Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Бизнес климатът се подобрява през април

През април 2014 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 1.7 пункта спрямо равнището си от предходния месец, което се дължи на подобрения бизнес климат в промишлеността, строителството и търговията на дребно, съобщават от НСИ.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" нараства с 1.4 пункта в сравнение с март поради по-благоприятните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Според тях настоящата производствена активност се запазва, а в очакванията за дейността в отрасъла през следващите месеци се наблюдава известен оптимизъм, който обаче е по-умерен в сравнение с предходната анкета.

Средното натоварване на мощностите през април е с 1.3 пункта под нивото от януари и достига 69.5%. Предприятията съобщават за излишък от мощности с оглед на очакваното търсене през следващите месеци.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната остават основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла, посочени съответно от 53.6 и 44.3% от мениджърите.

Относно продажните цени в промишлеността анкетата регистрира известни очаквания за увеличение през следващите три месеца.

През април съставният показател "бизнес климат в строителството" се повишава с 6.8 пункта, което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност се подобрява, като прогнозите им за следващите три месеца остават благоприятни.

Производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време в сравнение с три месеца по-рано - 5.2 месеца при 4.8 за януари. Същевременно и очакванията на стопанските ръководители относно новите поръчки през следващите шест месеца се подобряват.

Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в отрасъла, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, финансовите проблеми и конкуренцията в бранша.

По отношение на продажните цени в строителството по-голямата част от мениджърите очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се покачва с 0.8 пункта в сравнение с предходния месец поради подобрените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче са по-умерени.

Несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша остават основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията.

Очакванията на търговците за продажните цени в отрасъла са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През април съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" намалява с 1.8 пункта поради по-неблагоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. В прогнозите си за развитието на бизнеса обаче те остават оптимисти, като и очакванията им за търсенето на услуги през следващите три месеца продължават да се подобряват.

Основният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, остава несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

Относно продажните цени преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във