Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

“Булгартрансгаз” даде 100 бона за чадъри и шезлонги

Дър­жав­но­то пред­п­ри­я­тие “Бул­гар­т­ран­с­газ” е по­хар­чи­ло над 104 хил. лв. през то­ва ля­то, за да оси­гу­ри ком­фор­та на слу­жи­те­ли­те си край мо­ре­то. Па­ри­те са би­ли да­де­ни за оси­гу­ря­ва­не­то на 77 про­пус­ка, 15 от ко­и­то за дос­тъп до лук­соз­ни плаж­ни ча­дъ­ри и шез­лон­ги на учеб­но-въз­с­та­но­ви­тел­ния цен­тър “Ре­пуб­ли­ка” в к.к. “Чай­ка” край Вар­на. До­пъл­ни­тел­но, при за­яв­ка от стра­на на ком­па­ни­я­та, са пре­дос­та­вя­ни пет ча­дъ­ра и 10 шез­лон­га.

Ця­ло­то то­ва удо­вол­с­т­вие оси­гу­ря­ва ак­ци­о­нер­но­то дру­жес­т­во “Ри­ви­е­ра”, ко­е­то е кон­це­си­о­нер на пла­жа. До­го­во­рът с не­го е под­пи­сан от из­пъл­ни­тел­ния ди­рек­тор на “Бул­гар­т­ран­с­газ” Ки­рил Те­мел­ков на 10 юни, а ин­фор­ма­ци­я­та за пла­ща­ни­я­та по кон­т­рак­та е пуб­ли­ку­ва­на в ре­гис­тъ­ра на об­щес­т­ве­ни­те по­ръч­ки пре­ди дни. Как­то мо­же да се пред­по­ло­жи, и през ми­на­ла­та го­ди­на, как­то и се­га, плаж­ни­те ча­дъ­ри и шез­лон­ги, как­то и про­пус­ки­те до мо­ре­то пак са би­ли оси­гу­ре­ни от фир­ма­та на Ве­се­ла Кю­ле­ва. То­га­ва оба­че в от­к­ри­тия кон­курс не се явя­ва ни­то един кан­ди­дат, по­ра­ди ко­е­то се прис­тъп­ва към пря­ко до­го­ва­ря­не с “Ри­ви­е­ра” АД. Ки­рил Те­мел­ков пред­ла­га 120 хил. лв. за из­вър­ш­ва­не на ус­лу­га­та, но час­т­ни­ци­те пра­вят от­с­тъп­ка и му взи­мат точ­но 119 892 ле­ва. Та­зи го­ди­на оба­че са смък­на­ли це­на­та с це­ли 15 хи­ля­ди.

Facebook logo
Бъдете с нас и във