Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"ЧЕЗ" одобрява одитор и покупката на ИТК системи от "ЧЕЗ Електро България"

Докато Комисията за защита на конкуренцията проучва офертата на "Еврохолд България" за купуване на активите на чешката компания CEZ у нас, дъщерното й дружество у нас  - "ЧЕЗ Разпределение България" АД, публикува покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26 ноември в София.

На това заседание ще се вземе решение за назначаване на регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет на фирмата за 2019 година.

Одитният комитет на дружеството е гласувал препоръка до Надзорния съвет за избирането на "АФА" ООД, София, за задължитен одитор на годишните финансови отчети "ЧЕЗ Разпределение България" АД за 2019 година. Това пък означава подновяване на ангажимента за извършване на одит на дружеството за 2018 година. На свое заседание надзорниците са разгледали препоръката и са взели решение да предложат на общото събрание на акционерите за регистриран одитор за извършването на независимия финансов одит на годишния финансов отчет (индивидуален и консолидиран)на фирмата за 2019 година да бъде назначено одиторското дружество "АФА" ООД, София.

По точка втора от дневния ред ще се обсъди овластяването на управителния съвет на дружеството да сключи, съгласно правилата за представителство пред трети лица, рамков договор с "ЧЕЗ ИКТ България" ЕАД, съгласно който чрез отделни сделки "ЧЕЗ Разпределение България" АД придобива интегрирани системи в областта на информационните и комуникационните технологии, необходими за извършването на лицензионната дейност на Дружеството.

Общото стойност на всички ИТК системи, които дружеството може да придобие чрез сделки по рамковия договор, няма да надвишава 25 млн. лева.  Споразумението влиза в сила от 1 януари следващата година и остава в сила до момента, в който се достигне тази сума, но не по-късно от края на декември 2025 година.
при липса на кворум общото събрание ще се проведе на 10 декември на същото място при същия дневен ред.

"ЧЕЗ Разпределение България" АД е дружеството, което отговаря за поддържането на мрежата и доставянето на електрическа енергия до потребителите в Западна България. Негов мажоритарен собственик е ЧЕЗ а.с. Чешка Република, която притежава 67% от капитала на дружеството. Останалите 33% са собственост на различни миноритарни акционери.

Очакваната сделка за придобиването на активите на ЧЕЗ от "Еврохолд България" и последващо търгово предложение към миноритарните акционери на двете търгувани на борсата фирми от групата на "ЧЕЗ България" -  "ЧЕЗ разпределение България" и "ЧЕЗ електро България", продължава да вълнува играчите на "БФБ-София".

От деня на обявяване на сделката - 20 юни, цената на акциите на "ЧЕЗ Разпределение" АД загуби 14 лв. от котировките си до 210 лв. за един брой. В същото време нарастването при "ЧЕЗ Електро" е с 1200 лв. до 23 800 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във