Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

АРСЕНОВА ОБЕЗЩЕТИ ТРАКИЯ РМ С 8.9 МЛН. ЛЕВА

Държавата ще обезщети с 8 953 169 лв. (без ДДС) бившето уранодобивно предприятие Тракия РМ. Според намеренията на новия му собственик - Колло ООД, те ще бъдат усвоени за премахването на стари екологични щети, нанесени преди приватизацията му. Министърът на околната среда и водите Долорес Арсенова е дала благословията си за това още на 26 април, или броени дни преди в. БАНКЕРЪ да публикува (в бр. 22 от 29 април) статията си Тракия РМ ще прибере от държавата 9 млн. лева. Тогава началникът на отдел Предотвратяване на промишлени замърсявания в ековедомството Бойко Малинов надълго и нашироко обясняваше на репортер на вестника процедурата, според която оздравителната програма на предприятието е била одобрена от Висшия екологичен експертен съвет и как тя предстои да бъде гледана и от Междуведомствен експертен екологичен съвет. За даденото вече по това време одобрение от самия министър обаче Малинов не обели и дума. Както в. БАНКЕРЪ писа, Колло ООД на жълтия депутат Димитър Пейчев и на съпругата му Халина купи уранодобивния гигант през юни миналата година за 1.488 млн. лева. Броени месеци след приватизацията собственикът поиска от държавата шест пъти повече под формата на обезщетение, под предлог че е открито радиоактивно замърсяване на пет бетонови (сорбционни) площадки - Царимир, Момино, Раковски, Белозем и Дебър, върху които се е събирал извлеченият от сондите уран. Нищо че до 2001 г. те са били надлежно очистени от държавното Екоинженеринг РМ ЕООД, а през май 2004-а Националният център по радиобиология и радиационна защита излиза със становище, че вследствие на проведените рекултивационни, дезактивационни и ликвидационни работи са установени показатели за радиоактивно замърсяване в границите на допустимите за вторично ползване норми. Това е записано и в информационния меморандум на предприятието след проведени радиометрични и дозиметрични измервания. Специалистите от националния център едва ли са подозирали, че само няколко месеца по-късно на същите площадки по мистериозен начин ще се появи тежкият метал торий 230. В тази връзка е любопитно становището на бившия принципал на Тракия РМ - Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, подписано от министър Мирослав Севлиевски на 4 май. То е в отговор на депутатско питане и в него е отбелязано, че през 1999 г. са завършени работите по повърхностно почистване и дезактивиране на бетоновите площадки, а отпадъците са депонирани в хвостохранилището на завод Звезда. След приключване на санирането, пишат експертите на енергийното ведомство, са извършени повърхностни радиометрични измервания и на местата с частични локални замърсявания е извършено повторно саниране, като последвалите замервания не са показали наличието на тежки метали над пределно допустимите концентрации. По отношение на поставения от вас въпрос за наличието на торий 230 - обясняват специалистите - ви информираме, че същият по принцип е съпътстващ елемент в някои полиметални уранови оруднявания и като такъв може да присъства при добива и преработката на уранова суровина. Само че как тогава той не е бил засечен от уредите на Националния център по радиобиология и радиационна защита, които и през 2003-а, и през 2004-а извършват мониторинг на бившите уранови полета на Тракия РМ? Екипът на Севлиевски все пак признава: Фактът, че Националният център е констатирал, че стойностите на мощността на дозата гама-лъчение на площадките се движат в нормални граници, говори, че неговото наличие (на торий 230 - б.а.) е незначително към момента на оценката. През април 2004-а Министерството на енергетиката одобрява приватизацията на Тракия РМ, при условие че бъдещият собственик не може да претендира за стари екологични щети. На 22 април миналата година бившият министър Милко Ковачев изпраща писмо до изпълняващия по това време длъжността изпълнителен директор на Агенцията за приватизация Станислав Ананиев, в което се казва, че от съществено значение при приватизацията на Тракия РМ е агенцията да дефинира в договора за продажба задължения към бъдещия собственик, въз основа на които той да няма право да разрушава или да нарушава целостта на обекти, рекултивирани по реда на ПМС № 74. На свой ред от АП потвърдиха, че условието е залегнало в договора за продажба. Пита се тогава на какво основание депутатът Пейчев иска обезщетение, а министър Долорес Арсенова му го дава?

Facebook logo
Бъдете с нас и във