Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнесът скочи срещу закон за принудително отнемане на собственост

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес обяви в писмо до финансовия министър Владислав Горанов, че не е съгласна с представения за обществено обсъждане проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“. Бизнесът настоява същият да не бъде внасян за разглеждане от Министерския съвет и Народното събрание.

"За съжаление, представеният законопроект се базира и съдържа всички пороци на вече обсъжданата и отхвърлена през 2019 г. Концепция за личните сметки  и отново възпроизвежда идеята за принудително разпореждане с чужда собственост. Предлаганият Закон цели въвеждането на несъвместими с пазарната икономика противоконституционни практики за принудително отнемане на собственост и права от български граждани. Подобни действия са не само реална опасност за развитието на капиталовия пазар, но подават и нежелани лоши сигнали към всички местни и чуждестранни инвеститори, че в България правата върху ценни книжа са условни и е допустимо да бъдат отнемани", се казва в позицията, представена от Стопанската камара.

Според членовете на БСК предложените мерки са проява на безпрецедентна обществена несправедливост към българските граждани, придобили ценни книжа в процеса на масовата приватизация. Особено обезпокоителен е фактът, че основен потърпевш от законопроекта са всъщност хората от най-уязвимата в социално-икономически план възрастова група - лицата в пенсионна и предпенсионна възраст. Именно те са получили инвестиционни бонове и, съответно - акции от масовата приватизация. Въвежда се законово задължение възрастни лица, българи, живеещи в чужбина, и/или техните наследници да предприемат сложно като процедура действие, изискващо задължително посещение на инвестиционен посредник, какъвто в малките населени места и дори в някои областни центрове няма, и то в условията на световна пандемия от COVID-19, при условие, че именно те са най-застрашени в здравословен план. Алтернативно възрастните хора губят принудително конституционно гарантираните си права върху акциите си.

Документите, придружаващи Законопроекта - Докладът за цялостната предварителна оценка за въздействието на закона и Мотивите към него, са непълни, неточни и подвеждащи. Те съдържат неправилна терминология, използването на която води до неправилни правни изводи. Също така е неточно и неправилно от всички обездвижени ценни книжа в Централния депозитар да бъдат изведени като „спящи“ единствено акциите, придобити от масовата приватизация. Ползват се неактуални данни от периода 2012-2017 г., което е недопустимо при изготвяне на доклад за въздействието на закон, засягащ правата на над 2,5 милиона лица. Представят се и данни, че акциите били с номинална стойност от 2 млрд. лв., притежавани от 2,5 млн. акционери, което не кореспондира по никакъв начин с 25-те деноминирани лева (биха могли да бъдат 62,5 млн. лева, а не 2 млрд.), с които тези акционери са могли да участват в масовата приватизация.

Докладът се фокусира само върху 634 от 1200-те дружества от масовата приватизация (от които само 90 са публични дружества, а 544 са непублични) и не е направен опит за изследване съдбата на останалите търговски дружества, в които са инвестирани инвестиционните бонове на българските граждани в процеса на масовата приватизация.

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във