Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнесът с конкретни предложения за енергийна ефективност

Българската стопанска камара изпрати писмо до министъра на икономиката Емил Караниколов с предложения за подобряване на енергийната ефективност. Позицията е подкрепена от търговци на енергия, енергийни одитори, крайни потребители, неправителствени и браншови организации.

Според представителите на бизнеса подходът за подобряване на качеството на обследванията за енергийна ефективност е двустранен – от една страна е необходимо непрекъснато да се подобрява квалификацията на консултантите по енергийна ефективност, а от друга – възложителите да са наясно с изискванията към обследванията и възможностите за използването на този инструмент за планиране, осъществяване и оценка на резултатите от проекти за енергоефективно обновяване. Ролята на Агенцията за устойчиво енергийно развитие е да контролира законосъобразността на процеса и изискванията към фирмите, които го извършват. В допълнение на мерките за популяризиране на изискванията към енергийните обследвания е възможно да се обсъдят и минимални проверими изисквания – например, за наличие на енергиен баланс, използвани методи за изчисление и други. В този случай отново могат да се популяризират разработените вече методики за енергийни обследвания, които дават приложения със съответните елементи - обхват, структура и съдържание на примерни образци на документи, детайлно описание на предлаганите мерки и други.

Бизнесът предлага се опрости резюмето на обследването за енергийна ефективност на сгради. В настоящия му вид то прилича по-скоро на доклад по образец, отколкото на резюме. Изисква твърде много време за да бъде попълнено и допълнително оскъпява цената на обследванията, която и без това е скъпа за много потенциални клиенти.

Увеличаването на броя и разширяването на обхвата на специализираните методики за оценка на енергийните спестявания от системна гледна точка е текущ процес, за чието ускоряване са необходими допълнителни усилия и информираност при техните ползватели. Препоръчва се да се стимулира разработването на методики за всяка от групите мерки от формата на резюмето за резултатите от обследването за енергийна ефективност, като се даде приоритет на често предлаганите и въвеждани мерки за спестяване на енергия (напр. за подмяна на осветителни тела, подмяна на силов трансформатор с по-добър КПД, монтиране на комплектна кондензаторна уредба и т.н.). Предлага се и създаването на платформа за индикация и обсъждане на потребностите от нови конкретни видове методики.

Препоръчва се да се повиши информираността на предприятията, крайните доставчици на енергия и консултантите по енергийна ефективност за възможностите добрите практики за доказване на спестявания от определени мерки да се развиват в методики, които се одобряват от работни групи в АУЕР и се внасят за утвърждаване от Министъра на енергетиката. Връзката между методиката и практическите нужди трябва да е водеща в този процес.

Необходимо е да се обсъди възможността и да се приложи по определена форма практиката в други държави за създаване на списък от мерки с директно приложение, като спестяванията от прилагането им могат да се претендират от заинтересованата страна, която ги е изпълнила, без да се преминава през методиките. Необходимо е също така да се възстанови редовното провеждане на курсове за консултанти по енергийна ефективност, които трябва да се провеждат съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност поне веднъж годишно. Представителите на бизнеса и други заинтересовани организации следва да инициират срещи с представители на одобрените обучаващи университети за осигуряване на липсващите кадри в тази област.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във