Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ХОЛДИНГИТЕ ЗАВИСИ ОТ ТЕХНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Цените на акциите на холдингите се движеха доста разнопосочно през седмиците след излизането на консолидираните отчети за първото тримесечие на тази година. Разликата в положителна и отрицателна посока обаче не надвишаваше 30-40 стотинки. В този брой представяме корпоративните профили на третия по размер на набран капитал приватизационен фонд - Българска холдингова компания АД, и двата фонда, създадени с участието на Централен кооперативен съюз - Северкооп - Гъмза Холдинг и Холдинг Кооп Юг. Дружествата са включени в изчисляването на широкия борсов индекс BG40.

БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ УВЕЛИЧАВА ПЕЧАЛБАТА СИ
Консолидираната печалба на Българска холдингова компания АД за първото тримесечие на тази година е 575 хил. лева. Тя се покачва със 156 хил. лв. в сравнение със същия период на миналата година. Нетните приходи от продажби са се повишили с 33% и са достигнали 4.854 млн. лв. в сравнение с 3.658 млн. лв. преди година. Общите приходи на дружеството обаче са намалели от 7.356 млн. до 5.958 млн. лева. Това се дължи на намалението на финансовите приходи. Общите разходи за дейността спадат до 5.642 млн. лв., а през същия период на миналата година са били 6.46 млн. лева. Основният капитал на дружеството е 4.386 млн. лв., а собственият - 43.41 млн. лева. Холдингът притежава дялове в 28 предприятия.
Българска холдингова компания АД е правоприемник на Българо-холандски приватизационен фонд АД, който беше създаден през 1996 г. за участие в масовата приватизация. Дружеството беше преобразувано в холдинг по Търговския закон през 1998 година. Инвестиционната стратегия на компанията се реализира чрез ефективен управленски контрол върху собствеността в дъщерните дружества, както и чрез създаването на нови или придобиването на участие във вече съществуващи търговски дружества. Българска холдингова компания АД продължава преразпределението на инвестициите си, като подбира дружествата, в които се стреми да придобие мажоритарно участие, са подбрани по няколко важни критерия: потенциал за развитие, пазарно лидерство и сравнителни предимства в съответния отрасъл, потенциал за експорт, привлекателност за чуждестранните инвеститори, монополни позиции и защита чрез митнически и други бариери. Това е един от начините компанията да реализира основни направления от инвестиционната си стратегия на развитие и да осигури нови възможности за своите акционери. Освен в своите дъщерни дружества (виж таблицата) холдинговата компания има участие и в още няколко дружества, които работят в различни сфери на икономиката - туризъм, електротехника, машиностроене и други.
Акциите на дружеството са регистрирани на Неофициален пазар на акции на фондовата ни борса и то е сред 40-те компании с най-голям брой сключени сделки за последните шест месеца на борсата. За периода 5-9 юни са изтъргувани 3525 броя акции при средна цена от 2.94 лева. За последните пет години дружеството не е изплащало дивидент на своите акционери.

ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА КЪМ 31 МАРТ 2006 ГОДИНА
Име участие
Парк хотел Москва АД 59.17%
ТЕ Сливен АД 85.27%
Харманлийска керамика АД 81.02%
АТП Бухово АД 70.34%
Елпром АНН АД 68.75%
Бистрец АД 66.71%
ТЕ Плевен АД 52.51%

ПОКАЗАТЕЛИ
31.03.2006 31.03.2005
Нетна печалба в лв., подлежаща на разпределение 204 933 1 393 240
Среднопретеглен брой акции 6 583 803 6 583 803
Основен доход на акция (лв. за акция) 0.03 0.21

