Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Данъчното облагане в Кипър


Една поредица от публикации на вестник "БАНКЕРЪ" и "Грант Торнтон" ООД (България), насочена към желаещите да правят бизнес в другите страни от Европейския съюз.
Съвместната ни инициатива има за цел да разкрие на българските предприемачи какви са подводните камъни в данъчното законодателство на всяка от страните членки на ЕС.
За какви изненади да сте готови при срещата с новия ви партньор?
Кои са полезните малки стъпки, за да откриете пазара на другите европейски страни? И как да отключите своя потенциал за растеж, предизвиквайки се взаимно.

 

Подборката направиха Емилия Маринова и Виктор Бакалов.

Grant Thornton Bulgaria


 


Данък добавена стойност


Кой е основният косвен данък в Кипър?

Данъкът върху добавената стойност (ДДС) със стандартен процент от 19 процента.

Какви са размерите на данъчните ставки?

- Стандартна ставка от 19%, приложима за повечето стоки и услуги.

- Междинен/среден процент от 9% за някои услуги, включително хотелско настаняване и болнични услуги.

- Редуцирана ставка от 5% за хранителни продукти, лекарства и други.

Има ли праг за регистрация?

Да, прагът е 15 600 евро и се отнася до оборота на облагаемите сделки през предходните 12 месеца (или през следващите 30 дни).

Прилага ли се същият лимит за регистрация при чуждестранни предприятия?

Същият праг за регистрация се прилага и за чуждестранни търговци. Различни изисквания съществуват за дружествата, занимаващи се с "продажби от разстояние" в рамките на Европейския съюз (ЕС), например продажби по интернет.

Необходимо ли е чуждестранно лице да определи акредитиран представител, за да се регистрира?

При определени обстоятелства кипърските данъчни власти може да задължат лице, което не е установено в Кипър, да назначи акредитиран представител.

Колко често се подават декларации за ДДС?

Стандартният период за подаване на ДДС декларации е тримесечен.

Подават ли се и други задължителни декларации?

Ако кипърска компания, регистрирана по ДДС, продава стоки/услуги на други дружества, регистрирани по ДДС в ЕС, се изисква подаване на списък на продажбите в ЕО (ESL).

Декларации трябва да се подават и във връзка с движение на стоки от или към друга държава членка на ЕС (Интрастат декларация).

Отчитат се и доставки на електронни, телекомуникационни или телевизионни услуги, предоставяни на потребители в ЕС.

 


Данъци върху корпоративните доходи


Каква е данъчната ставка?

Стандартна ставка от 12.5 процента.

Как се формира данъчната основа в Кипър?

В общия случай - за да се стигне до данъчна основа, се приспадат разходите, направени "изцяло и изключително" за производството на облагаеми доходи.

При определени условия  изброените приходи по-долу са необлагаеми:

- печалби от продажба на ценни книжа;

- приходи от дивиденти (специален режим от 1 януари 2016 г.);

- приходи от лихви;

- печалби от търговия чрез място на стопанска дейност в чужбина;

- приходи от валутни разлики.

Кои са ключовите моменти при облагането на дивиденти?

Дивидентите са освободени от корпоративен данък и при определени условия също са освободени от специална вноска за отбрана (виж информация за други корпоративни данъци). Дивидентите, получени от данъчно задължено лице, което не е кипърско, са освободени от специална вноска за отбрана (СПО). Освобождаването не се прилага, когато дружеството, което изплаща дивидентите, се ангажира пряко или непряко с повече от 50% в дейности, които водят до инвестиционен доход, и чуждестранните корпоративни данъци са значително по-ниски от корпоративния данък на Кипър. Думите "значително по-ниски" не се тълкуват в закона, но се считат за по-ниски от 50% от кипърския корпоративен данък, т.е. по-ниски от 6.25%. Когато освобождаването не се прилага, доходът от дивиденти е обект на СПО, възлизащ на 17 процента.

Съществуват ли облекчения при реализиране на данъчни загуби?

Данъчните загуби, възникнали през която и да е година, които не могат да бъдат приспаднати от печалби за същата година, може да бъдат пренесени и приспаднати от бъдещите печалби през следващите пет години.

