Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Бюджетът на ЕС за 2020 г. ще е с акцент върху климатичните промени

Над 20% от бюджета на ЕС за 2020 г. ще бъдат използвани за справяне с изменението на климата. Европейската комисия предложи финансова рамка в размер на 168.3 милиарда евро за следващата година. Над 83 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения ще дадат тласък на икономическия растеж, на европейските региони и ще помогнат на младите хора. Предложението на ЕК е 13.2 милиарда евро да бъда изразходвани за научни изследвания и иновации в цяла Европа в рамките на "Хоризонт 2020". Близо 3 млрд. евро са предвидени за а образование по програмата "Еразъм +",8 милиарда евро за образование по програмата "Еразъм +"

117 милиона евро ще са за инициативата за младежка заетост (ИМЗ) в подкрепа на младите хора, живеещи в региони, в които равнището на младежката безработица е високо. 1.2 милиарда евро (+75 % спрямо 2019 г.) за европейската навигационна спътникова система „Галилео“, за да може тя да продължи да разширява присъствието си на пазара и от сегашните 700 милиона потребители да достигне до 1,2 милиарда потребители в света до края на 2020 г., както и 255 милиона евро за Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP), за да се насърчат европейските предприятия да работят заедно за разработване на отбранителни продукти и технологии. EDIDP позволява да се изпробва сътрудничеството в областта на отбраната на равнището на ЕС в рамките на текущия бюджетен период, докато започне да действа истински Европейски фонд за отбрана от 2021 г. нататък.

Засилване на сигурността и солидарността в ЕС и извън него

От ЕК отбелязват, че Много от предизвикателствата, пред които е изправена Европа, са трансгранични. ЕС многократно използвала всички възможности за гъвкавост в бюджета, за да отговори на бедствия, да се справи с предизвикателствата на миграцията и да засили външните граници на ЕС. Чрез мобилизиране на различни инструменти бюджетът на ЕС за 2020 г. ще продължи да инвестира в солидарност и сигурност в Европа и извън нея:


  • 420,6 милиона евро (+34,6 % спрямо 2019 г.) за Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) след постигнатото през март 2019 г. от Европейския парламент и Съвета политическо споразумение да се създаде постоянен корпус от 10 000 гранични служители до 2027 г.;

  • 156,2 милиона евро за новата програма rescEU (модернизиране на съществуващия механизъм за гражданска защита на ЕС), с цел да се отговори по-добре на земетресения, горски пожари и други бедствия. Това ще помогне да се изгради резерв от способности за реагиране на равнището на ЕС, например противопожарни самолети и хеликоптери, както и капацитет за спешна медицинска помощ;

  • 560 милиона евро за нуждаещите се в Сирия, както и за бежанците и приемните им общности в региона. Това е бюджетният отговор на ангажимента, поет на конференцията „Брюксел III“ през 2019 г. по отношение на бъдещето на Сирия (в бюджета на ЕС за 2019 г. вече се предвижда финансиране за Сирия в размер на 2,01 милиарда евро);

  • Продължаване на подкрепата за разработването на системата за влизане/излизане, системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им, за подобрената Шенгенска информационна система и Европейския фонд за устойчиво развитие, с общата цел за повишаване на оперативната съвместимост на информационните системи на ЕС, за да се осигури безопасността на гражданите на ЕС.

Брюксел прави важно уточнение относно Великобритания. Бюджетът на ЕС за 2020 г. се основава на предположението, че Обединеното кралство ще участва пълноценно в изпълнението и финансирането му, сякаш е държава членка.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във