Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

БАРОВСКИТЕ КОМПЛЕКСИ КРАЙ ЯЗОВИР ИСКЪР - ЗА СЪБАРЯНЕ

След скандалните разкрития на медиите за незаконно строителство във вододайната зона на язовир Искър в края на лятото докладът на комисията, назначена от столичния кмет Бойко Борисов и Началника на ДНСК Иван Симидчиев, е готов.
Около 20 суперлуксозни вили, скрити зад високи зидове, са построени на самия бряг на язовира до самата стена и във вододайната зона на столицата. Табелите Частен имот! Влизането забранено! предупреждават, че достъпът до тях е забранен. Яки момчета допълват картината и гонят натрапниците. Оказва се, че елитните бизнесмени, собственици на въпросните имоти не само неправомерно са заграбили земите около основния водоизточник на столичния град, но дори са заградили и самата вода, за да могат необезпокоявани да спускат в нея луксозните си моторници и джетове.
Очаква се скоро тези баровски комплекси да бъдат разрушени.
Проверката на комисията, която включва представители на столичното кметство и ДНСК, е извършена съобразно разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и действащата към момента Наредба №3 от 2000 г. (пълното й название е: за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използване за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди), издадена от МОСВ, МЗ и МРРБ. Десетки заповеди и наредби още от 1951 г. до днес са били нарушавани, за да бъдат построени китните къщурки (и недотам малки къщи), кръстени в разрешителните за строеж бунгала.
Терените около яз.Искър са със статут предимно на земеделски земи. Преди години Община Самоков раздава част от тях по силата на различни постановления и укази - днес вече отменени. Поземлената комисия в Панчарево също е възстановила правото на собственост върху 30 имота около язовира. Проверката е установила, че съществуват несъответствия и припокриване на части от територии от земеделския фонд и територии, попадащи в административно-териториалните граници на две общини - Панчарево и Самоков. През годините за различни имоти, намиращи се в едно и също землище, са издавани различни документи (скици, разрешения за строеж, актове за узаконяване) от техническите служби на Район Панчарево-СО и Община Самоков. В доклада се казва, че възможността за възстановяването на земеделските земи на бившите им собственици е ясно регламентирана като обхват в Заповед №РД-46-573 от 1997 г. на министъра на земеделието и хранителната промишленост, в която изрично е упоменато, че земите, попадащи в границите на стопанство Искър и тези в пояс А на санитарно-охранителната зона, не бива да се възстановяват. Въпреки това обаче с решение на районната общинска администрация в Панчарево, номерирано като СО №14039.2 от 08 юли 2003 г., е възстановено правото на собственост на наследниците на Кирил Георгиев Чалев на имот №000608 по картата на землището на яз. Искър с площ 5.261 декара. Съгласно решението, имотът е с ограничения за ползване, в които не попада строителство. Според нотариален акт №162 от 1 септември 2004 г. той е продаден на фирма Ивекс-Ц ООД, с управител Цонче Любомирова Семерджиева. Главният архитект на София - по това време Стоян Янев, със своя заповед № ГР-70-00-202 от 11.07.2005 г. изрично указва, че имотът попада в земеделска земя без право на застрояване, но разрешава възможно изграждане на крайпътни обекти по реда на Закона за пътищата и след становище на Басейнова дирекция. Само че Законът за пътищата не отменя съществуващите забрани в други закони за строителство. Все пак с решение №6 от 08 август 2006 г. на Областна дирекция - гр.София, е взето решение и е утвърдена площадка за проектиране на Крайпътен обслужващ комплекс-кафе-ресторант и бунгала в същия имот. Доста по-рано с протокол №ЕС-Г-104 от 23 август 2005 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията е взето решение, което задължава главния архитект на София да издаде заповед за одобряване на план за застрояване за същия имот. От доклада на проекта става ясно, че той е съгласуван с Електроразпределение, Софийска вода, СДВР-КАТ, ОУП-София, СДВР-ПАБ, СРИОКОЗ, МЗГ и заключението на всички тези органи е, че то не попада в санитарната зона. Тези твърдения обаче противоречат на решение №14039.2 от 08 юли 2003 г. на Комисията за възстановяване на земеделски земи, където изрично е посочено, че имотът попада в зона Б на язовира и следователно се разрешава единствено ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. Въпреки това със заповед №РД-09-50-1248 от 23 ноември 2005 г. на архитект Янев е одобрен план за застрояване с предназначение за крайпътен обслужващ комплекс.Следват 12 разрешения за строеж, издадени от главния архитект на район Панчарево. Така крайпътният комплекс се сдобива с бунгала. Същата процедура е използвана и за съседните имоти и собствениците им са се сдобили с нужните документи. Очевидно обаче този път номерът няма да мине, защото комисията, изготвила доклада, отбелязва противоречията и констатира, че те са незаконни. Проверени са 118 строежа и са съставени 121 констативни актове за провеждане на административно производство по чл.225 от ЗУТ (за премахване).
Заключенията на комисията са категорични. След изтичане на сроковете за възражения по съставените констативни актове ДНСК би трябвало да предприеме действия за довършване на образуваните административни производства за премахване на строежите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във