Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДДС В ТУРИЗМА ПАК ПОРАЖДА ВЪПРОСИ

ДАНЪКЪТ ЩЕ СЕ НАЧИСЛЯВА ХЕМ С ОПРОСТЕНА ФАКТУРА, ХЕМ С ПРОТОКОЛЕдва през юни стана ясно как ще се начислява данък добавена стойност за туристическите услуги. Това трябва да се разбира от последната промяна на Правилника за прилагане на закона, която бе публикувана на 28 юни в Държавен вестник. Още от началото на тази година обаче туроператорите прилагат специален режим за определяне на ДДС, като продажбите им в чужбина вече не се смятат за износ.Според измененията в правилника, самата доставка на туристическа услуга ще се документира с опростена фактура. А пък начисляването на данъка ще става с протокол. Тази двойна отчетност се налага поради особеностите на специалния режим в туризма. Както БАНКЕРЪ вече писа, в този отрасъл не важи обичайната схема за формиране на ДДС - начисляване на данъка върху стойността на доставките, като се ползва данъчен кредит за покупките на материали. Вместо това се облага маржът - разликата между стойността на пакета от туристически услуги и платените от туроператора нощувки и други продукти, от които туристът се възползва пряко. Ако пакетът е за износ, туроператорът има право на частичен данъчен кредит (65% от данъка, платен за нощувки и други подобни). При тази схема обаче данъчната основа (маржът) няма как да е известна в момента, когато се продава пакетът - например, ако чуждестранен турист предплати почивката си в България през зимата, ще стане ясно какъв точно е маржът, когато туроператорът се разплати с хотелиерите, ресторантьорите, превозвачите и т.н. По тази причина беше решено датата на възникване на данъчното събитие (датата, на която се начислява данъкът) за доставките в туризма да бъде различна. При обикновените сделки данъкът ще се издължава, когато са извършени доставката на услугата или плащането за нея. За туристическите пакети обаче данъчното събитие възниква, когато туристът за първи път се възползва от услугата. Тоест за повечето доставки на туристически услуги данъкът става дължим след началото на съответния курортен сезон. В общия случай законът изисква издаването на фактурата и начисляването на данъка да става до пет дни след възникването на данъчното събитие. За туризма правилникът очевидно прави изключение от това изискване, като определя, че опростената фактура се издава при документиране на доставката - когато (да речем, през зимата) туристът плати, той може да получи документ, без да чака възникването на данъчното събитие през лятото. Друг вариант е фактурата да се издаде до пет дни след възникването на данъчното събитие, какъвто си е законният срок (или в нашия пример - когато клиентът отиде на почивка през лятото). Очевидно първата възможност ще се ползва само по негово желание. Туристът обаче няма да има право на данъчен кредит - нито въз основа на опростената фактура (това е очевидно), нито въз основа на протокола, който се издава по-късно.Трябва да се има предвид, че протоколът, с който ще се начислява ДДС, не е данъчен документ. В практиката съществуват и други случаи на начисляване на ДДС чрез протокол (например при брак), но не и когато данъка плаща трето лице - купувачът. В случая избраният начин на документиране ще лиши от право на данъчен кредит потребителите, които ползват съдействието на туроператори. Това може да се случи например на фирми, които търсят посредник за организирането на семинари, конференции и други подобни мероприятия (стига да отговарят на определението за обща туристическа услуга).Все пак не може да се твърди, че клиентът ще бъде ощетен. Данъкът върху маржа остава за сметка на туроператора (друг е въпросът, че на практика той ще го избие чрез цените, които ще включи още в опростената фактура).Например през януари туроператорът си прави сметката, че за нощувки и други разходи по престоя на един турист ще трябва да плати 100 долара плюс 20 долара ДДС. Той решава да продаде пакета за 150 долара. Да речем, че прогнозата за разходите му се потвърди напълно (тук се абстрахираме от валутни курсови разлики). В такъв случай се получава марж от 30 долара (150-100-20), който трябва да бъде обложен. Но когато сделката е за износ, има частичен данъчен кредит за разходите, направени по туриста (65% от 20-те долара платен ДДС, или 13 долара). Този частитен данъчен кредит се прибавя към маржа и данъчната основа всъщност става 43 долара (30 долара плюс 13 долара). Законът предвижда ДДС да се начисли върху 35% от така определения марж, тоест върху 15.05 долара което прави 3.01 долара. Следователно това е данъкът, който трябва да се начисли през лятото, и тази сума не се посочва предварително в опростената фактура, тъй като окончателният й размер се разбира значително по-късно. Но тя е част от цената, така че за туроператора да остават чисто 27 долара. Проблемът обаче няма да бъде начисляването на данъка при доставките, а документирането на плащанията на нощувки и подобни услуги. Когато - да речем през пролетта, туроператорът наема хотелска база, той може само да предполага каква част от нея ще продаде на чужденци (малко е вероятно още през зимата да е запълнил целия капацитет с доставки за чужбина). Това означава, че когато плаща на хотелиера, туроператорът не знае дали за тази покупка ще има право на данъчен кредит - той се полага частично само за продажби на чужденци. Тази неизвестност ще изчезне чак през лятото, когато дойде време да се състави протоколът. Но тук отново влиза в противоречие с чл.67 на закона, в който се казва, че правото на данъчен кредит може да се ползва, когато е издадена данъчната фактура и до три месеца след това. Или ако туроператорът сключи през април договора с хотелиера, той няма да има право на данъчен кредит, ако туристическата услуга е била доставена през август. Явно и в този случай ще се разчита на това, че режимът е специален и общите разпоредби на закона не се прилагат, дори когато в съответния раздел няма изрични заместващи текстове.В правилника не е казано нищо за това, кога и как покупките на нощувки и на други услуги ще се отчитат от туроператора. Уточнено е само, че в протокола, с който се начислява данъкът, ще се посочва и частта от платеното ДДС, за което има 65% данъчен кредит (при продажби за чужбина). Това означава, че ще се прилага общият ред - тоест те ще се включват в дневниците за покупките по начина, описан по-горе (до 3 месеца). Но тъй като не може да се знае какъв данъчен кредит ще се ползва, докато не пристигнат туристите, явно ще се налага да се правят много корекции. Това е предвидено и в правилника, който за първи път урежда т. нар. протокол за корекция.Доста проблеми обаче може да има със сделки, които са започнали преди да се въведе специалният режим (от януари тази година) или пък промените в него (от 7 май).Новият режим показа и други несъвършенства - например, тъй като данъчната основа е само маржът, а не сумата на продажбите, туроператорите вече по-трудно ще формират оборотите за регистрация по ДДС. Според хора от бранша, някои трябва да се отпишат от регистрите до есента.
Въпреки това третирането на туризма като приоритетен отрасъл мотивира доста отстъпки. С промени на закона от тази пролет бе решено, че при продажбите на туристически пакети за износ данъкът ще се начислява върху 35% от маржа. Това беше значително намаление на данъчното задължение. Отделно от това още отпреди при сделките с чужденци се признаваше 65% от платения ДДС като данъчен кредит. Така от 7 май фактическата данъчна ставка за износа на туристическа услуга вече не е 7%, а доста по-ниска.

Facebook logo
Бъдете с нас и във