Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ДАНЪЧНИЯТ ОТСТРЕЛ СВЪРШИ

БИРНИЦИТЕ ОЧАКВАТ ЛЕПТАТА СИ В ХАЗНАТА ДА ВНЕСАТ ОКОЛО 1.7 МЛН. БЪЛГАРИКакто и да го извъртат данъчните, подаването на декларация за налозите винаги оставя горчив привкус. И 1.7 милиона данъчнозадължени лица вероятно пак са останали с чувството, че са ги минали. Не прави изключение и помпозната данъчна кампания'2005, преди която, а и след началото й Главна данъчна дирекция (ГДД) обеща, че гражданите и фирмите ще се разплащат с хазната, без изобщо да се срещат с бирниците.Още в края на миналата година ГДД се похвали, че от 31 януари тази година данъкоплатците могат да подават декларации и по ИНТЕРНЕТ. Виртуалната разплата с държавната хазнаобаче може да става само с електронен подпис, чиято цена не пада под 100 лева. Но това не всичко. Експерти от Института за пазарна икономика (ИПИ) са установили, че придобивката електронен подпис се получава, след като се изпълнят общо девет административни процедури. Те са изчислили и че ходенето из дебрите на бюрокрацията отнема около 80 астрономически часа (или десет работни дни), като при добър късмет поне четири часа отиват за чакане по опашки в съда, в данъчната служба и в НСИ. Средната цена на услугата е 215 лв., тъй като в нея се включва и съдебната такса за издаване на документа за актуално състояние, но без да се смятат канцеларските и други административни разходи на заявителя. Смята се, че досега между 20 000 и 40 000 данъчно задължени лица (фирми и граждани) са решили да закупят електронен подпис и да подават данъчни декларации по ИНТЕРНЕТ. Това прави между 200 000 и 400 000 работни дни еднократен разход, за да могат те в бъдеще да използват ИНТЕРНЕТ в отношенията си с данъчните власти, твърдят от института. Иначе, за да се избегне прекият контакт с чиновниците и висенето по опашки, в данъчните служби има специални кутии, в които кандидат-платците на налози подават декларации за данък общ доход, като след това ще получат писма с входящия номер на декларацията. Същото може да се направи и по пощата. Услугата струва под 50 ст. и е по-евтина от подаването на декларации в пощенските клонове с обратна разписка. Другата възможност е декларациите да се подават на гише в данъчните служби. Плащането на данъците ще също може да стане, без да посещаваме данъчните служби - с пощенски запис, по банков път или по ИНТЕРНЕТ. До края на януари всички активисти получиха отстъпка от 5 процента. Как се заобиколя бирникът? Съществуват поне няколко легални начина, чрез които дължимите суми към хазната могат да станат малко по-поносими. Разбира се, данъкоплатецът трябва да е предвидлив и да има добър счетоводител.Данъчни вратички за гражданите и едноличните търговци са регламентирани официално в Закона за облагане на доходите на физическите лица. Българската конституция повелява, че всички данъчни облекчения и утежнения трябва да бъдат определени със закон.До 10% от годишния облагаем доход могат да се приспаднат при направените вноски за доброволно пенсионно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица. Привилегията може да се ползва от работещите по трудови и граждански договори, от едноличните търговци и от хората със свободни професии.Възможно е да се приспаднат и още до 10% от направени вноски за доброволно здравно осигуряване или застраховка Живот. Филантропията си остава най-популярният начин за бягство от данъциПраво да приспаднат до 10% от доходите си имат фирми, дарили пари на Българския червен кръст, на здравни и образователни заведения на бюджетна издръжка, раздали помощи за хора с увреждания, за опазване на културни и исторически паметници, неправителствени организации, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за фонд Енергийна ефективност и т.н.Даренията, освен в пари, могат да се правят и под формата на имоти, валута, ценни книжа и други предмети. Новото е, че от 2005 г. се признават и дарения на граждани, фирми и хора със свободни професии в новосъздадения Фонд за лечение на деца. Летвата на данъчното облекчение там е качена до 50% от облагаемия доход, тъй като ресурсите на фонда ще бъдат предназначени за скъпоструващо лечение в чужбина.Облекчението за дарение се ползва, след като от облагаемия доход за дадена дейност първо се приспаднат нормативно признатите разходи, осигурителните и здравните вноски и внесените суми за доброволно пенсионно осигуряване, както и за безработица и за застраховки Живот. Дарения могат да приспадат и наемодателите, както хората, които са само на трудови и приравнените към тях правоотношения.Бирниците признават даренията, когато парите са преведени на определените със закон субекти. Другата подробност е, че дарителите не трябва да имат задължения към държавата, установени с ревизии. Освен това към дарителското досие се прилагат всички съпътстващи документи - дарителски свидетелства, документ за банков превод и др.Инвалиди с над 50% намалена работоспособност по закон могат да намаляват облагаемия си доход с двойния размер на необлагаемия минимум за съответната година за всички получени доходи. Половината от дължимия налог плащат патентните търговци с намалена работоспособност над 50 процента.Прощъпалникът на семейното подоходно облагане ще се случи през 2006 г., но на практика то ще се отнася за доходите от тази година. Предвижда се годишната основа на единия родител да може да се намалява с 360 лв. за едно дете, със 780 лв. за две и с 1140 лв. за три и повече деца. Семейното подоходно облагане ще е валидно независимо дали се получават семейни помощи и без значение дали родителите са встъпили в брак, живеят на семейни начала, или са разведени. То ще се ползва и от приемни родители, настойници или попечители, роднини или близки, които се грижат за децата.Всяко семейство само ще преценява кой от двамата родители да ползва привилегията. Прогнозите са, че това ще бъде този с по-голям доход, тъй като това е по-изгодно. Причината е, че доходите му ще паднат от по-висок в по-нисък ред на облагането, така че данъчната ставка ще намалее по-чувствително.Челен опитМасова практика в ЕС е от данъци да са освободени вноските за пенсии и здраве. В някои държави за разход се признават и издръжките, изплащани на възрастни хора. Предвидени са и данъчни бонуси за отглеждане на деца до три години, както и за помощ на инвалиди. Суровите закони в Германия допускат да не се облагат разходите за транспорт до работното място, не подлежат на облагане и хонорарите за данъчни адвокати. В Чехия, Ирландия, Холандия и др. от данъците се приспадат дори парите, които отиват за лихви по ипотечни кредити. Европейската данъчна практика допуска редица сериозни редукции на данъчната основа за дарения и за професионална квалификация. Всички тези преференции свиват значително облагаемата основа и като резултат реалните суми, които се внасят в националните бюджети, са по-малки. Освен това Европа отдавна е изживяла прощъпалника на семейното подоходно облагане. Само че там индикаторите сочат по-съществени разлики в разполагаемите доходи между ергените и семействата с деца. Средният показател за ЕС е 13.8 процента. В Полша той е 6.0 %, в Словакия - 16.2 %, в Чехия - 20.0%, а в Унгария - 21.3 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във