Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Данъчното облагане в Холандия


Една поредица от публикации на вестник "БАНКЕРЪ" и "Грант Торнтон" ООД (България), насочена към желаещите да правят бизнес в другите страни от Европейския съюз.
Съвместната ни инициатива има за цел да разкрие на българските предприемачи какви са подводните камъни в данъчното законодателство на всяка от страните членки на ЕС.
За какви изненади да сте готови при срещата с новия ви партньор?
Кои са полезните малки стъпки, за да откриете пазара на другите европейски страни? И как да отключите своя потенциал за растеж, предизвиквайки се взаимно.

 

Подборката направиха Емилия Маринова и Виктор Бакалов.

Grant Thornton Bulgaria


 


Данък добавена стойност


Кой е основният косвен данък в Холандия?

Данъкът върху добавената стойност (ДДС) със стандартен процент от 21 процент.

Какви са размерите на данъчните ставки?

- Стандартна ставка от 21%, приложима за повечето стоки и услуги.

- Редуцирана ставка от 9% за някои стоки от първа необходимост.

Има ли потвърдени или очаквани скорошни промени в тези ставки?

Наскоро редуцираната ставка (1 януари 2019 г.) се увеличи от 6 на 9 процента.

Има ли праг за регистрация?

Все още не, но от 1 януари 2020 г. ще има изключение, отнасящо се за дружества регистрирани в Холандия. Същите няма да подлежат на задължителна регистрация при оборот по-нисък от 20.000 евро.

Прилага ли се същият лимит за регистрация при чуждестранни предприятия?

Не, тази опция (от 1 януари 2020 г.) няма да бъде достъпна за дружества, установени извън Холандия.

Необходимо ли е чуждестранно лице да определи акредитиран представител, за да се регистрира?

По принцип не, но има някои изключения, например - дружество, установено извън ЕС, което осъществява продажби от разстояние (B2C) на клиенти, установени в Холандия, е длъжно да определи фискален представител.

Колко често се подават декларации за ДДС?

Стандартният период за подаване на ДДС декларации е тримесечен.

Налагат ли се санкции за подаване на декларация за ДДС  след изтичане на крайния срок?

Да, за неподаване в срок глобата е 65 евро. При закъснение с плащане на дължим ДДС глобата е в размер на 3% от задължението (минимум 50 евро/максимум 5278 евро).

Подават ли се и други задължителни декларации?

Ако холандскa компания, регистрирана по ДДС, продава стоки/услуги на други дружества, регистрирани по ДДС в ЕС, се изисква подаване на списък на продажбите в ЕО (ESL).

Декларации трябва да се подават и във връзка с движение на стоки от или към друга държава членка на ЕС (Интрастат декларация). В Холандия  прагът за подаване на информация в системата Интрастат е: за пристигания 1.000.000 евро, а за изпращания 1.200.000 евро.

Може ли данъкът, начислен от чуждестранни доставчици, регистрирани в ЕС, да бъде възстановен, ако доставчикът не е регистриран за целите на ДДС в Холандия?

Да, чрез прилагане на т. нар. 8-ма директива (за бизнеса в ЕС) или 13-а директива (за бизнес извън ЕС).

 


Данъци върху корпоративните доходи


Какви са данъчните ставки?

До 01 януари 2019 г. ставките са 20% за първите 200.000 евро печалба и 25% за печалбата над 200.000 евро. От 01 януари 2019 г. обаче ставките се изменят, както следва:

до 200.000 евро           > 200.000 евро

2019     19%                              25%

2020     16.5%                           22.55%

2021     15%                              20.5%

Какво трябва да знаем за данъчната основа?

Като цяло  местна холандска компания подлежи на облагане с корпоративен данък върху доходите си в световен мащаб. Въпреки това  определени доходи могат да бъдат освободени или изключени от данъчната основа. Нерезидентните дружества имат само ограничено данъчно задължение по отношение на доходи с произход от Холандия.

Кои са ключовите моменти при облагането на дивиденти?

Холандската национална ставка на данъка върху дивидентите е 15 процента. Не се дължи данък, удържан от дивидентите, по отношение на квалифицираните местни дивиденти. Също така  за чуждестранните акционери данъчната ставка за вътрешнофирмените дивиденти често намалява - в много случаи дори до нула, поради националното законодателство, отнасящо се до прилагането на данъчни спогодби или закони, основаващи се на директивата на ЕС относно данъчния режим, приложим за дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки.

Съществуват ли облекчения при реализиране на данъчни загуби?

Данъчните загуби могат да бъдат пренесени една година назад.

От 1 януари 2019 г. пренасянето на данъчни загуби за бъдещи периоди е ограничено до шест години (преди 1 януари 2019 г. периодът е бил девет години).

Какво трябва да знаем за т. нар. режим на освобождаване при участие?

Една от основните характеристики на холандското корпоративно облагане е режимът на освобождаване при участие, при който дивидентите и капиталовите печалби от квалифицирани участия са освободени от корпоративен данък.

Това означава, че ако холандско дружество учреди или придобие дъщерни дружества, дивидентите и/или капиталовите печалби, получени от такова участие, ще бъдат освободени от корпоративен данък върху доходите съгласно режима на освобождаване при участие, при условие че са изпълнени изискванията.

 


Данъчни стимули и облекчения


Кои са основните данъчни облекчения?

Холандия е привлекателна юрисдикция, тъй като в повечето случаи не налага данъчно облагане на изходящите лихви и авторски и лицензионни възнаграждения, от една страна. Моля, имайте предвид, че холандското правителство възнамерява да наложи данъци, удържани при източника, върху лихви и авторски и лицензионни възнаграждения, изплатени към юрисдикции с ниски данъци.

От друга страна, в рамките на голямата мрежа от данъчни спогодби, която Холандия е изградила през годините, облагането на източниците на дистрибуторската държава като цяло е значително намалено.

Освен това  режимът на освобождаване при участие на холандското правителство позволява дивидентите или капиталовите печалби, реализирани от дъщерни дружества, да не се облагат с данък.

Холандско дружество с ограничена отговорност (ООД) е колело, което може да се задвижи много бързо - само в рамките на няколко дни. Холандско ООД не поражда големи капиталови изисквания -  акционерен капитал в размер на 1 евроцент е достатъчен. Отнема около една до три седмици за регистриране на ООД в Холандия.

Съществуват ли облекчения за нает персонал?

При определени условия служители, които имат тясно специализирани познания, могат да получат до 30% от заплатата си под формата на безвъзмездна помощ, като по този начин ефективно намаляват първоначалната данъчна ставка от 51.75 на 36.225 процента.

Холандия разполага с широка гама от данъчни спогодби, които улесняват разпределянето на доходите от заплата между Холандия и други държави. Това, разбира се, се оценява за всеки отделен случай.

Има ли облекчения при извършване на научноизследователска и развойна дейност?

В желанието си да стимулира научноизследователска и развойна дейност  холандското правителство въведе две данъчни улеснения. Работодателите имат право на значително намаление на данъка върху доходите на физически лица, свързано с часовете, които техните служители са инвестирали за дейности по изследване и развитие. Ако са изпълнени критериите за тези данъчни облекчения, при определени условия  работодателят може да приложи и ставка на корпоративен данък от 7% за печалбите, свързани с извършената научноизследователска и развойна дейност.

 

Емилия Маринова, ДЕС, вътрешен одитор, Директор на отдел данъци и аутсорсинг

Виктор Бакалов, маг. СККА, Мениджър в отдел данъци и аутсорсинг

Facebook logo
Бъдете с нас и във