Банкеръ Daily

Banker engine

Да си имаш своя ниша

Доброто състояние на българските фирми, произвеждащи хидравлични машини, се поддържа основно чрез повече инвестиции, с усвояване на нови изделия, както и чрез разширяване на пазарите. "М+С хидравлик" - Казанлък, например осигурява от 6 до 8% от световното производство на хидромотори. "Съгражданинът" им "Капрони" АД пък е водещ производител на хидравлични елементи и системи с приложение в мобилно и стационарно индустриално оборудване. Фирмата си партнира с над 150 компании, а дистрибуторската й мрежа се разпростира в повече от 30 държави.

"Хидравлични елементи и системи" АД - Ямбол, е специализирано в конструиране, производство и обслужване на хидравлични цилиндри.

"Бъдещност" АД - Чирпан, произвежда хидравлични разпределители за селскостопанска техника.

За отбелязване е, че колебанията на конюнктурата не ограничават инвестициите в ремонти и за купуване на ново оборудване. А това е важно за разширяване на кръга на клиентите и съответно за увеличаване на приходите.

Дружествата от сектора на хидравликата са сред най-активните в ползването на средства по различните европрограми.

"М+С хидравлик" АД е специализирано в производството на широка гама хидравлични изделия и системи. Фирмата е единственият производител на хидравлични мотори и кормилни управления у нас. Тя изнася над 90% от продукцията си на всички континенти. Основни клиенти на предприятието са чуждестранни компании със значими имена, но в същото време изпитва и силна конкуренция в чужбина.  

Около нея се групират предизвикателствата, с които фирмата трябва да се справи. "М+С хидравлик" не спира да инвестира в модернизация на производството си именно за да не изостава технологично от тези конкуренти, да не изостава и в продуктовото си обновление. От друга страна, големият дял на износа прави продажбите донякъде зависими от глобалното търсене и от икономическия растеж в Европа, и по света. Възможностите за растеж пред фирмата са свързани и с увеличаването на броя на крайните клиенти.

Компанията работи в един динамичен сегмент. Износът й осигурява 84.36% от всички приходи на фирмата. Именно подобренията в оборудването и качеството на продукцията водят до стабилен ръст в продажбите и през тази година. Приходите за третото тримесечие (с натрупване) са 71.993 млн. лв., а повишението им се предопределя основно от ръста на паричните постъпления от основната дейност.

Прогнозите на мениджърите са, че фирмените приходи до края на 2016-а ще надминат 91 млн. лева.

На фона на този ръст разходите също са повече - най-вече заради нарасналите харчове за материали.

Нетната печалба на М+С хидравлик в края на септември възлезе на 10.659 млн. лв., което е повишение с 21.43% на годишна база.

Рисковете през фирмата са свързани с променящите се цени на електроенергията и на основните суровини. Влияние оказва и недостигът на квалифицирани кадри в страната, доколкото налага да се правят повече разходи за привличане и подготовка на служители.

Основни акционери в дружеството са два бивши приватизационни фонда - "Стара планина холд" АД с дял 30.913% и "Индустриален капитал холдинг" АД с 22.37 процента. "М+С - 97" АД - Казанлък, притежава 24.10% от акционерния капитал.

В резултат на поддържането на стабилни взаимоотношения с клиенти близо 69% от продукцията на "ХЕС" се отправя към Европейския съюз. Основен клиент е Palfinger Group, която купува 72% от продукцията на завода и неговото успешно пазарно присъствие предопределя стабилитета на продажбите на "ХЕС" АД.

Както е известно, бизнесът на компанията е цикличен. Нетните продажби през първото полугодие обичайно са по-високи от тези през второто.

През третото тримесечие продължи тенденцията за ръст през 2016 година. Въпреки цикличния спад в сравнение с третата четвърт на последните няколко години фирмата постига най-високи продажби.

Нетните приходи от тях за деветмесечието достигнаха 35.149 млн. лв., което представлява двуцифрен ръст от 11.19% в сравнение със същия период на 2015-а.

Мениджърите на "ХЕС" планират продажби от 9.9 млн. лв. през четвъртото тримесечие, а нетните приходи от продажби за 2016 г. да достигнат 45 млн. лева.

През изминалите девет месеца се запазва съотношението на продажбите по пазари. Поръчките от ЕС остават на стабилно и  прогнозируемо ниво, но заявките от Русия (+21%) и САЩ (+27%) отбелязват значителен ръст в сравнение със същия период на 2015-а. Даже само продажбите, предназначени за цялата група на "Палфингер", бележат ръст от 8 процента.

