Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

България - мост между Китай и Европа

Пра­ви­тел­с­т­во­то одоб­ри про­ект на ме­мо­ран­дум за раз­би­ра­тел­с­т­во меж­ду Ми­нис­тер­с­т­во­то на зе­ме­де­ли­е­то и хра­ни­те на Бъл­га­рия и Ми­нис­тер­с­т­во­то на зе­ме­де­ли­е­то на Ки­тай за съз­да­ва­не­то на Цен­тър за сът­руд­ни­чес­т­во в об­ласт­та на сел­с­ко­то сто­пан­с­т­во меж­ду Ки­тай и стра­ни­те от Цен­т­рал­на и Из­точ­на Ев­ро­па.

Цен­тъ­рът ще е част от Ми­нис­тер­с­т­во­то на зе­ме­де­ли­е­то и хра­ни­те в Со­фия и ще из­пъл­ня­ва фун­к­ци­и­те на из­пъл­ни­те­лен ор­ган по ко­ор­ди­ни­ра­не на сът­руд­ни­чес­т­во­то меж­ду Ки­тай и стра­ни­те от Цен­т­рал­на и Из­точ­на Ев­ро­па  в об­ласт­та на сел­с­ко­то сто­пан­с­т­во. Ка­то учас­т­ни­ци  на доб­ро­во­лен прин­цип в не­го ще бъ­дат по­ка­не­ни дър­жав­ни и неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни струк­ту­ри, об­щес­т­ве­ни и биз­нес ор­га­ни­за­ции и ком­па­нии от всич­ки стра­ни по Ини­ци­а­ти­ва­та “16+1”, ин­те­ре­су­ва­щи се от сът­руд­ни­чес­т­во­то с Ки­тай в сфе­ра­та на зе­ме­де­ли­е­то. Цел­та на ини­ци­а­ти­ва­та “16+1” е раз­ши­ря­ва­не­то на меж­ду­на­род­но­то сът­руд­ни­чес­т­во и на тър­гов­с­ки­те от­но­ше­ния меж­ду стра­ни­те от ре­ги­о­на и Ки­тай.

Цен­тъ­рът ня­ма да се прев­ръ­ща в ор­га­ни­за­ция за по­ли­ти­чес­ки ди­а­лог по те­ми от сел­с­кос­то­пан­с­ка­та по­ли­ти­ка, а ще бъ­де плат­фор­ма за пла­ни­ра­не и сти­му­ли­ра­не на прак­ти­чес­ко­то сът­руд­ни­чес­т­во меж­ду ре­ал­ни су­бек­ти в сел­с­ко­то сто­пан­с­т­во. Той ще пла­ни­ра и ко­ор­ди­ни­ра ини­ци­а­ти­ви в сфе­ра­та на зе­ме­де­ли­е­то ка­то съз­да­ва­не на съв­мес­т­ни пред­п­ри­я­тия, на­сър­ча­ва­не на тър­го­ви­я­та със сел­с­кос­то­пан­с­ки про­дук­ти, хра­ни, на­пит­ки и дру­ги. Чрез не­го ще се съз­да­ват кон­так­ти, ще се тър­сят пар­т­ньо­ри в зе­ме­де­ли­е­то меж­ду Ки­тай и 16-те стра­ни от Цент­рал­на и Из­точ­на Ев­ро­па. Тук ще се съз­да­ва  ба­за дан­ни, от ко­я­то да се пол­з­ват всич­ки за­ин­те­ре­со­ва­ни стра­ни. Ще се ор­га­ни­зи­рат съ­що го­диш­ни сре­щи по от­дел­ни клю­чо­ви те­ми на сът­руд­ни­чес­т­во­то, ус­та­но­вя­ва­не на мре­жа от кон­так­ти меж­ду ки­тайс­ки ин­с­ти­ту­ции, ор­га­ни­за­ции и ком­па­нии и та­ки­ва в 16-те стра­ни за улес­ня­ва­не на биз­нес кон­так­ти­те, раз­мя­на на ин­фор­ма­ция и дру­ги въп­ро­си от вза­и­мен ин­те­рес.

Ре­ше­ни­е­то си ка­би­не­тът прие ден след ка­то на де­ве­тия фо­рум за аг­ро-тър­го­вия и ико­но­ми­чес­ко сът­руд­ни­чес­т­во меж­ду Ки­тай и стра­ни­те от Цен­т­рал­на и Из­точ­на Ев­ро­па, кой­то се про­ве­де в Бу­ку­рещ,  ми­нис­тър Ва­сил Гру­дев и ми­нис­тъ­рът на зе­ме­де­ли­е­то на Ки­тайс­ка­та на­род­на ре­пуб­ли­ка Хан Чан­фу под­пи­са­ха до­ку­мен­та за из­г­раж­да­не­то  на цен­тъ­ра.

Ми­нис­тър Гру­дев е ка­те­го­ри­чен, че  бъл­гар­с­ка­та ико­но­ми­ка и в час­т­ност бъл­гар­с­ко­то зе­ме­де­лие имат ре­ди­ца кон­ку­рен­т­ни пре­дим­с­т­ва, ко­и­то пра­вят Бъл­га­рия прив­ле­ка­тел­на ин­вес­ти­ци­он­на дес­ти­на­ция за биз­не­са на Ки­тай. Спо­ред не­го то­ва са член­с­т­во­то на стра­на­та ни в Ев­ро­пейс­ки съ­юз, ге­ог­раф­с­ко­то ни по­ло­же­ние и да­нъч­на­та ни сис­те­ма, ко­я­то на­сър­ча­ва и ин­вес­ти­ци­и­те. И тъй ка­то Бъл­га­рия има  дъл­го­го­диш­ни тра­ди­ции в об­ласт­та на аг­рар­на­та на­у­ка, те мо­гат да бъ­дат из­пол­з­ва­ни за по-на­та­тъш­но раз­ви­тие на сът­руд­ни­чес­т­во­то в на­уч­на­та об­ласт и тех­но­ло­ги­и­те, обяс­ня­ва оп­ти­миз­ма си за бъ­де­що­то сът­руд­ни­чес­т­во аг­ро­на­чал­ни­кът.

В те­зи теж­ки дни за бъл­гар­с­ко­то зе­ме­де­лие и при за­гу­би­те, ко­и­то то по­на­ся от рус­ко­то ем­бар­го, пер­с­пек­ти­ва­та за по­доб­ря­ва­не на от­но­ше­ни­я­та с Ки­тай Гу­дев оп­ре­де­ли ка­то ис­тин­с­ки про­бив. Той из­ра­зи на­деж­да то­ва да е ре­ши­тел­на­та стъп­ка, ко­я­то да да­де въз­мож­ност на на­шия зе­ме­дел­с­ки биз­нес да за­я­ви по-се­ри­оз­но при­със­т­вие на ки­тайс­кия па­зар. А чрез но­во­съз­да­де­ния цен­тър бъл­гар­с­ки­те сто­ки ще по­лу­ча­ват при­о­ри­те­тен дос­тъп до па­за­ра на Ки­тай, ка­те­го­ри­чен е ми­нис­тъ­рът.

Facebook logo
Бъдете с нас и във