Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Брюксел прие извънредни мерки за спасяване на земеделието

Европейската комисия обяви пакет от извънредни мерки в подкрепа на пазара на селскостопански продуктите. Те са насочени към стабилизиране на производството и осигуряване на устойчивост на бъдещите цени.

Предвижданията са, че заради ограничителните мерки ще пострадат не само туризмът и транспорта, но и селското стопанство. Затова европейските институции решиха да подпомогнат най-засегнатите селскостопански и хранителни сектори и да избегнат бъдещи рискове.

Новият пакет включва помощ за частно складиране при производството на мляко и месо. Млечните продукти, допустими за частно складиране, са обезмаслено мляко на прах, масло и сирена. Максималното количество сирене, разрешено за складиране за България, за период на съхранение между 90 и 180 дни, е 889 тона, което с 22% повече спрямо квотата през 2016-а. Страната има опит в прилагането на подобна извънредна схема за помощ, като през посочената година усвоихме 36% от предварително определеното ни максимално количество складирани сирена. Важно е да се подчертае, че сумата за подпомагане включва както постоянните разходи за складиране в размер на 15,57 евро на тон продукция, така и 0,40 евро на тон на ден по срока на договорите.

Помощ за частно складиране ще се предоставя и за месото от едър рогат добитък като животните трябва да са на възраст над 8 месеца и за овче и козе месо за период от 90 до 150 дни. С едно заявление може да се кандидатства за частно складиране на най-малко 15 тона месо. Частното складиране няма да отговори на потребностите в млечния и месния сектор у нас, характеризиращ се с дребномащабни стопанства, но на ниво ЕС ще доведе до намаляване на предлагането и възстановяване на баланса на пазара в дългосрочен план.

Предвидено е разрешаване на доброволни споразумения и решения за планиране и намаляване на производството в сектора на млякото и млечните продукти от страна на фермери, техни организации и асоциации с оглед променящите се модели на търсене в този период на тежък пазарен дисбаланс. Разрешението ще е временно за период от предстоящите 6 месеца. Предвид спецификата на сектора в нашата страна с неговата ниска степен на организираност и посредническа роля на организациите на производителите, подобна мярка едва ли ще предизвика интерес у нас.

В сектора на виното е предвидено дванадесет месечно удължаване на срока на разрешенията за изкореняване и на разрешенията за засаждане, изтичащи през 2020-а. Предвидена е и гъвкавост при мерките от националните програми за подпомагане в лозаро-винарството като разрешаване на бенефициерите да представят промени в текущи договорирани дейности в рамките на първоначално одобрения размер на допустимата помощ. Подобно подкрепа е възможна при дестилация на вино, като полученият алкохол ще се ползва само за промишлени цели.

Частична помощ ще се оказва и за съхраняване на вино. И по двете мерки (дестилация и съхранение) размерът на помощта ще се определя от държавата членка до максимум 0,8 евро/%vol/hl.

Помощта по мярката "Преструктуриране и конверсия на лозя" пък ще бъде увеличена на 80% от направените разходи (в момента е 75%). А по мярката „Инвестиции“ помощта може да бъде увеличена от 50 на 60 процента. България продължава да настоява за използване на неизразходваните средства за целева помощ. Подходящо решение би била и прехвърлянето на неизразходвани пари към следващата финансова година.

В секторите на плодовете и зеленчуците ще бъдат покривани разходи на организации на производителите (ОП) за операции, планирани, но не извършени до 31 декември 2020 г. и ако те се осъществят до 1 октомври 2021-а. Като дерогация, на членовете на ОП може да бъде разрешено да продават самостоятелно до 40% от произведената продукция, за разлика от редовното изискване, позволяващо до 25 на сто. През 2020-а максималният процент на права на глас и дялове или капитал може да надвишава 50% от общите права на глас и 50% от дяловете или капитала на организациите. Освен това на тях ще им бъде разрешено да прекратят за тази година своите оперативни програми изцяло или частично. Плащането на помоща на организациите на производителите няма да се преустановява в случай на неспазване на критериите. В България има признати 19 ОП на плодове и зеленчуци с общо 155 членове. Но само 3, с общо 18 членове, изпълняват оперативни програми.

В сектора на пчеларството се предвижда държавите членки да изменят програмите си за пчеларство, като мерките, планирани за 2020-а, се извършват след 31 юли, но не по-късно от 15 септември.  В България от Националната програма по пчеларство са приети около 1776 заявления за подпомагане с общ размер на заявената финансова помощ 6 499 397.32 лева. Приети са и 6 заявления за подпомагане на сдружения и групи производители за финансовата 2020-а с общ размер на помощта около 30 000 лева, по които в момента се сключват договори. Очаква се да бъдат сключени общо 1680 контракта. Удължаването на срока по извършване на дейностите по програмата ще даде възможност на пчеларите да изпълнят предвидените мероприятия по одобрените проекти, а оттам и за по-пълното усвояване на бюджета за 2020 г., още повече че тези средства не могат да се прехвърлят за следващата година. За България националните програми по пчеларство са основен източник на финансиране на сектора и е особено важно предвидените пари да се използват в пълен обем.
 

Facebook logo
Бъдете с нас и във