Банкеръ Daily

Управление и бизнес

България иска да рециклира 65% битови отпадъци до 2035 година

Като страна член на Европейския съюз България полага усилия за намаляване на потреблението на първичните суровини и увеличаване на количеството рециклирани отпадъци. Това е отбелязала заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева пред президента на Европейската асоциация за управление на отпадъците (FEAD) Петер Курт. Предизвикателствата пред страната при прехода към кръгова икономика са много.

В процес на въвеждане в националното законодателство са изискванията на Директива 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. Заместник-министър Колева е представила новата наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. С нея ще се въведат изисквания производителите на определени пластмасови продукти за еднократна употреба да създават системи за разделно събиране на отпадъците. Те трябва да включват специализирани съдове за разделно събиране, разположени на площади, алеи, паркови и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Заместник-министър Колева е информирала Петер Курт, че Министерството на околната среда и водите разработва и Стратегия за преход към кръгова икономика за периода 2021-2027 година. През юни вече бе приет новият Национален план за управление на отпадъците 2021-2028 г., който има ключова роля в сектора за ефективното и ефикасно управление на отпадъците.

Европейската асоциация за управление на отпадъците е водеща в областта на управление на отпадъците на европейско ниво. Петер Курт е припомнил, че е от съществено значение осигуряването на безпрепятствен превоз на суровини от отпадъци в рамките на ЕС, както и създаване на единна система за качеството на отпадъците. Според него е важно при определяне на общите за ЕС параметри на системите за разделно събиране да се запазят и съобразят спецификите на отделните страни-членки.

Във връзка с предстоящото приемане на регламент относно батериите и отпадъците от тях, президентът на FEAD е обърнал внимание на безопасното им събиране и последващо третиране, като е оценил високо приложените у нас мерки.

Двамата са били единодушни, че не са малко и предизвикателствата, пред които е изправена България за постигане на целите за рециклиране на битовите отпадъци, а именно най-малко 65%, които страната си е поставила до 2035 година.

Дискутирана е и темата за оползотворяване на отпадъците и преминаване към нулево депониране. Петер Курт е споделил опита в оползотворяването на отпадъците, които не могат да бъдат рециклирани. Това може да става чрез  изгаряне. По отношение на намаляването на емисиите на парниковите газове Петер Курт дава за пример Германия, в която след въведената забрана за депониране емисиите въглероден диоксид са намалели със 70 млн. тона.

Разбира се, за постигането на заложените цели е необходима не само политическа воля, но и широка обществена подкрепа. В тази връзка е необходимо подробно запознаване на обществеността с предимствата на разделно събиране на отпадъците, рециклирането и оползотворяването им по екологосъобразен начин с оглед предотвратяване на депонирането.

Facebook logo
Бъдете с нас и във