Банкеръ Weekly

Banker Wine

Целта ни е да подпагаме винарските предприятия

Галя Михайлова - ръководител на Изпитвателната лаборатория към "Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки" пред в. "БАНКЕРЪ"

Г-жо Михайлова, кога е създадена лабораторията и с какво предназначение?

- Изпитвателната лаборатория към "Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки"  има дългогодишна история. Създадена е през 1962-ра с основната задача да прави химични анализи на продукцията за износ, да решава арбитражни спорове, както и да подготвя кадри за заводските лаборатории. Впоследствие практиката налага да се разшири дейността й в посока оценка и анализ на качеството на продукцията с цел подпомагане на винарските предприятия.

Какъв е статутът на лабораторията и обхватът на дейността й днес?

- Изпитвателната лаборатория е обособено самостоятелно звено към "Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки" ЕООД, гр. София ("НИИВСН" ЕООД),  който е еднолично дружество с ограничена отговорност, 100% държавна собственост.

Лабораторията е определена от министъра на икономиката за извършване на физико-химичен анализ за целите на контрола на спиртните напитки по чл.121, ал.3 от Закона за виното и спиртните напитки. В качеството ни на официална лаборатория за спиртните напитки единствено при нас се правят анализите на пробите от контрола, извършвани от Министерството на икономиката и Комисията за защита на потребителите.

Документите, които издаваме с резултатите от изпитване, са протоколи от изпитанията на български, английски и руски език.

За услугите, които са извън акредитирания ни обхват на дейност, издаваме протоколи от изпитване извън обхват на акредитация.

По какъв начин се гарантират качеството и надеждността на анализите?

- Качеството на резултатите от изпитването при нас се гарантира чрез външен и вътрешен контрол.

Външният контрол се осъществява основно чрез периодичните одити, провеждани от акредитиращия ни орган - Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (ИА БСА), както и от ежегодните участия в междулабораторни сравнения, организирани от акредитиран провайдер, най-често "LGC-Standards".

При междулабораторните сравнения един продукт (вино или спиртна напитка) се анализира от различни лаборатории, предимно акредитирани, и от различни държави, като резултатите се обработват и оценяват от провайдера на сравнението.

Участието на всяка лаборатория е анонимно (лабораторията получава код, чрез който фигурира в доклада). Целта е резултатите от нашите участия да удовлетворят максимално изискванията на поставените критерии от външна независима организация, която поставя оценка на нашите анализи. Тези оценки традиционно са доста високи.

При вътрешния контрол на качеството ние сами провеждаме всекидневни и периодични проверки, свързани с поддържане на високо качество на услугите, които предоставяме. Основен фактор, гарантиращ качеството на нашите резултати, е осигуряването на квалифициран персонал, който да работи с модерната апаратура на лабораторията и да интерпретира професионално получените резултати.

Лабораторията разполага с нов газов хроматограф с пламъчно-йонизационен детектор, течен хроматограф с два детекотора: рефрактометричен и диодарей детекор; атомноабсорбционен спектрофотометър с три системи: пламък, графитна пещ и хидридна система, както и с новозакупени технически средства за всички основни физико-химични и микробиологични анализи.

Кои са настоящите и потенциалните потребители на Вашите услуги и за какво им служат анализните свидетелства, които издавате?

Нашите клиенти са три основни групи:

- лицензирани производители на вино, спиртни напитки, етилов алкохол и оцет;

- контролни органи и

- домашни производители.

Наши постоянни клиенти са и  научни институти и университети, а напоследък расте и броят на клиентите от ресторанти и граждани, които искат да проверят вино или ракия, преди да закупят по-големи количества.

Документите с резултатите от изпитванията в нашата лаборатория служат за:

- вземане на правилни решения в процеса на производство и съхранение на анализираните продукти;

- реализирането на тези продукти на българския и европейския пазар; износ в трети страни; научни статии; съдебни експертизи и други.

Имат ли анализните свидетелства, издадени от Вашата лабораторията и поръчани от контролните и съдебните органи, юридическа тежест? Можете ли да посочите конкретни примери?

- Нашата  лаборатория е акредитирана от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация" съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025 - и като такава е технически компетентна, и документите от изпитванията, които издаваме, се признават от контролните и съдебните органи. Последните документи, които издадохме, бяха за анализ на оцет във връзка със съдебно дело, както и с проверки, извършвани от Комисията за защита на потребителите.

Освен разширяването и модернизирането на аналитичната дейност планирате ли да развивате и научноизследователска в помощ на винарските изби?

- Българските производители на вина, спиртни напитки и други продукти от грозде и вино имат нужда от научноизследователска и развойна дейност при решаването на конкретни проблеми в практиката. Ние имаме нагласата и възможностите да предложим някои идеи в тази насока и разчитаме, че браншът ще се отзове на една наша покана за обсъждане на подобни проблеми и реализиране на ефективна съвместна дейност за решаването им. Например на пазара има фирми, които доставят на винопроизводителите различни продукти - дрожди, бактерии, както и продукти, подобряващи избистрянето и цвета на вината.

Като институт ние можем да заложим опитни варианти с избрани продукти, като след това с апаратурата, с която разполагаме, да определим количествено резултата от използването на конкретен вид дрожди, бактерии или други препарати, обект на експериментите. Така ще определим резултатите от действието на предлаганите от фирмите продукти за влагане в производството на вино и ефекта от това.

Предвиждаме да поддържаме и трайно сътрудничество с висшите учебни заведения чрез провеждане на стажантски програми, при които да дадем възможност на студентите  да работят в реални лабораторни условия и с реални продукти, да участват в решаването на съпътстващи рутинната работа проблеми, както и някои от тях да направят дипломните си работи при нас. На най-добрите е възможно да предложим работа в нашия екип.

За мен е много важно да осигурим приемственост и опитът, натрупан през годините в лабораторията, да бъде предаден на младите, които да го съхранят и да продължат.

           

 


Галя Михайлова е родена през 1972 година. Завършила е Висшия химико-технологичен и металургичен институт в София, специалност "Технология на биопроизводствата" с квалификационна степен - инженер биотехнолог.


Facebook logo
Бъдете с нас и във