Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бизнесът не вижда смисъл в разработването на нова трудова книжка

Бизнесът не вижда смисъл в разработването на нова трудова книжка. Българската стопанска камара изпрати писмо до социалния министър Бисер Петков по повод проект на нова наредба за трудовата книжка и трудовия стаж , публикувана на Портала за обществено обсъждане на 24 септември.

Поводът е, че според БСК се правят само козметични и структурни промени в действащата наредба, без да се решават важни, належащи практически проблеми. Остава неясен мотивът за необходимостта от разработването на нов образец на трудова книжка, както и за неговата ефективност и целесъобразност на този етап. Подобно начинание следва на всеки един етап от реализацията си да се ръководи от идеята за намаляване обема на хартиената документация, облекчаване работата на заинтересованите лица и институции, съкращаване на сроковете за събиране, предоставяне и обработка на информация, намаляване на административната тежест, подобряване на комуникацията между ведомствата и, не на последно място – оптимизиране на разходите за всички участници в процеса. А с предложените текстове не се намалява административната тежест за работодателя, дори напротив – увеличава се.

Друг проблем е, че съществуващият към момента дневник за издаване на трудови книжки се заменя с регистър, който отново е хартиен, без да са посочени реквизитите му, което ще доведе до разнопосочна практика. Нещо повече, в този регистър следва да се правят записи винаги, когато работодателят прави ново вписване в трудовата книжка на работника. Това по същество увеличава административната тежест, тъй като в трудовата книжка се вписва всяко изменение на основната работна заплата и често в рамките на едно трудово правоотношение се извършват множество вписвания, които, ако се приеме новата разпоредба, следва да бъдат удостоверявани и с подписа на работника.       

Категорично е неприемлива според БСК идеята сега съществуващите хартиени трудови книжки да бъдат заменени с нови, които на практика се различават в много малка степен. Не на последно място, с наредбата се вменява ново задължение за работодателите – да закупят нова трудова книжка, когато съществуващата вече е изчерпана. Обръщаме внимание, че чл. 348, ал. 2 на Кодекса на труда изисква работодателят да „снабди“ работника с трудова книжка, когато последният постъпва за първи път на работа, а не през целия му трудов път. Предложеният с Наредбата текст дописва разпоредба на Кодекса, което я прави незаконосъобразна.

През 2014 г. Стопанската камара предложи обсъждане на идеята за електронизация на документооборота, свързан както с отношения между работодателя и работника/служителя, така и между работодателя и различните контролни органи (ГИТ, НОИ, НАП), по повод на трудови правоотношения и производните от тях данъчно-осигурителни задължения.

Проектът е за утвърждаване на нова Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж, която се предвижда да влезе в сила от 1 юни 2020 година. Съществуващият към момента образец не е актуализиран от 1996-а година. В доклада на социалния министър Бисер Петков към проекта се посочва, че с промените се цели да се минимизират рисковете при ползване на трудови и осигурителни права.

Очаква се да се ограничат нарушенията на трудовото законодателство и свързаните с тях санкции, налагани от контролните органи; да намалеят жалбите, сигналите и запитванията от работещите и работодателите до институциите по въпроси, свързани с трудовата книжка и с трудовия стаж; да намалеят трудовите спорове. Предвижда се да бъдат променени графите в образеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във