Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"БМФ Порт Бургас" заделя над 320 млн. лева за нови мощности и растеж на товарооборота

Както в. "БАНКЕРЪ" писа през септември миналата година, съвместният  проект за разширение и развитие на пристанищните терминали в Бургас  -  на Държавно предприятие "Национална компания железопътна инфраструктура" и  на  частното еднолично акционерно дружество на братя Домусчиеви - “БМФ Порт Бургас“ , който ще бъде финансиран с европейски средства, вече поема към реализацията си. Той предвижда пълна интеграция между морския  и жп транспорта, както и значително увеличаване  на възможностите на българското  пристанище.

Пристанищният концесионер "БМФ Порт Бургас" ЕАД - Бургас, дъщерно дружество на "Български морски флот" АД, избира участниците по две обществени поръчки от съществено значение за пристанището, за Бургас и за целия регион, съобщиха от компанията. "БМФ Порт Бургас" е част от групата "Адванс Пропъртис" ООД - София, контролирана от братя Домусчиеви. Фирмата е пристанищен оператор на терминал "Бургас Изток 2" и "Терминал БургасЗапад", които са част от пристанище за обществен транспорт с национално значение "Бургас". Дружеството спечели концесията на тези терминали със срок от 35 години.

Първата обществена поръчка с две обособени позиции е за изграждане на нови кейови стени на Пристанищен терминал "Бургас Запад", вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за меневриране. Явили са се двама участници с интерес за изпълнението на проекта, притежаващи значителен опит в строителството на инфраструктурни обекти.

Предвидено е създаването на четири нови корабни места с обща дължина 810 м и максимално допустимо газене 15.5 метра. Това включва изграждане на кейови стени за корабни места 25А, 26, 27 и 28. Четирите нови корабни места ще позволят на пристанищния оператор сериозно да увеличи капацитета на оперативната си зона, както и да отговори на най-съвременните  технологии и стандарти за обработка и превоз на товари. След изграждането на обекта коренно ще бъде променен облика на Пристанищен терминал "Бургас Запад".

Втората обществена поръчка, за която оферти са подадоли трима кандидата, е за доизграждане на кейова стена на 33-то корабно място на Пристанищен терминал "Бургас Изток-2", вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за маневриране.

С тази поръчка се определя бъдещото развитие на терминал "Бургас Изток-2". Доизграждането на кейовата стена на 33 корабно място и удължаване на съществуващото коловозно развитие (изграждане на ж.п. връзка) на пристанищния терминал  ще доведе до обособяване на съвременна площадка за обработка и съхранение на генерални товари и контейнери. Целта е пристанището да има възможност да обработва кораби  с дължина до 230 м и ширина до 40 м, до 120 000 тона дедуейт и газене до 14.6 метра.  

Изпълнението на обществените поръчки ще позволи на пристанищния оператор "БМФ Порт Бургас" ЕАД да увеличи капацитета и пропускателната способност на кейовия фронт на двата терминала. Ще се модернизира технологията за обработка на различни видове товари, ще се засили ефективността на предоставяните пристанищни услуги, и като краен резултат - ще се увеличи товарооборота в двата терминала. Същевременно, реализирането на проектите ще донесат безспорни ползи не само за компанията - нови инвестиции, нови съвременни мощности, модерни условия на работа и растеж на товарооборота. Безспорно и очаквано изграждането на новите обекти ще увеличи заетостта на работещите в региона при изпълнението на всеки един проект.

Финансирането на поръчките ще се извърши със собствени средства и със средства по "Механизма  за свързване на Европа" - сектор Транспорт, в рамките на Кохезионния пакет от процедурата по проект "От Изток към Запад. Достъп до Коридор ОИС през централното пристанище на Бургас. Строително-монтажни работи за доизграждане на пристанищната инфраструктура и железопътните връзки към Трансевропейската транспортна мрежа."

За осемте години на концесиите, от 2012/2013 г. до момента, в модернизацията на Пристанищен терминал "Бургас Изток-2" и Пристанищен терминал "Бургас Запад" са вложени инвестиции в размер на над 290 000 000 млн. лв., което означава  97% изпълнение на Инвестиционната програма на концесионера, поета за целия срок на концесиите. Пряк ефект от модернизацията на пристанищната  инфраструктура и съоръжения в двата терминала е значителният ръст на товарооборота. През миналата година са обработени над 6.3 млн. тона товари.  В резултат на въведената нова техника и организация на работа е нараснал обемът на контейнеризираните и деконтейнеризирани товари.

В момента в "БМФ Порт Бургас" ЕАД работят 940 души при задължения по концесионни договори за поддържане на персонал от 547 човека.

Facebook logo
Бъдете с нас и във