Банкеръ Daily

Управление и бизнес

„Български ВиК холдинг“ става съдружник във „ВиК – Сливен“

За да се подпомогне стабилизирането на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, е започната процедура по прехвърляне на държавния дял към „Български ВиК Холдинг“ ЕАД. Това каза от парламентарната трибуна за финансовото положение на дружеството регионалният министър Петя Аврамова. 

Действително съществуват затруднения в дейността на дружеството, които са в резултат не винаги на управленски решения на настоящото ръководство, а по-скоро имат обективен характер и са натрупани с годините проблеми като: амортизирани водоснабдителни системи, свързаните с това високи загуби на вода, ниска степен на събираемост на вземанията и сезонните проблеми с качеството на питейната вода. От страна МРРБ се предприемат редица мерки за стабилизиране на състоянието на оператора.

На 20 октомври на общо събрание на съдружниците е взето единодушно решение за приемане на нов съдружник – „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Очаква се това да помогне за решаването на текущите финансови проблеми на дружеството, неговото оздравяване и възможност за ефективно функциониране, експлоатация и поддръжка на предоставената му публична В и К инфраструктура. Общото събрание е одобрило и предложението за сключване на договор за заем с холдинга, за да бъдат покрити просрочените задължения за електрическа енергия към „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД в размер до 1.5 млн. лева.

Очаква се през третото тримесечие на тази година ВиК дружеството да реализира положителен финансов резултат – над 400 хил. лв. печалба от дейността си,  съобщи министър Аврамова.

„Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД е търговско дружество с 51% държавно участие в капитала, като останалите 49% са разпределени между общините Нова Загора, Котел, Твърдица и Сливен.

 

Сезонни проблеми с водата

Друга част от причините се дължат на климатични проблеми и тенденцията към засушаване в региона през 2019 г. досега, което доведе до изключително ниски нива на основни повърхностни водоизточници, сред които  яз. „Асеновец“. Поради трайната тенденция към намаляване на полезния обем на язовира, разрешените за черпене водни количества за питейни нужди са ограничени от Министерство на околната среда и водите съгласно месечни лимити, при отчитане текущото потребление на води в язовира и дългосрочни прогнози за очакваните постъпления от водосборния район.

„Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД следваше да набави необходимите допълнителни водни количества чрез добив от резервни подземни водоизточници. И по тази причина значително нараснаха разходите на дружеството за електроенергия, което от своя страна увеличи себестойността на услугата при действащите и утвърдени неизменни цени на услугите, утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за ценовия период 2020 година. Касае се за непредвиден и извънреден за дружеството разход, който изостри проблемите с недостатъчната ликвидност на ВиК оператора и забави възможността за своевременно обслужване на част от задълженията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във