Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бюджетът на новата ОП „Околна среда“ е над 3.5 млрд. лева

Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. е одобрена официално от Европейската комисия. Предвиденият бюджет по нея е 3.566 млрд. лв., а официалното потвърждение идва с месец по-рано от заложените срокове, обявиха от Министерството на околната среда и водите.

Програмата е основен инструмент за съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната среда и подкрепа за устойчиво развитие. Тя е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и държавния бюджет на България. Средствата ще бъдат насочени към подобряване на ВиК инфраструктурата и качеството на атмосферния въздух, екологосъобразно управление на отпадъците и опазване на богатото  биоразнообразие на България, както и превенция и управление на риска от наводнения, свлачища и горски пожари. Подкрепата за тези цели е разпределена в 5 основни приоритета.

Над 1.39 млн. лв. ще бъдат разходвани за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води,

за водоснабдяване, както и дейности за подобряване мониторинга и оценката на качеството на водите за питейно-битово водоснабдяване. Предвижда се разширяване и модернизация на ВиК инфраструктурата за вече консолидираните райони Велико Търново, Габрово, Плевен, София-град, София-област, Търговище, Хасково и Добрич. Сред допустимите мерки за Приоритет „Води“ е и разработването на регионално прединвестиционно проучване за районите Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик и Разград след тяхното консолидиране.

Приоритет „Отпадъци“ насърчава прехода към кръгова икономика,

основаваща се на ефективно използване на ресурсите. Общо 611.49 млн. лв. ще бъдат инвестирани в системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци, модели за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци, рекултивация на депа, както и в системи и центрове за разделно събиране и подготовка за повторна употреба и поправка. За мерките за изграждане или разширяване на системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци в общините са отделени над 337 млн. лева.

С  бюджет от 259.09 млн. лв. Приоритет „Биологично разнообразие“

подкрепя дейности за развитие на мрежата "Натура 2000" за подобряване природозащитното състояние на природни местообитания и видове, за опазване и възстановяване на екосистемите извън "Натура 2000".

Предвижда се мерките по

Приоритет „Риск и изменение на климата“ с бюджет от 441.31 млн. лв.

да са насочени за повишаване готовността на населението за адекватна реакция и осигуряване на капацитет за борба с горските пожари; за превенция и управление на риска от наводнения и засушаване и за изграждане на Национална система за управление на водите в реално време.

Намаляването на всички форми на замърсяване на въздуха остава основен приоритет в новата Програма „Околна среда“ 2021-2027 година. Над 773.47 млн. лв. ще бъдат насочени към мерки за редуциране на вредните емисии от битово отопление и транспорт. В "сметката" влизат още безплатната подмяна на печките на твърдо гориво, подобряване на системите за мониторинг на атмосферния въздух (КАВ) и създаване на Национална мрежа на експертите по качеството на атмосферния въздух.

Facebook logo
Бъдете с нас и във