Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Брюксел възстановява плащанията по "Околна среда" до две седмици

До две седмици Европейската комисия ще възстанови плащанията по спряната преди година оперативна програма „Околна среда. Това съобщи министърът по еврофондовете Илияна Цанова след заседанието на служебния кабинет. Проверките на Брюксел вече са приключили и до края на годината страната ни ще получи по „Околна среда“ 700 млн. лева. Все още обаче не е ясно кога ще бъдат пуснати и парите по спрените две оси на програма "Регионално развитие".

Добрата новина дошла вчера след разговор с еврокомисар Йоханес Хан и след приключилите проверки от страна на ЕК. Цанова посочи, че плащания няма в последната една година и бюджетът не издържа повече да ги покрива. Досега от бюджета са разплатени 450 млн. лв. по "Околна среда" и спрените две оси на „Регионално развитие“.

Днес правителството одобри промени в методологията за налагане на финансови корекции при нарушения, свързани с възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, финансирани с европейски средства. Целта е да се въведе ясен подход за определяне на случаите, в които финансовата корекция не следва да бъде за сметка на бенефициента, както и обективни критерии за покриването й. Така санкции няма да се налагат на бенефициентите, които са спазили изцяло разпоредбите на приложимото законодателството, което обаче не е синхронизирано с европейското, както и когато Управляващият орган установи нарушение след постановено решение на КЗК или ВАС, с което бенефициентът се е съобразил. Финансови корекции няма да бъдат налагани и на бенефициентите, които изпълняват заложените в обявлението или документацията изисквания или критерии за оценка, които са били предмет на контрол от страна на КЗК и ВАС, както и когато бенефициентът се е съобразил с изрични указания на управляващия орган.

С промените се дава възможност органът, който налага финансовата корекция, да прояви гъвкавост и да наложи по-малка корекция (до 10%) в ситуации, в които към конкретната поръчка не би имало интерес от страна на икономическите оператори в другите държави-членки. Предлага се и създаването на механизъм, регламентиращ систематичен анализ на причините и отговорността за финансовите корекции, последствията от тях, както и мерките, които трябва да се предприемат за предотвратяването им в бъдеще. Промените ще осигурят справедливост при налагането на корекции, което от своя страна би намалило оспорването им по съдебен път.

С друго свое решение кабинетът създава по-добра координация при управлението на европейските средства. С документа се създава Координационен съвет към правителството, който ще го подпомага на експертно равнище като обсъжда текущи въпроси, свързани с управлението на европарите. Този формат създава по-добра координация между отделните участници в системата, които ще могат да споделят добри практики помежду си, да съгласуват експертни позиции и да уеднаквяват процедурите, така че да бъдат по-ефективни в работата си.

Председател на съвета е вицепремиерът по управление на средствата от ЕС, а в състава му ще бъдат включени представители на управляващите органи, одитния орган, сертифициращия орган, Агенцията по обществени поръчки, Агенцията за държавна финансова инспекция и Националното сдружение на общините в Република България. Представители на Сметната палата и на браншовите и работодателските организации ще участват като наблюдатели.

Решението предвижда и създаването на Съвет по финансови корекции. Той ще играе ролята на медиатор при спорове между бенефициенти и управляващи органи като ще се стреми да сближава позициите и да решава конкретните казуси, така че да не се стига до съдебна процедура.

Съветът ще подпомага правителството в координацията на процеса по определяне и извършване на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при обществени поръчки и договори по проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз. В този формат ще се разглеждат конкретни случаи, свързани с определянето и извършването на финансовите корекции, и ще се дават становища по тях. Целта е бъде постигната по-добра координация между контролните органи и уеднаквяване на практиката им по прилагане на финансовите корекции, което ще създаде по-добра среда за реализиране на проектите. Председател на Съвета по финансови корекции е вицепремиерът по управление на евросредствата. В състава му влизат представители на управляващите органи, Агенцията по обществени поръчки и Агенцията за държавна финансова инспекция. При необходимост в него ще участват и външни експерти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във