Облекчение при реализирани загуби в условията на групова търговия е позволено между кипърски данъчнорегулирани дружества, които са членове на същата група (с най-малко 75% контрол) през цялата година. Само загуби от текущата година могат да бъдат прехвърлени от една компания от групата на друга. От 1 януари 2012 г. дружествата, регистрирани от компанията майка през годината (с най-малко 75% собственост), ще отговарят на условията за групово облекчение за цялата година.

Считано от 1 януари 2015 г., установено и данъчно задължено дружество в която и да е държава членка на ЕС  може да прехвърля загуби на компания в групата, резидентна в Кипър, при условие че са изчерпани всички други възможности за използване на споменатите загуби в страната на данъчно пребиваване. Изменението обхваща и дружества, действащи в юрисдикции извън ЕС, с които Кипър е подписал двустранни или многостранни споразумения за избягване на двойното данъчно облагане или за обмен на информация.

Съществуват ли други корпоративни данъци?

Със специална вноска за отбрана се облагат пасивните доходи, произтичащи от три източника:

- доход от наеми (брутен доход от наем * 75% * 3%);

- приходи от лихви (брутна лихва * 30%);

- приходите от дивиденти, когато не са освободени (брутен дивидент * 17%).

Данък върху капиталовите печалби (ДКП) от 20 % се прилага само за печалби, свързани с недвижимо имущество, разположено в Кипър, когато продажбата не подлежи на корпоративен данък върху печалбата. Някои прехвърляния на имущество са напълно освободени от ДКП, например дарения от родители на деца или между съпрузи.

 


Данъчни стимули и облекчения


Какво трябва да знаем за данъчния режим при инвестиции в Кипър?

От присъединяването си към Европейския съюз през 2004 г. данъчното законодателство на Кипър е в съответствие с изискванията на ЕС и инициативите на ОИСР срещу лошите данъчни практики.

Може да обобщим данъчните предимства, предлагани от Кипър на международни компании с резидентна база в Кипър, както следва:

- споразумения за избягване на двойното данъчно облагане с над 64 страни;

- благоприятен данъчен режим, включително и корпоративен данък от 12.5%, един от най-ниските в ЕС;

- нулеви данъци при източника при удържане на дивиденти и лихви, дължими на чуждестранни компании;

- освобождаване от данък за получени дивиденти (в повечето случаи);

- освобождаване от данък върху печалбата при дейност чрез място на стопанска дейност, намиращо се в чужбина;

- освобождаване от данък върху печалбата при продажба на акции, облигации и други ценни книжа (освен в случаите, когато дружеството, което е издало акциите, притежава недвижимо имущество - пряко или непряко, което се намира в Кипър), както и освобождаване от данък върху капиталовите печалби от продажбата на недвижими имоти, намиращи се в чужбина.

 

Данъчно облагане на чуждестранни инвеститори - вече не се формира място на стопанска дейност в Кипър

Инвестицията на чуждестранно лице (физическо или юридическо) в кипърски инвестиционен фонд не води до място на стопанска дейност в Кипър (т.е. без данъчно облагане в Кипър) за инвеститора. Управлението на чуждестранен инвестиционен фонд от Кипър не създава място на стопанска дейност на фонда в Кипър.

 

Облагане на алтернативни инвестиционни фондове - всеки подфонд се облага отделно

Инвестиционен фонд може да бъде създаден като самостоятелен фонд, с единен инвестиционен портфейл или структуриран като многосекторен фонд, който има отделни подфондове (отделения) под егидата на едно юридическо лице. Тези подфондове обикновено имат своя собствена инвестиционна политика (профил на инвеститора) и функционират като независими субекти. Въз основа на данъчното законодателство на Кипър всяко инвестиционно подразделение се третира като отделен данъкоплатец. Тази разпоредба ефективно води до по-голяма яснота и опростеност при данъчното облагане на общите фондове.

Съчетани, изброените по-горе фактори правят Кипър идеално и ефективно място за входящи и изходящи инвестиции в ЕС (и не само), както и предпочитана юрисдикция на международните данъчни експерти.

 

Емилия Маринова, ДЕС, вътрешен одитор, Директор на отдел "Данъци и аутсорсинг"

Виктор Бакалов, маг. СККА, Мениджър в отдел "Данъци и аутсорсинг"

Facebook logo
Бъдете с нас и във