Банкеръ Daily

Управление и бизнес

„Булгартрансгаз“ ще изгражда нови газопроводни отклонения у нас

В Десетгодишния план на "Булгартрансгаз" ЕАД* за периода 2021-2030 г. са предвидени инвестиции за над 2.99 млрд. лева без ДДС.

С изграждането на нови газопроводни отклонения се създават условия за ускоряване на газификацията в страната със съответните икономически, социални, екологични и други ползи за местното население. Заедно с това за първи път в приоритетите за инвестиционната дейност е включено изпълнението на проекти за изграждане на инфраструктура за пренос на водород и нисковъглеродни газообразни горива за захранване на електроцентрали и други потребители във въглищни региони в България. Очакваният резултат от изпълнението на Плана е превръщането на България в значим регионален газов център - хъб, създаващ технически възможности за вход и изход на потоци природен газ от разнообразни източници и по нови маршрути.

Важен акцент в Десетгодишния план на Булгартрансгаз" е осигуряването на възможност за развитие на конкурентен газов пазар и за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ, което ще допринесе за намаляване на енергийната зависимост на страната и открива възможност за създаване на регионална газова борса, в т.ч. спот пазар.

Това ще бъде постигнато чрез изграждане на  съоръжения за свързване на съществуващата газопреносна инфраструктура с бъдещите трансевропейски газови коридори и с проектите от Южния газов коридор. Гарантирането на сигурността на доставките на природен газ е планирано да сстане чрез инвестиции в изграждане на междусистемни връзки за осигуряване на свързаност с други газопреносни мрежи, както и чрез инвестиции за разширяване на подземното газово хранилище в Чирен. 

Приоритет остава и реализирането на проектите от Газов хъб "Балкан", който има потенциала да свърже основните газови проекти в Югоизточна Европа, гарантирайки прозрачен и недискриминационен достъп на всички потенциални участници на пазара.   

В периода до 2024 г. Булгартрансгаз" планира поетапно разширение на ПГХ "Чирен", което ще се осигури  допълнителен обем за съхранение. Това пък ще насърчи търговията с природен газ, ще повиши пазарната конкуренция и ще допринесе за функционирането на ликвиден газов пазар.

Разширението е в синергия и с проекта за LNG терминал край Александруполис. То ще даде възможност на търговците и потребителите на газ в региона да се възползват от динамичното развитие и конкурентните предимства, осигурявани от пазара на втечнен природен газ.

*Държавната компания е сертифициран за независим преносен оператор на газопреносната система на България и съгласно Закона за енергетиката КЕВР одобрява този документ, като наблюдава и контролира изпълнението му. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във