Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България ще инвестира активно в кръгова икономика

България поема по стратегическия път към по-зелено бъдеще на страната с внедряването на кръговата икономика като хоризонтален приоритет при актуализацията на Иновативната стратегия за интелигентна специализация. Проектът ще бъде разработен съвместно с ЕИТ Клаймат-КИК, най-голямото публично-частно партньорство за климатични промени в Европа, част от Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ), което е звено на ЕС.

Регионалният партньор на ЕИТ Клаймат-КИК в нашата страна е Клийнтех България, който подпомага и съдейства на редица организации от публичния и частния сектор в прилагането на конкретни мерки и стратегии в сферата на кръговата и нисковъглеродната икономика.

Какво е кръгова икономика?

Това е модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На практика това означава възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти. Когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които той е съставен, продължават да се ползват по друг начин. Това се прави отново и отново и така се намалява до минимум изхвърлянето на отпадъци. 

Клийнтех България предлагат внедряването на този модел на Министерството на икономиката през 2019 г. Със заповед на министъра, в рамките на проекта е сформирана междуведомствена работна група от експерти от различни отдели, имащи отношение към кръговата икономика. Проведени са две заседания, на които са обсъдени актуализация на ИСИС 2021-2027 и включването на кръговата икономика като стратегически приоритет, мерки и насоки за актуализацията на Националната стратегия за МСП 2021-2027 с фокус върху околната среда, където да бъдат заложени конкретни предложения за разгръщане на потенциала на кръговата икономика.

През 2020г. проектът предложен от Клийнтех България се разраства, а в рамките на текущата година са планирани 3 фокус групи със заинтересованите страни за валидиране на техните нужди и очаквано развитие в посока кръгова икономика. Те ще се извършат до края на годината, като включват компании от рециклиращата индустрия, представители на клъстери, представители на стартиращи фирми и старт-ъп екосистемата.

Внедряването на кръговата икономика в България е необходимост, която ще подобри процесите за рециклиране в страната и ще удължи живота на много материали и суровини. Полза от това има всяка държава, която използва този модел, защото е един от основните фактори за борба с климатичните промени в света и замърсяването, което в нашата страна е доста високо. Компании от различни звена на икономиката ще могат да се възползват, а много от тях имат шанс да са двигатели на този преход, най-вече рециклиращите предприятия като основен сегмент от МСП. По този начин ще се проучат и нагласите за създаване на „индустриални симбиози“.

Проектът планира освен провеждането на проучвания и фокус групи, и още 2 срещи с междуведомствената група за кръгова икономика в рамките на 2020г. Предвижда се и подписването на Меморандум за сътрудничество между Министерството на икономиката, Клийнтех България и ЕИТ Клаймат-КИК. С тези стратегически стъпки България заявява своята позиция като отговорна държава, която ще внедри работещи модели на кръговата икономика и ще подпомогне световната борба с климатичните промени и замърсяването.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във