика са предпоставки за увеличение на разходите за организация и предоставяне на АНО. Същевременно с това обаче съгласно плановете за ефективност е необходимо цената на услугата да се понижава ежегодно с определен темп.

В тази връзка ДП РВД дава своя принос за понижаване на цената на билетите и прави въздушния транспорт по-достъпна услуга.

3.    Отговор на ДП РВД на бъдещите предизвикателства в контекста на ЕЕН

В средносрочен план в контекста на развитието на инициативата ЕЕН основното предизвикателство пред ДП РВД е своевременното изпълнение на значителните по обем задачи в Плана за ефективност за втория референтен период 2015-2019 година.
 
ДП РВД участва активно и успешно в дейностите по предоставяне на централизирани услуги, организирани от Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол). Консорциумите, в които то участва, са на първо място за четири от тези услуги. Окончателното решение за разработване на прототипи се очаква през април 2017 година.

Успоредно с това предприятието участва и в консорциум за разработване на проекти по програма SESAR.

4. Взаимоотношения на ДП РВД и държавния бюджет

ДП РВД е важна част от международната мрежа за обслужване на въздушното движение, чиито основни клиенти и партньори към този момент са основно извън България. Независимо от това то е 100% държавно предприятие, което се финансира напълно самостоятелно, без да ползва средства от държавния бюджет за обезпечаване на своята дейност. В допълнение към това, след 2007 г., когато е направена последната погасителна вноска по заемите, отпуснати от Европейската инвестиционна банка, ДП РВД се финансира изцяло със собствени средства. Финансовото състояние на предприятието е стабилно, като показателите за финансова автономност и ликвидност са много добри. Стабилното финансово състояние е едно от основните изисквания за получаване и поддържане на лиценз за доставчик на АНО съгласно законодателството на Европейския съюз.

ДП РВД обслужва редовно и своевременно всички свои задължения, в т.ч. и внасяне на съответните данъци, дължими осигуровки и други изискуеми плащания.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във