Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЧАКА НИ МАТУРА ПО ВСИЧКИ ПРЕГОВОРНИ ГЛАВИ

След двойката, която България получи от Европейската комисия по предмета съдебна система и вътрешни работи, малко встрани от общественото внимание като че ли останаха проблемите ни в областта на свободното движение на стоки и услуги. Основният в случая е липсата на ясно законодателство, което да урежда правилата за предоставяне на услуги от европейски граждани на територията на България. Изискванията на ЕС са да се отменят някои ограничения за тези граждани - като например да създават най-малко десет работни места у нас и да владеят български език. Претенции към страната има и по отношение на прилагането на дружественото право и най-вече защитата на правата на интелектуалната собственост. В сферата на свободното движение на стоки пък България бързо трябва да довърши промените в Закона за обществените поръчки и сериозно да подобри практическото му приложение, така че той изцяло да отговаря на европейското право.Що се отнася до свободното движение на капитали, Евросъюзът настоява в кратки срокове да достигнем нормите за защита на банковите влогове на граждани, с които сме се ангажирали. Това означава от сегашните 25 хил. лв. гарантираният минимум да стане 20 хил. евро.При свободното движение на хора акцентът е поставен върху взаимното признаване на квалификацията. А по отношение на главата Данъчна политика изискването към страната е да изгради много по-ефективна и компютризирана данъчна администрация, която да е в състояние да контактува с европейските информационни системи.Забележките на Европейския съюз по глава Земеделие са свързани преди всичко с това, че се бави създаването на разплащателната агенция, която да осигурява финансирането на българските фермери по линия на европейските фондове след първи януари 2007 година. Забавянето досега бе предизвикано от разногласията между министерствата на финансите и на земеделието и горите откъде да се набави нейният персонал. Именно чрез разплащателната агенция ще се води диалогът с регистрираните стопани и по същество ще се формират отделните пазари за земеделски стоки, включени в общата селскостопанска политика.Сериозно изоставане има и във всички направления, свързани с животновъдството, и особено при въвеждането на европейските санитарно-ветеринарни норми при преработката на месо и изискванията за хуманно отношение към животните. На 26 юни правителството прие нов закон за ветеринарномедицинската дейност, който обхваща цялостния процес на производството на храни от животински произход - добив, транспортиране и предлагане на пазара. В него са уредени взаимоотношенията в границите на общия европейски пазар за търговия с продукти от животински произход, включително и с трети страни. За пръв път в този закон се въвежда понятието официален ветеринарен лекар, който дава държавните гаранции за безопасността и качеството на стоките от животински произход.ЕС има претенции и към българското законодателство, свързано с околната среда. Става дума за закони, които третират чистотата на въздуха, управлението на отпадъците и контрола върху радиационните излъчвания. Конкретно в сферата на индустриалната политика общността очаква от България да изпълнява договореностите за преструктурирането на стоманодобива, и то в определените срокове. Този въпрос се подчертава в документа на Европейската комисия от 26 май, който предшестваше получилото широка известност предупредително писмо от 9 юни. Впрочем то съдържа много подробни мониторингови таблици на комисията за всяка една област, които обаче правителството не направи достояние на широката публика.Сред проблемите, които предизвикват безпокойство у европейците, е липсата в България на административен капацитет на национално и регионално ниво за усвояването на структурните фондове и наличието на силна централизация.Единствените сфери, в които Европейският съюз няма претенции към нас, са образованието, науката и научните изследвания. Опитът обаче показва, че що се отнася до издънвания в европейски мащаби, никой не може да ги прави по-добре от българите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във