Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Бизнес климатът без изменение през февруари

През февруари 2014 г. общият показател на бизнес климата запазва нивото си от предходния месец, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Анкетите отчитат подобрение на показателя в промишлеността и строителството и намаление в търговията на дребно и сектора на услугите.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” се повишава с 1.5 пункта в сравнение с януари поради по-оптимистичните оценки на мениджърите относно бизнес състоянието на предприятията. Настоящата производствена активност обаче се оценява като леко намалена, докато в очакванията за дейността в отрасъла през следващите три месеца се наблюдава известно подобрение.

Най-сериозните пречки за развитието на бизнеса в бранша продължават да са свързани с несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 54.7 и 42.4% от промишлените предприемачи.

По отношение на продажните цени мениджърите очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

През февруари съставният показател „бизнес климат в строителството” нараства с 2.7 пункта, което се дължи на подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им по отношение на строителната активност през следващите три месеца са също по-благоприятни. Анкетата отчита и намаление на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

Основният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, остава несигурната икономическа среда, макар през последния месец да се наблюдава намаление на отрицателното му въздействие. На второ и трето място са факторите „финансови проблеми” и „конкуренция в бранша”.

Относно продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” се понижава с 2.1 пункта спрямо предходния месец поради влошените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са по-благоприятни.

През февруари анкетата отчита засилване на негативното влияние на фактора „конкуренция в бранша” (с 13.1 пункта), който измества затрудненията на предприятията, свързани с несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене.

По отношение на продажните цени по-голямата част от търговците на дребно предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

 През февруари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” намалява с 3.0 пункта, което се дължи на по-неблагоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им по отношение на настоящото търсене на услуги са по-резервирани, докато очакванията им за следващите три месеца се подобряват.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да са основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в отрасъла, като през последния месец се наблюдава намаление на отрицателното им въздействие.

Относно продажните цени мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във