Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Цената на водата на ВиК-Разграда остава под нивото на социална поносимост

В бизнес планa на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД - Разград се предлага комплексната цена на услугите за тази година да бъде увеличена с 1.67 лв./м³ с ДДС спрямо действаща към момента цена. След извършена корекция от КЕВР за 2022 г. цената на услугата /снабдяване с вода, отвеждане и пречистване/ е предвидено да бъде в размер на 5.302 лв./м3 с ДДС. Тази цена е по-ниска от нивото на социална поносимост в областта. За да се реализират планираните дейности и инвестиции за подобряване на качеството на ВиК услугите дружеството е необходимо да акумулира съответните приходи, което ще гарантира, че заложените цели за високо качество на питейната вода ще бъдат постигнати.  

От фирмата отбелязват, че една от основните причини за повишението на цените на ВиК услугите са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги, сред които са драстично увеличените разходи за доставка на електроенергия от свободен пазар спрямо базовата 2020-а. Друг фактор е заложеният ежегоден ръст на работните заплати във ВиК оператора от 13.04 на сто. Размерът на увеличението обаче е по-нисък от договорените 15% съгласно подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

През новия регулаторен период  2022-2026 г. „Водоснабдяване - Дунав“ ще изпълнява инвестиционна програма в общ размер 3.88 млн. лв., от които 2,62 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са по-големи от заложените по договора с Асоциация по ВиК – Разград от 2.06 млн. лева

През предходния период 2017-2021 ВиК дружеството отчита високо ниво на съответствие с изискванията за качество на питейните води - 99,54 % съответствие за големите зони на водоснабдяване и 99,72 % - за малките зони.  Сред приоритетите в бизнес плана е постигне пълно съответствие на качеството на отпадъчните води и оползотворяване на генерираните утайки в процеса на пречистване на отпадъчните води.

По отчетни данни за 2021 г. общите загуби на вода на територията на дружеството са в размер на 69,16 % и достигат нива от 13,29 м3/км/ден.  Планът е нивото на загуби през следващите години да се намали с 11% и да достигне нива от 13,07 м3/км/ден. За тази цел ВиК операторът планира до 2026 г. да подмени 42 км довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа. С реализацията на тези мерки около 31% от общите инвестиции ще бъдат директно вложени в улични водопроводи. Дружеството планира мащабни мерки за отстраняване на скрити течове, като с помощта на специализирано оборудване  ще се обследват улични водопроводи с обща дължина 1006 километра. Заложени са и инвестиции за управление на налягането и за постигане на 100% зониране на водопроводната мрежа, с което се гарантира надеждното управление на водоснабдяването в област Разград.         

Специфичен фактор на ВиК фирмата е, че през изминалия регулаторен период 2017-2021 г. настъпиха сериозни промени в обслужваната от него обособена територия. От нея излязоха общините Попово и Опака, като същевременно операторът започна да предоставя ВиК услуги в общините Кубрат и Завет. Това е довело до значителни оперативни и финансови трудности за дружеството, които през новия период трябва да бъдат решавани. Въпреки настъпилите промени в границата на обособената територия дружеството не е достигнало пълно окрупняване в рамките на област Разград, което не даде възможност ВиК операторът да бъде допуснат като бенефициент по ОП „Околна среда 2014-2020“.

Българският ВиК Холдинг оценява, че основно предизвикателство за изпълнението на бизнес плана са цените на ел.енергията. Ако не бъдат отпуснати компенсации от 1 юли, заложените цени на услугите  няма да осигурят изпълнението на инвестициите от страна на дружеството, коментират от холдинга.

Комисията ще приеме окончателно решение за бизнес плана и предложените цени на „Водоснабдяване - Дунав“ на заседание на 21.07.2022 г.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във