Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДАНЪЧНИТЕ ПРЕДЛОЖИХА СТРАНЕН КРИТЕРИЙ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Известно е, че фондациите и другите организации с нестопанска цел се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), само когато осъществяват и стопанска (търговска) дейност. Тогава законът изисква те да отчитат отделно приходите и разходите от търговската дейност и да плащат данък печалба. Нещо повече - когато имат и стопанска дейност, фондациите са длъжни да плащат и данъци върху разходите за коли и представителни цели, което иначе не се изисква от тях.Но нито Законът за корпоративното облагане, нито специалният счетоводен стандарт за тези организации (от началото на тази година НСС 9) определят какво е стопанска дейност. Обикновено се смята, че това са сделките по чл.1, ал.1 от Търговския закон, и то ако са извършвани редовно (по занятие) от фондациите. Такава е и разпоредбата на чл.4, ал.1 от ЗКПО.При все това в практиката възникват проблеми за разграничаване на стопанската дейност, особено ако тя е свързана с основната дейност на фондацията или пък не се извършва постоянно. Такъв случай е например провеждането на семинари срещу заплащане на такса, но по теми, по които работи неправителствената организация. В подобни случаи се препоръчват различни критерии - дали дейността води до формиране на печалба, както и откъде се финансират основно такива прояви. Така досега се смяташе, че ако таксите покриват малка част от разходите и мероприятието е свързано с идеалната цел на фондацията, получените приходи не следва да се облагат, както тези от стопанска дейност.Наскоро обаче Главна данъчна дирекция формулира съвсем различен критерий (писмо 92-00-90 от 14 март 2002 г.). Според дирекцията, когато цената на услугата се формира на базата на нормативен акт, се смята, че става дума за нестопанска дейност. Обратно, ако цената на услугата се определя на пазарен принцип, дейността е търговска. Най-малкото, което може да се каже, е, че този странен критерий по никакъв начин не е в полза на множеството фондации. А в рамките на шегата - излиза, че ако се учреди фондация за насърчаване на тютюнопроизводството, приходите от продажби на цигари (съпътстваща дейност) няма да се облагат, тъй като цената им е фиксирана.

Facebook logo
Бъдете с нас и във