Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Авиоотряд 28 ще управлява ВИП „А” – Правителствена зала на летище София

Държавният авиационен оператор, който стана правоприемник на Авиоотряд 28, ще поеме управлението на ВИП „А” – Правителствена зала на летище София. До момента терминалът се управляваше от летище София. С оглед функциите на обекта той не е включен в концесията на летище София, поради което се налага прехвърляне на управлението му към Авиоотряд 28, който с последните промени в Закона за гражданското въздухоплаване е преименуван на Държавен авиационен оператор.

В тази връзка Министерският съвет прие и Устройствен правилник на Държавния авиационен оператор, с който се уреждат дейностите, функциите и числеността му. Той е юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Държавен авиационен оператор изпълнява полети със специално предназначение, полети за нуждите на министерства и ведомства, обслужване на официални лица и делегации, преминаващи през ВИП „А“ – Правителствена зала на летище София. Промените в правилника се налагат с оглед на изменение на Закона за гражданското въздухоплаване и прехвърляне на управлението на ВИП „А” към Държавния авиационен оператор поради концесията на летище София.

Решението за поемане на управлението на ВИП „А” – Правителствена зала на летище София не предвижда промяна в кръга на лицата, които имат право да преминават през ВИП „А”. Частично се запазва и редът за ползване – чрез изпращане на официално писмо от протоколните служби на съответните ведомства, като изпращането вече е до Държавния авиационен оператор. Решението на правителството няма да доведе до допълнителни разходи, трансфери и други плащания.    

Във връзка с промяната, кабинетът е взел решение за безвъзмездно предоставяне на имоти - публична държавна собственост, на Държавния авиационен оператор. Предоставят се три поземлени имота, върху единия от които е разположена сградата на ВИП „А“ – Правителствена зала на летище София, а другите са площадки за паркиране на въздухоплавателни средства. Имотите обслужват пътниците и въздухоплавателните средства за полетите със специално предназначение и полетите за нуждите на министерства и ведомства, които се осъществяват от авиационен оператор съгласно Закона за гражданското въздухоплаване. 

Към момента имотите са публична държавна собственост, чиято издръжка се осигурява от летищните такси, които събира търговското дружество „Летище София“ ЕАД. Имотите не са включени в обекта на концесия на летище София. Предвид това събираните летищни такси не могат да продължат да се ползват за по-нататъшната им издръжка. Имотите ще бъдат предоставени за управление на Държавния авиационен оператор, който ще осигурява средствата, необходими за поддържането им с оглед неговите функции и предназначението на имотите.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във