Банкеръ Daily

БСК:

Чуждите инвестиции се запазват на едни от най-ниските нива за последните 20 години

Българската стопанска камара публикува анализ за отражението на COVID-19 върху икономиката в числа. 

През юли общият показател на бизнес климата се покачва спрямо предходните три месеца, но още е далеч от предкризисните нива, след като през април отбеляза спад със 17,7%.

Финансова дисциплина на държавата

По данни на Министерството на финансите, като цяло, се подобрява фискалната дисциплина на бюджета – просрочените задължения към Централното правителство и осигурителните фондове намаляват, но се увеличават задълженията към общините.

Бюджетни приходи и разходи

Данните на МФ за изпълнението на Държавния бюджет показват, че приходите от корпоративен данък намаляват с 18,7% през юни 2020 г. спрямо същия месец на 2019 г. Сериозно намаление се отчита също при приходите от мита (-9,2%) и акцизи (-10,6%), както и от ДДС (-6,2%). Нарастват единствено приходите от данъците върху доходите на физическите лица (4,5%) и от осигурителни вноски (4%), както и от данъците върху застрахователните премии (8,6%). С 36,4% нарастват и приходите от помощи, основно благодарение на европейските антикризисни програми.

Бюджетното салдо силно се влошава, основно за сметка на намаления бюджетен излишък (-65%), при паралелен трикратен ръст на излишъка по европейските програми (340%).

Фискалният резерв намалява с 15,5% - от 11,7 на 9,9 млн. лв.

По данни на БНБ, през второто тримесечие на 2020 г. спрямо първото тримесечие на годината БВП намалява с 9,8%, а спрямо същото тримесечие на предходната година - с 8,2%.

Спрямо първото тримесечие на тази година потребителските цени намаляват с 1,4%, но спрямо същия период на 2019 г. е налице ръст от 1,6%.

И цените на производител намаляват (-4,6%), като по-голямо е намалението за външния пазар (-6,2%) и по-малко за вътрешния (-3,5%).

С 13% намалява промишленото производство спрямо същия период на предходната година.

Нетните вътрешни активи намаляват, като се увеличават вземанията от бюджета, от домакинствата и от неправителствения сектори.

Намаляват парите в обръщение и нарастват депозитите – типично прокризисно поведение, отбелязва БСК. 

Покачват се лихвените проценти – повече при краткосрочните кредити.

Отрицателното търговско салдо нараства спрямо същия период на предходната година с 9,7%, като с по-голям процент (-11,9%) намалява вносът, докато износът намалява със 7,5%.

Преките инвестиции се запазват на едни от най-ниските нива за последните 20 години и са в размер едва на 263 млн. лв. през второто тримесечие на 2020 г.

От регистъра на Агенцията по вписванията се вижда, че през юни-юли 2020 г. нараства броят на предприятията, обявени в несъстоятелност:

Заетост и доходи 

Спрямо същия месец на миналата година, в края на юни 2020 г. наетите лица намаляват със 111.5 хил., или с 4.7%. Най-голямо намаление се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 48.8 хил., „Преработваща промишленост“ - с 31.0 хил., и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 12.8 хил., а най-голямо увеличение - в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - с 6 хиляди.

Спрямо същото тримесечие на 2019 г., през второто тримесечие на 2020 г. ръстът на работните заплати е с 6.1%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти“ - с 15.6%, „Образование“ - с 12.2%, и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 9.0%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 6.9%, а в частния - с 5.8%.

Туризъм

През юни 2020 г. спрямо същия месец на предходната година броят на българите, пътували в чужбина, намалява с 60%, а на чужденците, посетили страната ни – със 75%. Реализираните нощувки през юни 2020 г. намаляват на годишна база с 88%, в т.ч. реализираните нощувки на чужденци у нас са 96% по-малко. Сходни са и намаленията при приходите от нощувки – 89% по-малко спрямо юни 2019 г., в т.ч. на чужденци – 96%.

Дейност на предприятията

Анкета на НСИ сред нефинансовите предприятия показва, че приходите от продажби продължават да намаляват или остават без промяна, като едва 18,4% от анкетираните мениджъри декларират ръст в продажбите. 

Разпределението по икономически дейности показва, че 44.6% от фирмите в икономически дейности „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги. За индустрията този относителен дял е 37.6%, а за дейностите „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ и „Строителството“ - съответно по 32.8%.

По отношение на наетия персонал 23.4% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на „платен отпуск“, следват „неплатен отпуск“ - 12.7%, и „дистанционна форма на работа“ - 10.7%. Освобождаване/съкращаване на наети лица са извършили 7.9% от участвалите в анкетата предприятия.

За следващия месец 93.4% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 3.4% - че ще преустановят временно дейността си, а 1.4% - че ще прекратят дейността си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във