Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БУЛГАРТАБАК ПАДА В КАПАНА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Както се и очакваше, в новосъздадения надзорен съвет на Булгартабак влязоха само представители на властта - вицепремиерите Лидия Шулева и Пламен Панайотов, финансовият министър Милен Велчев, аграрният Мехмед Дикме, както и заместник министърът на икономиката Димитър Ивановски. Освен преминаването на холдинга от едностепенна към двустепенна система на управление извънредното общо събрание на акционерите гласува на 7 октомври контролният орган да взема (но с единодушие! решенията за продажба на дъщерните дружества на Булгартабак.Съставът на надзорния съвет предизвика доста съмнения дали е спазен Законът за публично предлагане на ценни книжа. И по-точно неговото изискване минимум една трета от членовете на ръководните органи на публичните дружества да са независими лица. Всъщност и според устава на Булгартабак най-малко една трета (т.е. двама) от членовете на надзорния съвет трябва да са независими. Това означава да не работят в Булгартабак, да не са служители на юридическо лице, което притежава повече от 25% от холдинга, или е в трайни търговски отношения с него. Съгласно закона независимият представител в ръководството на една публична компания не бива да е свързан и с останалите членове на надзорния и управителния й съвет. Очевидно е, че министър Шулева и нейният заместник Ивановски, които представляват принципала на Булгартабак - икономическото министерство, не отговарят на тези условия. В същото време юристите са раздвоени и доколко останалите министри, имащи отношение към държавата (все пак тя е акционер на холдинга със своите 80%, а не Министерството на икономиката), са извън това ограничение? Под въпрос е и дали земеделският и финансовият министър не са представители на лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството (заради фонд Тютюн, който с пари от бюджета субсидира изкупвателната кампания). Но най-големият проблем в случая създава разпоредбата независимите представители в надзорния съвет да не са свързани с останалите негови членове. На това условие не отговаря дори вицепремиерът Пламен Панайотов, който иначе има най-малко общо с Булгартабак. Особено като се има предвид, че според Закона за ценните книжа, свързани са и лицата, които съвместно упражняват значително влияние върху дейността на други юридически лица. А министрите съвместно контролират доста структури. Някои юристи са категорични, че нито един от избраните министри не отговаря на критериите за независим член на надзорния съвет на Булгартабак. Мненията, че споменатите законови ограничения не важели за министрите, тъй като те не били служители, а правителството и държавата не били юридически лица, бяха определени от тях като несериозни. Ако нещата действително стоят така, изборът на надзорниците на цигарения холдинг може да бъде отменен от съда, стига, разбира се, някой от акционерите му да се обърне към него с подобно искане. Повече от ясно е, че държавата няма да стори това, но има и дребни акционери, които общо държат 20% в компанията.Спорната ситуация около новия контролен орган на Булгартабак съвсем не е толкова маловажна. Допусне ли се наистина независим човек в управата на холдинга, има риск той да налага вето върху решенията за продажба на дъщерните му дружества, които трябва да се вземат с пълно единодушие.Благодарение на обстоятелството, че Булгартабак е държавен холдинг, управниците си спестяват и други противоречия със Закона за ценните книжа. Например той изисква решенията за продажбата на акции, чиято пазарна стойност надхвърля 1/3 от сумата на активите на дружеството, да се гласуват и от общото му събрание. Но в преходните и заключителните разпоредби на нормативния документ е казано също така, че неговите разпоредби за търговия с ценни книжа не се отнасят за холдингите, контролирани от държавата (изключение, което бе направено заради Банковата консолидационна компания). Действително прехвърлянето на акциите при продажбата на цигарените фабрики ще стане на фондовата борса (по-точно на блоковия й сегмент), тъй като почти всички те са публични дружества. Само че това няма да е публично предлагане на акции на борсата, а простото регистриране на сделките на нея. Според информацията, представена на извънредното общо събрание на 7 октомври, имуществото на Булгартабак се формира предимно от дялове в неговите дъщерни дружества. Холдингът притежава най-много акции (401 865) в благоевградската фабрика. Но в друга справка (раздадена пак на общото събрание) е посочено, че с най-голяма стойност е оценен апортът на държавно имущество в Хасково БТ - 780 хил. лв., което е малко повече от непаричната вноска в Благоевград БТ, възлизаща на 750 хил. лева. Освен това Булгартабак има акции за 150 хил. нови лева в ХЕБРОСБАНК и книжа на оранжерии Сердика за още 100 000 лева. Компанията разполага и с няколко административни сгради (в София, Пловдив, гр. Рила, гр. Гоце Делчев, Бяла Слатина, с. Марково), с жилища в Сивтиквар, Русия, почивна станция в Несебър, бунгала и земи в различни райони на страната. Съдейки пък от сведенията, предоставени на акционерите, регистрираните търговски марки на Булгартабак са четиридесет и седем. Сред тях са и някои съвсем неизвестни като Традишън, Вярус и Старлайт, но нищо не се споменава за най-новата - Престиж.

Facebook logo
Бъдете с нас и във