Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

"Чистят" Закона за насърчаване на инвестициите от ненужни тежести

Министерството на икономиката предлага нови промени в Закона за насърчаване на инвестициите  и вече тече  30-дневният срок за обществено обсъждане. До тях  се стигна след  влизането в сила (от 10 юли 2017-а) на новия Регламент  на Европейския съюз (2017/1084), който  промени  този от  2014 г. (Регламент (ЕС) № 651/2014). С него бяха въведени  нови разпоредби срещу преместванията в схеми за регионална инвестиционна помощ съгласно Общия  регламент за групово освобождаван (ОРГО). С новия законопроект на практика страната ни изпълнява задължението си в шестмесечен срок след влизането му в сила да приеме измененията и да адаптира законодателството ни към него.

Към момента мерките за помощ за насърчаване на инвестициите, предоставяни по реда на този закон, се прилагат като многосекторна схема за регионална инвестиционна помощ и схема за помощ за обучение - в съответствие с изискванията на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и Правилника за неговото прилагане.

С предложените промени  Законът се привежда в съответствие със споменатите условия, като основно се актуализира наименованието на регламента. Въвеждането на новите разпоредби, отнасящи се до забраната срещу преместванията, ще бъде изпълнено посредством приемането на промени в приложимите текстове на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ), определящи изискванията към бенефициентите на регионална помощ и помощ за обучение. Измененията на схемите трябва да влязат в сила с влизането в сила на необходимите промени в Правилника, за което ще бъде уведомена Европейската комисия. Инвестиционните проекти и проектите за обучение с издаден сертификат по Закона за насърчаване на инвестициите, заявили ползването на финансови насърчителни мерки, представляващи държавна помощ, по които работа е започнала преди влизането в сила на изменените схеми, ще могат да бъдат насърчени, ако отговарят на всички условия, определени в тях.

С проекта на акт се правят и други технически промени за прецизиране на съществуващи разпоредби на закона.

От мотивите към законопроекта става ясно, че приемането на промените ще позволи да бъде продължено ефективното привличане и насърчаване на изпълнението на съществуващи и бъдещи значими за икономиката ни сертифицирани инвестиционни проекти посредством предоставянето на финансови насърчителни мерки, които са важен инструмент на провежданата инвестиционна политика.

Прецизира се старото изискване най-малко 80 на сто от приходите от изпълнявания инвестиционен проект да са от насърчаване на икономически дейности по реда на Закона за три  или петгодишен срок за поддържане на инвестицията (в зависимост от категорията на предприятието). Според сега действащия норматив тези условия трудно могат да бъдат изпълнени, особено при големи инвестиционни проекти, защото досега се разглежда предприятието на инвеститора в целокупност, а не конкретният инвестиционен проект.  А това на практика ограничава насърчаването на инвестиционни проекти за разширяване на дейността на съществуващи предприятия, за нова дейност или за разширяване на вече съществуващата.

С новите текстове се цели да се съкратят сроковете за административно обслужване на инвеститорите.

Към законопроекта вече е внесено и официалното становище на дирекция "Модернизация на администрацията" към Министерския съвет, който дава оценка за въздействието на изменението на закона. В него се посочват някои препоръки,  които изискват от законотворците  повече детайлност и конкретност в предложените текстове.

Така или иначе, се очаква промени и детайлизиран на предложените текстове да се появят и след като в началото на следващия месец изтече срокът за общественото обсъждане. Окончателният му вариант обаче трябва да влезе в Народното събрание преди коледната ваканция на депутатите, тъй като времето за приемането на измененията не може да бъде удължавано след 10 януари догодина.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във