Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България не изостава с инвестициите в кръгова икономика

Частните инвестиции в България в подгрупа от икономически сектори, имащи значение за кръговата икономика се оценяват на около 0,18 % от БВП и са над средното равнище в ЕС, което е 0.12%. Тези инвестициите създават над 60  хиляди работни места. Това обяви зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов при откриването на Конференция на тема „Кръгова икономика и устойчиви финанси". На събитието присъства още вицепремиерът Марияна Николова, представители на академичните и бизнес средите.

"В настоящия програмен период политиката на Министерството на икономиката е фокусирана върху иновациите, като основен фактор за устойчив растеж и повишаване добавената стойност в икономиката. Визията за развитие на иновациите у нас са заложени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България 2014-2020 г. Една от основните цели в Стратегията е стимулиране на технологичната модернизация в производствения сектор, използваща ресурсоефективни/безотпадни технологии, намаляващи замърсяването при източника, намаляващи въглеродните емисии“, подчерта Борисов

Зам.-министърът подчерта, че основен финансов инструмент за реализация на заложените цели в Стратегията е Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ , по която се финансират проекти по приоритетни оси 1 „Технологично развитие и иновации“ и 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“.

„По първата приоритетна ос са в процес на изпълнение три процедури на обща стойност 217 млн. лева, като те са насочени към разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в предприятията, съобщи Борисов. Той допълни, че по втората приоритетна ос се изпълняват три процедури на обща стойност 298 млн. лева, които са насочени към подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията и подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за повишаване ефективното използване на ресурсите в предприятията и пряко допринасят към развитието на кръговата икономика и околната среда“.

Банките играят огромната роля за  финансирането за устойчиво развитие. Те се явяват своеобразен проводник на трансформацията на икономиката в кръгова и са основен акцент на днешния форум за споделяне на добри идеи и успешни бизнес партньорства, които са довели до създаване и развитие на иновативни технологии, системи и решения с благоприятен ефект върху околната среда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във