Средствата, похарчени за материали, са с най-голям относителен дял в общите разходи на дружеството и те естествено бележат ръст съобразно нарасналите продажби. За материали е платено с 13.7% повече, а за възнаграждения - с 13.8 процента. Докато за електроенергия харчовете са се повишили общо с 24 на сто. Това е еквивалент на непазарното увеличение на добавка "Задължение към обществото", отбелязват от фирмата.

Нетната печалба за периода е в размер на 3.262 млн. лева. Спадът й от 4.5% (на годишна база) се дължи на външни причини: спад на приходите от финансиране, на промяната на валутните курсове, от по-ниските лихвени проценти по депозити, допълнително заплащане на извънреден труд и непазарното увеличение на цената на електроенергията. Предвижданията са фирмата да приключи 2016-а с нетна печалба до 3.5 млн. лева.

В тази обстановка мениджмънтът на предприятието е концентрирал своите усилия в подобряване на производителността на труда. Приключените инвестиционни проекти за деветте месеца на тази година са с обща стойност 2.2 млн. лева. През последното тримесечие предстои да бъде реализиран основният дял от вложенията през 2016 г.: 1.6 млн. лв. собствени средства за модернизация и обновяване на техниката. Очаква се и одобрение за получаване на 3 млн. лв. по процедура "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" на ОП "Конкурентоспособност". Съфинансирането тук е в размер на 1.5 млн. лв. и е предвидено за внедряване на нов продукт в производството.

През деветмесечието дружеството е реализирало 98.47% от приходите си от основния предмет на дейност - производство на хидравлични изделия.

Компанията е част от групата "Стара планина холд" АД, която контролира 64.53% от капитала й.

Продължава тенденцията на неравномерност в поръчките за "Хидропневмотехника" АД. Забелязва се променлива активност сред клиентите на дружеството и конюнктурно движение на обема на поръчките като цяло. Няма обаче признаци това да е трайна тенденция и не могат да се правят прогнози дали тази неравномерност ще се запази. През тази година 60.06% от изделията са се продавали на вътрешния пазар.

Като отражение на това обемът на продажбите за третото тримесечие намалява с около 21% спрямо този на второто тримесечие на тази година. Това се обяснява основно с намалялото потребление през ваканционния месец август, но и с намаление на клиентските поръчки като цяло. В момента продължава запълването на производствения график за четвъртото тримесечие.

В резултат на наложения контрол върху разходите на дружеството през периода те също са намалени и в крайна сметка то завършва деветмесечието с двойно по-висока печалба от 568 хил. лева.

Основните рискови фактори, с които ще се сблъсква предприятието през останалата част от годината, са свързани с факта, че работи с клиентите си чрез месечни поръчки. Все още не сключва дългосрочни договори с по-големите клиенти. Освен това производството е насочено основно за клиенти извън България и реализацията се осъществява чрез преки или косвени доставки.

Трудности създава и голямата производствена номенклатура на предприятието, а едновременно с това - дребните серии от различни по вид изделия. А фирмата е зависима от доставчици на материали от България и от чужбина. Сравнително дългите срокове на доставка, авансовите плащания, транспортните разходи не позволяват значително оптимизиране на материално-стоковите запаси. Фирмата се съревновава и с голям брой конкуренти в България и чужбина.

Дружеството обаче има определен кръг от постоянни клиенти - български и чуждестранни, които ангажират по-голямата част от продажбите. И независимо че за последните три години делът на някои от тези фирми падна под 10%, те остават стабилни партньори и фирмата продължава да работи с тях. При част от тези клиенти има еднократни или епизодични поръчки, но с по-голям обем, които се разпределят неравномерно през годината. Поради това е трудно да се говори за някакви тенденции в рамките на тримесечието. Още повече че пазарът на хидравлични изделия продължава да проявява нестабилност и нервност - нещо нормално в сегашната икономическа обстановка в Европа, където са някои от основните клиенти на предприятието. Редуват се периоди на активност на клиентите и изпращане на поръчки и запитвания и периоди на застой, уточняват от фирмата.

Предметът на дейност на дружеството е свързан преди всичко с производство, проектиране и сервиз на хидравлични елементи и системи. "Хидравлика 96" ООД - Казанлък, притежава мажоритарния дял от 71.05% от акциите с право на глас.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във