Банкеръ Daily

Управление и бизнес

БВП нараства през третото тримесечие с 4.3% спрямо второто тримесечие

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на тази година възлиза на 31.68 млрд. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 572 лв. от стойностния обем на показателя, изчисляват от Националния статистически институт. 

Между юли и септември относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си спрямо същия период на миналата година с 0.2 процентни пункта. Индустриалният сектор също увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.7 процентни пункта до 27.5 процента.

Но, относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в най-големия сектор на икономиката - този на услугите, намалява до ниво от 66% при 67.9% през третото тримесечие на 2019-а.

За крайно потребление, което включват разходите на домакинства, нетърговски организации, обслужващи домакинствата, държавно управление за продукти и услуги, използвани за индивидуално потребление на населението и за колективно потребление на обществото, през третото тримесечие на тази година се изразходват 76.7% от произведения БВП.

Инвестициите (бруто образуване в основен капитал - придобитите минус отписаните дълготрайни активи) формират 17% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

 

По-добро трето тримесечие

Според сезонно изгладените данни през третото тримесечие на тази година БВП нараства спрямо второто тримесечие с 4.3 процента. Брутната добавена стойност в икономиката се увеличава с 3.9 на сто.

По предварителни данни за третото тримесечие на 2020 г. крайното потребление нараства с 3.2%, а бруто капиталообразуването - с 12.9 на сто. Износът на стоки и услуги повишава равнището си спрямо второто тримесечие според сезонно изгладените данни с 2%, а вносът на стоки и услуги - с 20.8 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във