Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България на крачка от нов съдебен процес пред Европейския съд

Европейската комисия официално обяви (на 3 декември), че изпраща последно предупреждение до България за системни нарушения  в прилагането на законодателството на Европейския съюз в областта на опазването на  природата . Страната ни пренебрегва  въздействието  на комбинацията от съществуващи и новообявявани проекти в зоните по Натура 2000, съобщават хората от екокоалицията „За да остане природа в България“

Директивата за птиците и Директивата за местообитанията създават мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в целия Европейски съюз. А Европейският зелен пакт и Европейската стратегия за биологичното разнообразие  показват, че за ЕС е от решаващо значение да спре загубата на биологично разнообразие чрез прилагане на действия за защитата и възстановяването му.

В своето предупреждение Европейската комисия подчертава, че „в защитените зони от Натура 2000 могат да се извършват икономически дейности, при условие, че няма неблагоприятен ефект върху целостта на зоните. В България кумулативното въздействие на съществуващи и разрешени планове и проекти в зоните по Натура 2000 систематично се пренебрегва при оценка на въздействието на новите планове и проекти. Поради това се разрешава реализацията на  множество такива, представляващи основна заплаха за  опазване на видовете и местообитанията“.

Още през 2008 г. Българското  дружество за защита на птиците внесе жалба в Европейската комисия, с твърдението, че поради недобро прилагане на законодателството на практика липсва превантивна защита за птиците и за местообитанията им в защитените зони за птиците от Натура 2000. Жалбата бе основана на факта, че в множество проекти са одобрявани без оценка на въздействието върху видовете птици и местообитанията им в Натура 2000, или чрез неадекватни оценки, като не се отчитат нито екологичните особености на видовете, нито кумулативното въздействие на проектите. Комисията стартира наказателна процедура и дълги години разследваше казуса.

През 2010 г до Комисията беше изпратена информация и от Зелени Балкани за проекти за ветрогенераторни паркове, одобрени в нарушение на изискванията на двете директиви. През годините службите на Комисията бяха алармирани от природозащитната общност за продължаващи нарушения при одобряването на проекти в мрежата Натура 2000 . През юли 2018 г. Комисията възобнови наказателната процедура  за нарушение и изпрати допълнително официално уведомително писмо до България. Новите жалби и проверка на разрешенията за проекти, одобрени в защитените зони от Натура 2000 през 2019-2020 г., показаха, че този структурен проблем се запазва  и плановете, и проектите продължават да бъдат одобрявани въз основа на неадекватни оценки или дори при липса на подходящи оценки. Сред емблематичните примери, попадащи в тази категория са казусите с Кресна, множество проекти за застрояване  по Черноморието, одобряването на  планове и програми, свързани с горите, провеждане на санитарни и принудителни сечи без дори да бъдат подложени на преценка за въздействието  им върху защитените зони.

Сега България разполага с два месеца, за да поправи ситуацията, в противен случай  ЕК  може да отнесе случая до Европейския съд на Общността. Това ще бъде третият път, когато България ще се изправи  пред най-висшата съдебна институция  защото  не спазва  природозащитното законодателство. Предишните два случая – изграждането  на ветрогенератори в ОВМ/ЗЗ Калиакра и невключването  на територията на ОВМ Рила в Натура 2000, завършиха с осъдителни  присъди  за страната ни. Важно е поне този път  тя  да подходи разумно в светлината на стратегическите документи и споразумения на европейско и световно ниво, и да предприеме незабавни действия за по - добро  прилагане  на законодателството, да се справи с проблемите, свързани с изготвянето на услужливи и некачествени оценки, със случаите, когато се  избягва  извършването на оценки (включително чрез корупционни практики и разделяне на проекти на части) и с избягването на публичността и гражданското участие, напомнят екозащитниците.

Коалиция "За да остане природа в България" препоръчва подходът за действие на страната ни да бъде обсъден с участието на гражданските природозащитни организации, които са инициатори на жалбите и добре познават пропуските при прилагането на правото, съобщават от организацията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във