Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Булгартрансгаз" печели от преноса на газ към Гърция и Северна Македония

В ситуацията на пандемия "Булгартрансгаз" ЕАД продължава дейността си без прекъсване. За деветте месеца дружеството има ръст на приходите спрямо същия период на миналата година, четем в междинния счетоводен отчет. Основните клиенти на дружеството не са ограничили значително или спрели дейността си в следствие на коронавируса. 

Наложените разнородни ограничителни мерки в редица държави, засегнати от бързото разпространение на Ковид-19, оказват влияние и върху срочното изпълнение на предвидени инвестиционни дейности от фирмата. Някои изпълнители на услуги, доставки и строителство, с които "Булгартрансгаз" ЕАД има сключени договори, са поставени в невъзможност да изпълняват поетите ангажименти поради  затваряне на граници и строги рестрикции в придвижването на хора и техника. 

Според мениджърите дружеството разполага с достатъчно капитал и ликвидни средства, за да обслужва своите оперативни дейности и дългове. 

Приходите на "Булгартрансгаз" ЕАД за деветмесечието са от предоставяне на услуги по достъп и пренос по газопреносната мрежа до границите с Турция, Гърция и Северна Македония, както и извършване на услуги по съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен", собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД.

Увеличение има при приходите от пренос на природен газ до трети страни и от съхранение на природен газ. По-малко са обаче паричните постъпления от пренос на природен газ по националната газопреносна мрежа. В крайна сметка обаче общо приходите от дейността на държавната компания са нараснали до 276.18 млн. лева. По-голямата част от тези средства са постъпили от чуждестранните пазари (пренос на газ до Турция, Гърция и Северна Македония) - 219.86 млн. лева. Има и още 5.46 млн. лева приходи от други дейности. 

Авансите, които са направени за придобиване на активи между януари и септември, са в общ размер на 385.04 млн. лева и са свързани с предплатени суми по сключени договори за изграждане на и въвеждане в експлоатация на преносен газопровод  от българо-турската граница до българо-сръбската граница, газопроводно отклонение Търговище, строително-монтажни работи, модернизация на три компресорни станции и други. 

През деветте месеца е отчетено намаление с 21.72% на пренесените количества природен газ по Националната газопреносна мрежа до изходните точки на територията на България, отбелязват от фирмата. Традиционно се запазва сезонността в тази дейност. Най-много количества са пренесени през януари, а най-малко - през август. 

"Булгартрансгаз" извърша и пренос на природен газ през българска територия до съседните страни. През деветте месеца се наблюдава намаление с 54.61% на пренесената суровина по направление Турция. Причината е пускането от началото на януари тази година на газопровода "Турски поток" по който Турция сама си доставя природен газ. През седем от месеците тази година,  с изключение на януари и септември, не е осъществен трансграничен пренос на природен газ към Турция. 

Увеличение на пренесените количества обаче има към Гърция и Северна Македония. 

Разходите по дейността на "Булгартрансгаз" ЕАД са нараснали, но те все пак са по-ниски от приходите на компанията. Тя отчита оперативна печалба за деветте месеца, но извършените финансови разходи (за валутни курсови  разлики и платени лихви) все пак намаляват нетната печалба в края на септември до 74.22 млн. лева. Преди година положителния финансов резултат е 90.001 млн. лева. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във