Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Цените на акциите улесняват изкупуването на фирми

Днес е още по-лесно да се отървеш от малките съакционери. Мажоритарните собственици в няколко публични компании вече го направиха, а примерът им зарази и други да опитат. Трябва само разрешение от Комисията за финансов надзор и търгово предложение с предварително одобрена от надзора цена. За останалото им помага фондовият пазар. В днешните COVID времена цените на акциите са приемливо ниски, за да бъдат изкупени без големи разходи. И хоп "цялата власт" и бъдещето на компанията се оказват в ръцете на един собственик - "правилният".

 

В епидемичния стрес и лятната омая видяхме няколко опита за "преврат" в акционерната собственост. То всъщност и няма нужда от много шум, тъй като така ще се изразходват и по-малко парични средства от търговия предложител. 

Засега КФН спря устрема на кипърската "Потамиро Лимитид", която придоби мажоритарният пакет акции в

"София Хотел Балкан“.

Новият собственик обяви намерението си да изкупи и акциите на останалите акционери чрез търгово предложение. Но и след него туристическото дружество ще остане публично и няма да бъде свалено от борсова търговия. 

Изпълнителният директор на софийския хотел Йоанис Даскалантонакис контролира "Потамиро Лимитид". Чрез него той придоби 87.49% от акциите на хотела през август, след като купи компанията собственик на "Бандола Пропъртис", регистрирано в Маршалските острови – основният акционер в хотела преди сделката.

Отделно Йоанис Даскалантонакис контролира още 11.85% от акциите на "София Хотел Балкан" чрез дружеството си "Кокари Лимитид", което притежава и управлява Grand Hyatt в Атина, King George Palace Athens, Corfu Imperial, Mykonos Blue, Macedonia Palace, Metropol Palace в Белград. Търговият предложител е сключил споразумение за обща политика по управление на дружеството с "Кокари Лимитид", регистрирано в Кипър. 

Новият мажоритарен собственик иска да изкупи останалите 34 622 акции на хотела, или 0.66% от капитала му, които се търгуват свободно на българската фондова борса. Предложената цена за тях е по 10.52 лв. за един брой.

Новият мажоритарен собственик на хотела в столицата планира да запази отношенията си с най-голямата хотелиерска верига в света Marriott International, под чийто бранд оперира обектът. Стратегията на търговия предложител е насочена към затвърждаване и разширяване на пазарните позиции на дружеството чрез изграждане и поддържане на стабилни връзки със съществуващите и нови клиенти, както и поддържане на високо качество на предоставяните услуги. 

Коронакризата оказа сериозно влияние върху дейността на хотела. В резултат това дружеството отчете загуба от над 2.4 млн. лв. към края на юни при печалба от 140 000 лв. година по-рано. Приходите от продажби на "София Хотел Балкан" също се свиват заради по-малкото нощувки и оказани услуги.

Други два проекта успяха да преминат през ситото на Комисията за финансов надзор.

Собствениците на фирма

"Турин имоти" АДСИЦ

вече постигнаха желаното. Всъщност тук става въпрос за още едно дружество на фамилия Луканови, собственици на "Арома" АД. Те вече разиграха веднъж този сценарий в началото на тази година, когато бе направено търгово предложение към акционерите на "Арома Риъл Естейт" АД, което се занимаваше с отдаване под наем на имоти, получени след отделянето от козметичната фирма "Арома" АД през 2011 година. След успешната процедура, дружеството запази предмета си на дейност, но акциите му бяха свалени от търговия на "БФБ-София". 

Сега Лукан Димитров Луканов (председател на съвета на директорите и изпълнителен директор) бе най-големият акционер в "Турин имоти" с дял от 49.92%, Димитър Луканов Луканов (негов син) държеше 25.38%, а Людмила Николаева Луканова (негова съпруга) - 24.70 процента. По този начин Лукан Луканов - чрез свързани лица, контролираше 100% от капитала. 

С предлаганата търгова цена от 1.75 лв. за една акция, той искаше да събере всички книжа в един портфейл. Но нито един от акционерите не е прие офертата и собствеността остана непроменена. Не се предвиждат промени в дейността на "Турин имоти" АДСИЦ - инвестиции в недвижими бизнес имоти и управлението им. Фирмата има в портфейла си магазин и паркоместа в София, както и парцели извън регулация в землищата на Велинград и с. Цалапица. Те ще бъдат запазени и не се предвижда закупуването на нови. 

На 6 октомври КФН отне лиценза на "Турин имоти" АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти поради изричен отказ и то се превърна в най-обикновено акционерно дружество.

След един отказ Комисията за финансов надзор одобри и коригираното търгово предложение от "Нео Лондон Капитал" АД за закупуване на 650 000 акции от капитала на 

"Премиер фонд" АДСИЦ 

от останалите акционери на дружеството със специална инвестиционна цел. Търговият предложител държи 1 149 999 акции или 63.89% от капитала на тази фирма, които придобива при увеличението на капитала й. Предлаганата цена за книжата на малките инвеститори бе в размер на 10.51 лв. за един брой.  А тя трябваше да убеди притежателите на 650 000 акции (или 36.11% от капитала), да продадат книжата си на "Нео Лондон Капитал" АД, които той не притежава. 

Този опит за овладяване на дружеството обаче не успя, засега. На тази оферта са се отзовали само трима акционери, които са продали едва 1363 акции. 

"Премиер фонд" има лиценз за извършване на дейност като АДСИЦ от март 2006 година. То инвестира парични средства, акумулирани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти - сгради и земя (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

"Премиер фонд" АДСИЦ притежава разнообразно портфолио от активи - поземлени имоти в град Априлци, хотелски комплекс "Хавай" (в полите на Витоша), хотел "Ахилея" и част от административна сграда в град Балчик, промишлени сгради в Русе, бизнес сгради в Добрич.

Предметът на дейност на "Нео Лондон Капитал" АД е свързан с покупка на земя, сгради в процес на преобразуване и други недвижимости, изграждане, довършване и трансформиране на предназначението на жилищни сгради.

Отписването на компании от фондовата борса не е проблем. Но тази процедура изостря в още по-голяма степен необходимостта на "БФБ-София" да бъдат привлечени  нови, при това качествени емитенти. Има някои мерки, заложени от правителството в стратегията за развитие на капиталовия пазар у нас. Например, ваучерите за борсов дебют на стойност 100 000 лева. Още няма нито един "сбъднат" случай по тази програма.

За съжаление процесът на скъсяване на списъка на публичните дружества тече по-бързо, отколкото попълването му. Причините за това са различни. Фирмите се оплакват от трудности от различен характер при поддържане на публичния статут. Някои мажоритарни акционери обаче не обичат да са под светлините на прожекторите или да делят благинките от печалбите.  

 


Собственикът на "Трейс груп" спря търговото предложение


След издадената временна забрана за публикуване на търгово предложение от Николай Михайлов за закупуване на 2 416 655 акции (9.99%) от капитала на "Трейс груп холд" АД от останалите акционери на дружеството, той се отказа да изготвя коригирано търгово предложение.

В резултат на това КФН прекрати образуваното производство за разглеждане на това търгово предложение, съобщиха от регулатора.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във