ХОЛДИНГ КООП - ЮГ АД ЗАПОЧНА ГОДИНАТА НА ЗАГУБА

Нетната загуба на холдинг Кооп-Юг АД за първите три месеца на 2006 г. е 50 хил. лева. Това показват данните от консолидирания отчет на дружеството, предоставен на БФБ-София. За същия период на миналата година дружеството е обявило положителен финансов резултат от 49 хил. лева. Общите приходи от дейността на холдинга за периода са 40 хил. лева. Общите разходи за дейността са 90 хил. лв., и те се увеличават със 73.08% заради ръст на възнагражденията и заради отрицателни разлики от промяна на валутни курсове. Основният капитал на холдинг Кооп-Юг е 3.07 млн. лв., разпределен в 1.535 млн. акции с номинална стойност 2 лв., докато собственият му капитал е 5.416 млн. лева. В края на миналата година акционерите на дружеството взеха решение холдингът да инвестира свободните си средства в акции от дружества със специална инвестиционна цел. И към 31 март 2006 г. холдинг Кооп-Юг притежава дялове от Парк АДСИЦ, Фонд Елана за земеделска земя АДСИЦ и Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ.
Дружеството осъществява инвестиционната си политика, като следва разработената програма за добро корпоративно управление и не ползва банкови кредити, заеми от дъщерни, асоциирани и други предприятия. Анализът на характеристиките на текущия инвестиционен портфейл на Холдинг Кооп-Юг АД сочи, че в сегашния си вид той се доближава най-близо до теоретичния модел на финансов холдинг, който по дефиниция притежава акционерни дялове от 25 до 50% в дъщерните и асоциираните дружества и дейността му се заключава предимно в управление на тези участия.
Най-сериозните източници на парични потоци в компанията са постъпленията от продажбата на акции, лихви по банкови депозити, постъпления от погасени главници и лихви по предоставени заеми. Тази структура на паричните потоци се запазва през предходните три години, като измененията се дължат на предоставените заеми и направените инвестиции в участия в нови и съществуващи дружества.
Основен приоритет в дейността на мениджмънта е отпускането на заеми за оборотни средства и инвестиционни проекти на дружества, в които има пряко участие или ги контролира, при лихвени проценти, близки до пазарните и при условия, близки до тези за отпускане на банковите заеми. През 2005 г. холдинг Кооп-Юг АД отчита положителен финансов резултат в размер на 54 хил. лева. Върху него влияние са оказали разликите от промяната на валутните курсове във връзка с направените депозити, обезценката на някои търговски вземания, както и обезценката на инвестиции, класифицирани като инвестиции в асоциирани предприятия.
Акциите на холдинг Кооп-Юг АД се търгуват на Неофициален пазар на акции на фондовата борса. Като едно от дружествата с най-голям брой сделки за последните шест месеца холдингът е включен в изчисляването на борсовия индекс BG40. За периода 5-9 юни на борсата са изтъргувани 3688 броя негови акции при средна цена 2.54 лв. за брой.

СТРУКТУРА НА ДЯЛОВИТЕ УЧАСТИЯ КЪМ 31 МАРТ 2006 ГОДИНА
Име на дружеството Притежаван % от капитала
Кооп-Юг Комерс ЕООД 100
Селвиконсерв АД 66.85
Нови енергийни източници АД 36.87
ЛВК Винпром АД 27.17
Кооп-Юг Консулт ООД 25
АРС-32 ООД 25
Белатур АД 14.72
Холдинг Кооперативен бизнес АД 5
Орфей-Б АД 4.17
Звезда АД 3.56
Росица индъстриал енд комършъл активитис АД 0.01
Металик АД 0*
БТК АД 0
Биовет АД 0.01
ЦКБ АД 0
Фонд Елана за земеделска земя АДСИЦ 0.06
Парк АДСИЦ 19 хил. права**
* - акционерното участие е под 0.01%
** - правата са за записване на акции от предстоящо увеличение на капитала

НЕТЕН ДИВИДЕНТ НА АКЦИЯ (лв.)
2001 г. 0.12 лв.
2002 г. няма
2003 г. няма
2004 г. няма
2005 г. няма

СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД Е СРЕД ПЪРВЕНЦИТЕ ПО ИЗПЛАТЕН ДИВИДЕНТ
За разлика от първото тримесечие на 2005 г., когато Северкооп - Гъмза Холдинг АД регистрира печалба от 52 хил. лв., тази финансова година дружеството започна със загуба от 146 хил. лева. Общите приходи от дейността на холдинга са нараснали с 67 хил. лв. и в края на първия за годината отчетен период са достигнали 2.17 млн. лв., докато разходите са се повишили с 220 хил. лв. и са били 2.217 млн. лева. Към 31 март 2006 г. капиталът на Северкооп - Гъмза Холдинг АД е в размер на 5 347 798 лева и е разпределен в 2 673 899 броя акции с номинал 2 лв. всяка. Към края на миналата година няма акционери, които пряко или непряко да упражняват контрол върху емитента. Най-големият притежател на акции е Рейнхам - България ЕООД - собственик на 13.17% от гласовете в общото събрание на Северкооп - Гъмза Холдинг АД. Холдингът е на едно от първите места по изплатен дивидент сред бившите приватизационни фондове, като за последните пет години само през 2004 г. не е разпределял печалбата на акционерите си.
Акциите на холдинга се търгуват на сегмент C на официалния пазар на БФБ-София. За последната финансова година - 2005-а, книжата на дружеството са се понижили с 44.67 процента. Въпреки това обаче за същия период са били изтъргувани 688 746 броя акции при среднопретеглена стойност 3.06 лв. за 1 брой. Тази ликвидност обаче не се отнася за акциите на дъщерните дружества на холдинга, които се търгуват епизодично на борсата, а при някои от тях няма търговия с акции.
Инвестициите на Северкооп - Гъмза Холдинг са само в компании в България, които са закупени изцяло със собствени средства, без да са използвани кредити. Холдингът има десет дъщерни дружества, като през последната година действията на мениджмънта му бяха насочени към увеличаване на акционерното участие в тях.
Северкооп притежава миноритарни пакети в 20 дружества: в Слънчо и Лотос - по около 40%, в Рилапласт - 36.17%, в Агрохим - Търговище - 31.21%, и в Унипак - 26 процента. Сегашната структура на холдинга позволява гъвкаво управление на съучастията в дъщерните предприятия и дава възможност по преценка на ръководството да бъдат отпускани навреме кредити на дружества и да се осъществява контрол над тяхното производствено и финансово състояние. Дейността на мениджмънта по отношение на оптимизирането на портфейла ще продължи и през 2006 година. При създаване на подходяща пазарна ситуация холдингът ще се освобождава от миноритарни пакети от акции в публични и други дружества и ще се съсредоточава в основните предприятия, контролирани от холдинговата структура.
Сред рисковите фактори за дъщерните дружества са нарастваща конкуренция на вътрешния и външния пазар, несигурност и сезонност на поръчките. Сериозен проблем е и липсата на квалифицирана и мотивирана работна ръка на средно и ниско управленско ниво в градовете извън София. Към 31 март 2006 г. в дъщерните дружества на Северкооп - Гъмза Холдинг АД работят 620 работници и служители на трудов договор.

ПОРТФЕЙЛ - ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА
Дружество Дял на холдинга
Блатца 50.23%
Дионисий 68.99%
Перун 56.26%
Винпром 66.67%
Емос 73.85%
Буллип 92.02%
Рибовъдство 93.13%
Рекорд 93.13%
Имоти 100.00%
Устрем - Агро АД 51.00%

Показател 2005 2004 2003
Приходи от основна дейност 11 198 10 332 13 112 хил. лв.
Печалба/загуба от основна дейност 428 114 566 хил. лв.
Нетна печалба/загуба от дейността 699 643 951 хил. лв.
Нетна печалба/загуба за период на акция 0.26 0.24 0.36 лв.
Сума на активите 25 985 25 002 21 656 хил. лв.
Нетни активи 20 709 20 169 17 772 хил. лв.
Акционерен капитал 5 347 798 5 347 798 5 347 798 лв.
Брой акции 2 673 899 2 673 899 2 673 899

НЕТЕН ДИВИДЕНТ НА АКЦИЯ (лв.)
2001 г. 0.12 лв.
2002 г. 0.12 лв.
2003 г. 0.12 лв.
2004 г. няма
2005 г. 0.13 лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във