Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Цените на енергоносителите повишиха приходите на „Проучване и добив на нефт и газ”

„Проучване и добив на нефт и газ” АД продължава дейността си по допроучване на запасите от нефт и природен газ и експлоатацията им съгласно сключените 13 концесионни договори и през първото тримесечие на тази година. Съгласно тези контракти и на база реализираните количества суров нефт и природен газ дружеството заплаща концесионно възнаграждение за всяко шестмесечие. То е единствената българска фирма, която осъществява пълния комплекс от дейности по търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, както и преработка на суров нефт до крайни продукти за пазара.

От компанията следят развитието на пандемията, възприетите и налагани мерки от страна на правителството и анализира потенциалния им ефект върху оперативното и финансово състояние на дружеството, съобщават мениджърите.

Тази ситуация от февруари се усложни и с военната инвазия на Русия над Украйна. Дружеството няма пряка експозиция към Украйна, Русия или Беларус, уточняват от фирмата.
Въпраки това перспективите за икономическата активност и инфлацията стават много несигурни и зависят в решаваща степен от развитието на войната в Украйна, от въздействието на настоящите санкции и евентуални по-нататъшни мерки.

Военният конфликт спомага и за продължаващото рязко повишаване на цените на енергоносителите и отрицателните ефекти върху доверието, което се очаква да има значително неблагоприятно въздействие върху търсенето в краткосрочен план. Прогнозите за инфлацията е тя да остане на много високи равнища през следващите месеци, а след това плавно да отслабне.
В тази ситуация приходите на дружеството от продажба на продукция почти се удвояват през първото тримесечие. В края на март те са на стойност от 8.19 млн. лева при 4.81 млн. лева година по-рано.

Почти същото се случва обаче и с разходите на компанията. По дейността между януари и март  по дейността са похарчени 8.08 млн. лева, докато за същия период на миналата година в производството са вложени 4.68 млн. лева. Най-големи са разходите за материали, външни услуги. Средствата за заплати обаче са намалели.

В крайна сметка финансовият резултат е печалба, която дори леко расте в края на март до 699 хил. лева при 539 хил. лева преди година.

Рискове

Косвени последици за дружеството от войната в Украйна биха могли да бъдат потенциално влошаване на затрудненията във веригите на доставка, което да породи недостиг на суровини и материали от изключителна важност и допълнително повишаване на цените стоките и услугите, използвани в дейността.
Въздействието на конфликта върху общата икономическа ситуация може да предизвика необходимост от преразглеждане на някои заложени допускания и преценки, отбелязват от фирмата.
Същевременно, инфлационният натиск продължава да се засилва, като военните действия и повишените котировки на всички суровини, се очаква допълнително да го усилят.

За посрещане на всички предизвикателства мениджърите на дружеството предлагат на акционерите печалбата за 2021 г. да остане в активите като "Неразпределена печалба".
Акциите на „Проучване и добив на нефт и газ” АД са притежание на 360 акционери - фирми и индивидуални инвеститори. От 2004 г. дружеството е част от групата "Химимпорт". "Зърнени храни България" АД е най-голям акционер с 6 248 464 акции или 51.10% от книжата с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във