Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БОРСАТА ОЧАКВА ПЪРВИТЕ ДВЕ СПЕЦИАЛНИ ДРУЖЕСТВА

Дружествата със специална инвестиционна цел са два вида - за секюритизация на недвижими имоти и за вземания. Те ще откупуват съответно имоти и дългове на фирми, но за да покрият разходите си, ще емитират акции или облигации. Тъй като нямат право на пряка стопанска дейност, въпросните дружества могат да сключват договори с т. нар. обслужващи компании, специализирани в съответния бранш, и да им плащат за услугата. Освен това, според нормативната уредба, поне 30% от капитала им трябва да са собственост на институционални инвеститори - банки, застрахователи и други.Първите две дружества със специална инвестиционна цел ще се появят на фондовата борса в края на януари. Това ще са Ти Би Ай - БАК - Недвижима собственост и Капитал Директ - 1, които на 10 януари получиха лиценз от Комисията за финансов надзор. Собственици на Ти Би Ай - БАК - Недвижима собственост са Булстрад, Ти Би Ай Инвест и Балканска консултантска компания. Както личи от името му, дружеството ще управлява недвижими имоти. На учредителното общо събрание, което се проведе на 8 септември миналата година, акционерите гласуваха за увеличение на неговия капитал със 150 хил. лв. (равнозначни на 30% от учредителния капитал), чрез издаването на 150 хил. акции с номинал 1 лев. Акциите ще бъдат пуснати на фондовата борса в края на месеца за първично публично предлагане, като по този начин ще се увеличи броят на акционерите на Ти Би Ай - БАК - Недвижима собственост. Съгласно законовите изисквания те трябва да са най-малко петдесет. Банката депозитар на дружеството, която ще извършва разплащанията, е Райфайзенбанк (България). Изпълнителният директор на Ти Би Ай Инвест Стоян Тошев обясни пред в. БАНКЕРЪ, че акцентът ще бъде поставен най-вече върху инвестициите в търговски площи, офиси, жилищни имоти, както и в ново строителство. Капитал Директ - 1 е 70% собственост на Българо-американския инвестиционен фонд и 30% на Българо-американска кредитна банка. Компанията бе учредена на 6 август 2003 г. с капитал от 500 хил. лв. и ще се занимава само със секюритизация на вземания. Комисията за финансов надзор потвърди проспекта й за увеличаване на капитала чрез емисия от 1500 акции с номинал от 100 лв. всяка. Обслужващо дружество ще е Българо-американска кредитна банка, а банката депозитар, през която ще минават всички разплащания - БИОХИМ. Според нормативните документи Капитал Директ - 1 има право да купува само дългове към български банки и фирми, по които няма открито принудително изпълнение или съдебно производство. Колкото до длъжника, Законът за дружествата със специална инвестиционна цел не предвижда ограничения. Той може да е регистриран както в страната, така и извън нея. Мениджърите на Капитал Директ 1 имат намерение да придобият вземания в рамките на 5 -10 млн. евро, като срещу тях ще емитират дългови книжа. Дружествата със специална инвестиционна цел бяха очаквани с интерес на борсата като още една възможност за инвестиране. Най-примамливото при тях е, че могат да ползват данъчни преференции. За разлика от останалите юридически лица те няма да плащат данък върху приходите от дейността си. Но пък са задължени да заделят 90% от печалбата си за дивиденти на акционерите, които от своя страна ще плащат само 15% данък върху дивидента. Законът за дружествата със специална инвестиционна цел бе приет през май 2003 година. Идеята на неговите автори Ралица Агайн и Мирослав Севлиевски бе да се привлекат колкото се може повече инвеститори на фондовия пазар. Инвестиционните посредници също очакваха с нетърпение специалните дружества, тъй като те ще изготвят проспектите и вторичната търговия с акциите им. А и появата на нов инструмент на фондовата борса винаги е свързан с очаквания за значително съживяване на търговията. Според брокери, и други възнамеряват да подадат документи в Комисията за финансов надзор за издаване на лиценз за дружества със специална инвестиционна цел. Сред тях със сигурност ще фигурират имената на Инвестбанк, която планира да създаде две такива дружества, и на Капман асет мениджмънт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във