Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България може да е част от новата Зелена политика на Стария континент    

Зелените политики вече са неотменна част от дейността на общините. На много места у нас вече се мисли и прилагат на практика проекти за опазване на околната среда - намаляване на фините части във въздуха, замърсяването на въздуха от автомобилите и отоплението. А всичко това, ако успеем да го развием, ще ни позволи да впишем и приноса на България в новата Зелена политика на Стария континент.    

В Община Ямбол започнаха строително-монтажните работи по изграждането на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци от избрания изпълнител.

Компостиращата инсталация се изгражда по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“. Това става с безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестионни фондове на Европейския Съюз, от бюджета на България чрез ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.” и съфинансиран от Община Ямбол.

Избраната технология – компостиране в открити клетки с навес, ще има съществено по-ниски разходи заради автоматизацията на системата. Предвиденият капацитет на компостиращата система е 2400 тона на година за разделно събрани зелени и дървесни отпадъци. 

По проекта ще бъде закупен сметоизвозващ камион с капацитет 7 кубични метра и 108 броя контейнери за разделно събиране, които ще се поставят в различни райони на Ямбол, в близост до паркове и градини, обслужващи зелени площи, зони за транспортно озеленяване и санитарно-защитно озеленяване и други.

Проектът ще допринесе за минимизиране, сортиране и рециклиране на отпадъците и подобряването на качеството на околната среда по отношение на компонент отпадъци.

Община Габрово се подготвя за пилотния проект за умно управление на отпадъците, чиято цел е да приложи успешни модели и добри практики при рециклирането и разделното събиране на отпадъци.

Проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“ се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда 2014-2020 г.". Предвидените в проекта средства в размер на 390 936 лв. се отпускат под формата на безвъзмездна финансова помощ. Чрез тях ще бъдат реализирани дейности за повишаване качеството на разделно събраните рециклируеми/биоразградими отпадъци, насърчаване на домашното компостиране и намаляване депонирането на отпадъци.

В рамките на проекта ще бъдат изградени две площадки за подземно сметосъбиране в централна градска част, осигуряващи индивидуален достъп и снабдени със система от датчици за предаване на данни. Събираните разделно отпадъци ще бъдат измервани чрез специализирана машина за претегляне, а получените данни ще бъдат обобщени и анализирани.

Предстои да бъдат изградени и четири площадки за споделено компостиране.

Чрез проекта за първи път в града ще бъде реализирана депозитна вендинг система за приемане на пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета.

Компостиращата инсталация за зелени и биоразградими отпадъци в Община Пловдив вече е открита. Съоръжението е изградено на площ от близо 44 дка с капацитет да преработва 15 000 тона отпадъци и да произвежда над 6000 т компост. 
Инсталацията е по проект на ОП "Околна среда" на стойност над 9 млн. лева. От тях безвъзмездната финансова помощ е в размер на 6.7 млн. лева. В инсталацията ще се обработват до компост листата, клоните и тревата.

В Община Пловдив ще бъдат доставени 1100 броя нови  пластмасови съдове за смесен битов отпадък. Те са двойно по-евтини от металните, а и обслужването им е по-безшумно. Експерименталното такива вече се използват  по улици в централната градска част на Пловдив.

След проведена от Община Пловдив обществена поръчка се доставят 429 контейнера тип „бобър“ с вместимост 1100 литра и 671 „куки“ – 120 и 240 литра.

Местоположението им предстои да бъде определено в партньорство с дирекция „Екология и управление на отпадъците“, районните кметства и общинско предприетие „Чистота“.

В момента Община Пловдив е създала системи и организация за разделното събиране на различните потоци отпадъци.

В Община Пазарджик вече работят инсталациите за сепариране и компостиране на отпадъци на територията на Регионалното депо край Пазарджик. "Днес имаме модерно депо, модерни инсталации за сепариране и за компостиране, и вече рекултивирано старо сметище", казва кметът Тодор Попов.
Проектът е на стойност близо 20 млн. лева и включва проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, система за разделно събиране и оползотворяване на зелени и биоразградими отпадъци и рециклирането им в инсталации за компостиране.
Новите съоръжения ще се ползват от седем общини в Пазарджишка област.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във