Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Covid-19 сви приходите и печалбата на „Проучване и добив на нефт и газ”

В началото на тази година поради разпространението на новия коронавирус (Covid-19) в световен мащаб се появиха затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли.

Основната причина за спада в приходите и печалбата на „Проучване и добив на нефт и газ” АД през първо шестмесечие на тази година спрямо същия период на 2019-а се дължи на спирането на продажбите на природен газ от Находище „Искър - запад“, намалението на цените на петролните продукти и намалението на обемите на продажби на продукция, произтичащи от влиянието на  коронавирус (Covid-19). Това четем в междинния счетоводен отчет на единственото българско дружество, осъществяващо пълния комплекс от дейности по търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, както и преработката на суров нефт до крайни продукти за пазара. "Проучване и добив на нефт и газ" АД е правоприемник на основните геологопроучвателни, научно-изследователски и производствени предприятия и обекти от българската нефтодобивна промишленост с над 50-годишна история.

Финансовият резултат на компанията след данъчно облагане е печалба в размер на 348 хил. лв. при 2.83 млн. лв. година по-рано.  

Въпреки отпадането на част от противоепидемиологичните мерки и възобновяването на дейността на дружествата, много икономически сектори останаха засегнати от ефектите на пандемията от коронавирус. Макроикономическите прогнози на световните институции очакват общо намаление на БВП на България с до 7% на годишна база и възстановяване на предкризистните равнища на ръст (стабилизация) на икономиката през 2-3 тримесечие на 2021 г.

Във връзка с влиянието на коронавирус пандемията върху финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството не се очаква да има нужда от допълнително финансиране през следващите 12 месеца в резултат на неговите значителни финансови ресурси, съществуващи кредити и високо ликвидни резерви. Компанията има значителен ресурс и спокойно може да покрива своите задължения. Основните й клиенти не са имали финансови затруднения. Оценката на събираемостта на търговските вземания към 30 юни е добра.

Дружеството е стабилно въпреки сегашната икономическа среда, и разполага с достатъчно капитал и ликвидност да обслужва своите оперативни дейности и дългове, уточняват мениджърите. 

През тази година фирмата ще продължи да експлоатира 13-те находища за нефт и природен газ, за които има сключени договори за концесии с Министерство на енергетиката. Съгласно тези документи и на база реализираните количества суров нефт и природен газ дружеството заплаща  концесионно възнаграждение за всяко шестмесечие. Продължава дейността и по допроучване на запасите от нефт и природен газ съгласно сключените концесионни договори.

Акциите на „Проучване и добив на нефт и газ” АД са притежание на 320 акционери – фирми и индивидуални инвеститори, като няма отделни класове. От 2004 г. дружеството е част от групата "Химимпорт". "Зърнени храни България" АД е най-голям акционер с 6 263 464 акции или 51.22% от книжата с право на глас.

Днес "Проучване и добив на нефт и газ" АД е публична компания, а акциите й се търгуват на "Българска фондова борса" АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във