Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Близо 60% от публичните дружества с Мн. добър по финансов контрол

Правителството прие Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2021 година.

В него е направен анализ на данните за състоянието на финансовото управление и контрол и на вътрешния одит в публичния сектор. Предоставена е информация за дейността, свързана с координацията и хармонизацията на вътрешния контрол в публичния сектор от специализираното звено в Министерството на финансите през 2021 година.

Законът за финансовото управление и контрол в публичния сектор предвижда ръководителите на организации от публичния сектор, с изключение на Висшия съдебен съвет и Сметната палата, всяка година да представят на министъра на финансите информация за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол.

За отчетната 2021 г. 58% от организациите са си определили с „много добра“ оценка системите за финансово управление и контрол , а „добра“ оценка са си поставили 40% от отчелите се организации.

И през отчетната 2021 г. търговските дружества с над 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала и търговските дружества, чийто капитал е изцяло собственост на търговските дружества с над 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала, както и държавните предприятия, докладваха по определения систематизиран ред за функционирането, адекватността, ефективността и ефикасността на своите системи за вътрешен контрол.

Facebook logo
Бъдете с нас и във