Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Даниела Петкова: НАРУШЕНИЯТА В ПОК ДОВЕРИЕ НЕ СА СЪЩЕСТВЕНИ

Резултатите от пълната документална проверка на цялостната дейност на ПОК Доверие АД и на влялото се в нея БПОД АД за периода от 1 октомври 2002 до 30 юни 2003 г. станаха известни. Комисията за финансов надзор (КФН) е съставила 28 акта за установени административни нарушения на подзаконови нормативни документи, регулиращи дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Пропуските са свързани главно с изпълнението на Наредбата за начина и реда за оценка на активите на пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества. По този повод Даниела Петкова, главен изпълнителен директор на ПОК Доверие, коментира за в. БАНКЕРЪ: Съставените актове не са за различни нарушения, а за еднотипни пропуски, но по силата на вътрешните правила за работата на Комисията за финансов надзор те не могат да бъдат групирани. Девет от актовете са във връзка с това, че когато са осчетоводявани закупените чрез инвестиционен посредник акции (придобити от доброволен, професионален или универсален фонд), те са отразени в счетоводните регистри по цената на придобиване, в която не е включена комисионата на инвестиционния посредник. А самите комисиони са отразени отделно като разход на пенсионния фонд. Това е нарушение от гледна точка на счетоводните стандарти и не го оспорваме, но трябва да се подчертае, че въпреки тази грешка крайната сума на активите на пенсионния фонд е вярна. Осемнадесет от съставените актове са свързани с последващата оценка на акции и облигации, притежавани от доброволен, професионален или универсален фонд. Въпросът е принципен, защото част от акциите и облигациите са оценени по номинал или по цени на придобиване и за периода на проверката не са преоценени по цени на фондовата борса - което преоценяване се изисква според наредбата. Не сме направили това, защото при инцидентни и малки по обем сделки с акции, изтъргувани за даден месец, цените им на фондовата борса могат да се променят спекулативно и да не отразяват справедливата стойност на финансовите активи. Затова се придържаме към консервативния подход за оценка, който ни гарантира сигурност, че при една евентуална продажба на тези акции ще получим със сигурност цената, на която сме ги оценили. Ние обжалваме тези актове на комисията. Шест от тях са прекратени, като е уважена причината, която отговаря на интереса на осигурените лица. За да избегнем проблема в бъдеще, ние сме готови да предложим промяна в Наредбата за оценка на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, която ще реши въпроса в посока на по-пълното гарантиране на интереса на осигурените лица.Един от актовете е издаден за техническа грешка, при която 5.90 лв. са преведени вместо по сметката на пенсионния фонд - по сметката на дружеството. Грешката е коригирана още същия ден. Други два акта също са свързани с инвестициите - установена е разлика в цените, по които са преоценени акциите в края на месеца, и цените, достигнати на фондовата борса. Допуснатата разлика е от една до няколко стотинки.Главният изпълнителен директор на ПОК Доверие изрази задоволство от прецизната работа на специалистите от КФН при проверката на цялостната дейност на дружеството и изтъкна отново, че грешките са несъществени, не представляват нарушение на Кодекса за социално осигуряване и не засягат интересите на осигурените лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във