Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДАНЪЧНИТЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ СТАНАХА МНОГО

Стамен Тасев, заместник-министър на финансите, пред в.БАНКЕРЪГ-н Тасев, как да тълкуваме факта, че намаляването на корпоративния данък бе предпочетено пред обещаното вече снижаване на данъка върху доходите?- Данъчната политика е съобразена с поставената в началото на мандата на правителството цел за запазване на макроикономическата стабилност, за създаване на предпоставки за устойчив икономически растеж и за повишаване на жизнения стандарт. Кабинетът ежегодно играе ролята на балансьор. Няма правителство в света, което да е успяло да удовлетвори всички, на моменти дори противоречиви, искания. За 2004 г. предложихме максималният размер на пенсиите да се увеличи на 420 лв. и това не позволи да се намали ставката на данъка върху общия доход. От друга страна, след като постигнахме финансова стабилност, дойде време да се акцентира и върху стимулирането на икономическия растеж. Един от инструментите за постигане на тази цел е намаляването на корпоративния данък на 19.5 процента. Така в ръцете на българския бизнес ще останат още около 150 млн. лв., които се надявам да бъдат инвестирани в нови машини, в иновации и за разкриване на работни места.Обсъждаше се едноличните търговци също да бъдат облагани с корпоративен данък, а не с данък върху общия доход. Но това означава да се промени Търговският закон, тъй като например при сегашния смесен статут на тези предприятия не се прави разлика между личен доход и печалба на фирмата. Как се отнасяте към тези предложения?- Подкрепям идеята по принцип, но споменатата реформа изисква големи промени в законодателството, което е труден и бавен процес.Защо пропадна идеята за 100-процентова амортизация на машините и други активи, предназначени за изпълнението на големи инвестиционни проекти, която се обсъждаше преди няколко месеца?- На първо място, защото ще се заобиколи принципът на равнопоставеност на данъчните субекти. Не смятам, че е редно различията между отделните инвеститори да се задълбочават повече. Подобна промяна би усложнила допълнително контрола, а и заложените сега амортизационни норми са разумни.Какво наложи рязкото повишаване на акциза върху горивата през следващата година?- Рязко е силно казано. Постепенното повишаване на акцизите върху горивата произтича от ангажимента, поет от българското правителство да хармонизира нашето данъчно законодателство с това на ЕС. Към датата на присъединяването ние трябва да достигнем минималните нива на акцизните ставки в ЕС. За да не стане това шоково през 2006 г., възприехме политиката ежегодно, плавно да се повишават тези ставки.Злоупотребите с данъчен кредит и другите данъчни измами са доста популярни. В този контекст - разчитате ли създаването на данъчна полиция да внесе някакви положителни корекции? - Горещо подкрепям идеята за създаване на специализиран орган за данъчни разследвания. Вече е взето политическо решение за създаване на служба за фискални разследвания, която да бъде на подчинение на министъра на финансите. Сформирана е работна група, която изяснява мястото на такъв разследващ орган и правомощията му в структурата на управлението.Имате ли идеи как данъчните закони да станат по-разбираеми и по-лесни за прилагане?- Ние обявихме, че нашата дългосрочна цел е опростяване на данъчното законодателство. Но законите, които се отнасят до облагането на физическите лица, според мен и на този етап не са твърде сложни за разбиране. Колкото до прилагането им - то е в тясна връзка с промените в данъчната администрация. Знаете, че реформата вече стартира и се очаква след 2005 г. ефективно да започне да работи Националната агенция за приходите. По нов начин ще бъдат организирани дейностите по събиране на данъчните, осигурителните и здравните вноски. Модерната информационна система ще позволи по-бързо и по-просто обслужване на гражданите и фирмите на едно гише, ще увеличи и възможностите за предотвратяване на данъчни нарушения.Как се отнасяте към исканията за данъчни преференции? Какъв е шансът например да се приеме предложението за отстъпки при покупка на персонални компютри или пък лансираната от вас идея - да се приспаднат от облаемите доходи 50% от цената за придобиване на електронен подпис?- Мисля, че в българските закони има дори твърде много отделни данъчни преференции. Това усложнява законодателството, затруднява данъкоплатеца и оскъпява администрирането. Идеята за данъчни облекчения на тези, които купуват сертификат за електронен подпис се роди спонтанно в деня, в който министър Велчев внесе по електронен път проекта на Закон за бюджета за 2004 година. Такава промяна би облекчила както данъчната администрация, така и данъкоплатеца при подаването на декларации. Но тя тепърва ще се обсъди и не се предвижда подобна промяна през 2004 година. Що се отнася до персоналните компютри, мисля, че 50% амортизация годишно е много добро облекчение за този бизнес.Преди десетина дни бе приета директива на ЕС, която предвижда облагане с акциз на електроенергията, на природния газ и на въглищата. Ще иска ли страната ни преходни периоди за въвеждането на тези акцизи у нас? - Директивата на Съвета на министрите 2003/96/ЕЕС от 27 октомври 2003 г. относно преструктуриране на рамката на Общността за облагане на енергийните продукти и електричеството е публикувана в Офишал джърнал (официалният вестник на ЕС) на 31 октомври 2003 година. В момента експертите на МФ проучват преходните периоди и изключения (дерогации), които тя предоставя на страните членки. След това ще се вземе окончателно решение по кои пунктове България ще иска дерогации или преходни периоди. Глава 10 от преговорите с ЕС - Данъчна политика, е затворена при съществуващото към онзи момент европейско законодателство. За новоприетото европейско законодателство ще се водят допълнителни преговори, без да е необходимо да се отваря пак главата. Стана ясно, че част от нашето законодателство по ДДС не съответства на Шестата директива на ЕС - например изискването продажната цена, върху която се начислява ДДС, да не е по-ниска от покупната цена на стоките, както и освобождаването на правните услуги от данъци. Кога предвиждате тези разлики да бъдат премахнати? Как стои въпросът със специалния ред за облагане на туристическите услуги с ДДС (т.нар. редуцирана ставка) - тя също не съответства на европейските директиви?- В преговорите по глава Данъчна политика България е поела ангажимент тези несъответствия да бъдат отстранени към 1 януари 2007 година (б. ред. - досега не е обявявано, че сме поели ангажимент намалената ставка за туристическите услуги да бъде премахната).

Facebook logo
Бъдете с нас и във